Doelstelling 12

Het watergebruik per geproduceerde eenheid voeding verminderen

Tegen 2025 willen we het gebruik van water in voedingsbedrijven met 20% doen dalen. We doen dit onder meer via gerichte acties om water op een circulaire manier te gebruiken: zo weinig mogelijk water gebruiken en het hergebruiken wanneer mogelijk.
PDF-pictogram Download PDF fiche (543.03 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Als sector streven we ernaar om de hoeveelheid water die gebruikt wordt in voedingsbedrijven drastisch te doen dalen. Concreet willen we tegen 2025 het watergebruik per geproduceerde eenheid verminderen met 20% ten opzichte van het basisjaar 2010.

Met watergebruik bedoelen we alle vers water en koelwater dat bedrijven gebruiken. Vers water komt uit verschillende bronnen zoals leidingwater, grondwater, hemelwater en ander water. Koelwater is grotendeels afkomstig van oppervlaktewater. 

Met geproduceerde eenheid bedoelen we de relatieve evolutie van het geproduceerde volume. We benaderen dit volume via economische cijfers gecorrigeerd voor inflatie. Het gaat dus om de evolutie van het volume uitgedrukt in lopende euro’s.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

 • We nemen verdere maatregelen om het watergebruik te beperken: doorgedreven monitoring van waterstromen, aanpassingen van machines, aangepaste kuisprocedures, sensibilisering van het personeel…
 • We investeren verder in het hergebruik van water na zuivering.
 • In 2004 publiceerde Fevia een “Handleiding voor verstandig waterbeheer in de voedingssector”. Fevia overweegt deze handleiding een update te geven. 
 • Flanders’ FOOD, de Vlaamse speerpuntcluster en innovatieplatform voor de agrovoedingsindustrie, plant een Ecoproduction-roadmap op te maken rond water, energie en voedselverlies, met focus op de noden van bedrijven. Fevia zal hieraan bijdragen.
 • Samen met de Vlaamse overheid bekijkt Fevia de opstart van een Blue Deal in de voedingssector.
 • Samen met het Waalse Gewest bekijkt Fevia de opstart van een Green Deal met de Waalse voedingssector, naar analogie met het Vlaamse initiatief Green Deal Brouwers
 • We werken samen aan de werkagenda Waterkringlopen van Vlaanderen Circulair en nemen de nodige contacten om betrokken te zijn in de cluster Circular Wallonia rond water.

Waar staan we vandaag?

We meten jaarlijks de evolutie van het watergebruik doorheen de tijd met behulp van de index watergebruik per geproduceerde eenheid. De meest recente update slaat op het jaar 2020. Het watergebruik per productie-eenheid daalde globaal gezien met bijna 10% ten opzichte van 2010.

Evolutie van het watergebruik per productie-eenheid

Cijfers over het watergebruik in Wallonië en Brussel specifiek voor de voedingsindustrie zijn enkel met een sterke vertraging beschikbaar. Daarom gebruiken wij als enige bron de milieudata afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij. Gezien het om een relatieve evolutie gaat, kunnen die cijfers van Vlaanderen benaderend werken voor heel België. De cijfers voor de voedingsindustrie slaan op NACE 10, 11 en 12.

De economische cijfers zijn afkomstig van de Nationale Bank van België. We gebruiken de cijfers van de productie op Belgisch niveau.  

Wat doen we concreet als sector?

 • We maken waterbalansen op, realiseren waterbesparingsplannen en investeringen in nieuwe technologie om minder water te gebruiken. We zoeken naar alternatieve waterbronnen zoals hemelwater en recupereren de waterinhoud van grondstoffen (suikerbieten, melk, …).
 • Na de publicatie van de “Handleiding voor verstandig waterbeheer in de voedingssector” heeft Fevia projecten opgezet in Vlaanderen en Wallonië om bedrijven te begeleiden in de toepassing hiervan.
 • In het kader van de Green Deal Brouwers tracht een groep Vlaamse brouwers met de Federatie van de Belgische Brouwers, Fevia Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en Vlakwa het aantal liter water dat nodig is om een liter bier te produceren, verder te verminderen.
 • Samen met Flanders’ Food en andere partners wordt het project SmartWaterUse uitgevoerd. In dit kader wordt de Waterbarometer opgemaakt, een concrete tool die kmo’s helpt in het opstellen van een waterreductieplan.
 • Fevia kaart knelpunten aan bij de overheden, onder andere op het niveau van het hergebruik van water binnen bedrijven.

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

 • Fevia Vlaanderen en een aantal van haar leden waren actief bij de verdere uitvoering van de Green Deal Brouwers en het project Smart WaterUse. In het kader van dit laatste heeft Fevia Vlaanderen, in samenwerking met partners, een verduidelijkende vertaalslag van de wetgeving voorbereid.
 • Fevia is voorbereidende gesprekken aan het voeren rond een Blue Deal Voeding in Vlaanderen en is samenwerking aan het verkennen met de Cluster H2O in Wallonië.
 • Fevia trekt mee aan de kar in de werkagenda waterkringlopen van Vlaanderen Circulair.