Geen verhoging ontslagkost op 1 januari

19.12.2018

De Wet die het Eenheidsstatuut voor opzegtermijnen en -vergoedingen invoerde, gaf de sectoren tot 31 december 2018 de tijd om in een cao maatregelen uit te werken die de inzetbaarheid van de werknemers verhogen. In sectoren waar die deadline niet gehaald is, zou de ontslagkost vanaf 1/1/2019 verhogen met een bijkomende bijdrage voor de werkgever van 3 % en voor de werknemer van 1% op een derde van de opzegtermijn of -vergoeding, en enkel op het deel dat de 26 weken overschrijdt.

De concrete uitvoering van die maatregel roept veel vragen op, waardoor ook wij in onze sector geen cao sloten. Het VBO meldt nu dat ook de RSZ oordeelt dat de maatregel moeilijk uitvoerbaar is. En dat de RSZ nu bevestigt dat zolang geen enkele sectorale cao het ‘ontslagpakket’ definieert, er geen sprake kan zijn van uitvoering en dus ook niet van sanctionering bij gebrek aan uitvoering.

Wetgeving:  Artikel 39ter Arbeidsovereenkomstenwet, zoals gewijzigd door art. 92 van de Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen van 26 december 2013.