Fevia standpunten over de Brexit

Fevia verdedigt belangen Belgische voedingsindustrie

Fevia verdedigt de belangen van de Belgische voedingsindustrie in de volgende overlegfora:

 • High Level Brexit Werkgroep onder leiding van Minister Peeters, bevoegd voor Economie
 • Stakeholdersoverleg met Minister De Croo, bevoegd voor Financiën
 • Nationaal Douaneforum – Subwerkgroep Brexit en Expertengroep Sanitair/Fytosanitair
 • Raadgevend Comité FAVV
 • Brexit Taskforce FoodDrinkEurope

Fevia maakt bezorgdheden over aan High Level Brexit Group

De Belgische voedingsindustrie dreigt de zwaarst getroffen sector te worden door de Brexit. Een studie van de KU Leuven waarschuwt voor een mogelijk verlies van meer dan 4.500 jobs in geval van een harde Brexit en 762 jobs in geval van een zachte Brexit. Fevia wil om die reden samen met alle bevoegde overheidsinstanties de impact voor de bedrijven zoveel mogelijk beperken en roept daarom in een schrijven aan de High Level Brexit Group onder leiding van Vice-eerste minister Kris Peeters op tot een coherente aanpak, een maximale voorbereiding en een intensieve samenwerking met en tussen alle bevoegde beleidsniveaus en instanties en de getroffen sectoren. Naar aanleiding van dit schrijven werd Fevia ontvangen op het kabinet van Premier Michel en werden een aantal afspraken gemaakt.

Fevia vraagt de volgende zaken van de bevoegde overheidsinstanties:

1. Streef ernaar dat het VK de EU mét een akkoord verlaat

Handel drijven onder het WTO-regime betekent dat onze bedrijven douaneaangiftes moeten doen, gezondheidscertificaten moeten aanvragen, grens- en FAVV controles moeten ondergaan en douanetarieven moeten betalen die kunnen oplopen tot 60%. Fevia roept op om er alles aan te doen om het “no deal”-scenario mee te helpen vermijden. Indien het VK om uitstel van de Brexit zou vragen, moet hier volgens ons op worden ingegaan, voor zover er natuurlijk een perspectief is om op korte termijn tot een akkoord te komen.

2. Streef naar een toekomstige handelsrelatie in de vorm van een douane-unie met het VK

Een klassiek vrijhandelsakkoord komt niet tegemoet aan de noden van de Europese voedingsindustrie, met haar geïntegreerde productieketen, waarbij ingrediënten en producten vaak meermaals de grens overgaan. Een intensieve douanesamenwerking en maximale reglementaire afstemming zijn cruciaal om een vlotte handel te vrijwaren.

3. Laat de transitieperiode aansluiten op het inwerkingtreden van de nieuwe handelsrelatie

Indien men niet voor eind 2020 tot een akkoord komt, roept Fevia op om de transitieperiode te verlengen totdat de nieuwe handelsrelatie in werking treedt, zodat onze bedrijven zich maar één keer moeten aanpassen.

4. Versterk Douane en FAVV met het oog op een harde Brexit

Indien het toch tot een harde Brexit komt, moeten we samen onze bedrijven maximaal ondersteunen. Fevia vraagt snel de nodige middelen vrij te maken, zodat de Douane en het FAVV extra aanwervingen kunnen doen en vraagt om controles door Franstalige dierenartsen in Vlaanderen vlot mogelijk te maken.

5. Vraag de Europese Commissie noodmaatregelen te nemen

Onze Europese koepelfederatie, FoodDrinkEurope, heeft de Europese Commissie opgeroepen om in geval van een harde Brexit noodmaatregelen te voorzien rond douane, etikettering, transport en voedselveiligheid en fytosanitaire vereisten. Wij vragen u om deze oproep aan het Europese niveau mee te willen ondersteunen.

6. Overweeg de volgende suggesties rond een gecentraliseerde aanpak en communicatie rond het Brexit dossier op Belgisch niveau:

 • een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven;
 • een contactmoment voor de werkgeversorganisaties en sectorfederaties met alle bevoegde overheidsinstanties;
 • een centraal callcenter, waartoe bedrijven zich met al hun vragen kunnen richten;
 • gecentraliseerde, wekelijkse updates met nieuwe informatie en elementen die onder de aandacht van onze bedrijven moeten worden gebracht;
 • een gezamenlijke communicatie- en sensibiliseringscampagne om de bedrijven op te roepen om zich voor te bereiden op de Brexit;
 • een ontmoeting met de “Border Delivery Group”, de groepering van de Britse instanties die de Brexit in goede banen moeten leiden.

Lees hier de brief aan de High Level Brexit Group

Fevia in gesprek met kabinetten Michel en Ducarme

Naar aanleiding van deze brief werd Fevia uitgenodigd door het kabinet van premier Michel, voor een gesprek met vertegenwoordigers van het kabinet Ducarme en met de directeur van het FAVV, Dhr. Herman Dirickx. De kabinetten beloofden voor personeelsversterking voor het FAVV en voor een centraal callcentrum voor de bedrijven te zorgen.

Fevia roept op tot noodmaatregelen

Op 27 maart nam Fevia opnieuw deel aan de High Level Brexit Group onder leiding van Minister Peeters. We herhaalden er de belangrijkste vragen, zoals eerder opgelijst in onze brief aan deze groep, waaronder tastbare versterking van douane en FAVV. Ook vroeg Fevia noodmaatregelen te nemen op Europees niveau rond douane, etikettering, voedselveiligheid en fytosanitaire vereisten en transport, zoals geformuleerd door onze Europese koepel FoodDrinkEurope (zie infra). Minister Peeters stelde de stand van zaken in de Brexit-noodwet voor. Bovendien werd afgesproken om via een monitoringcomité de impact van de Brexit verder op te volgen en te bekijken of er nog andere maatregelen of tussenkomsten nodig zijn. Daarbij is iedereen het eens dat coördinatie en afstemming primordiaal zijn.

Op de meeting van 25 juni werd afgesproken een reflectie op te starten rond welke nationale steunmaatregelen dienen uitgewerkt te worden, waarbij op de flexibiliteit van de EU staatssteunregels beroep kan gedaan worden.