Agrovoedingsketen

28.11.2016

Als partner van het Ketenoverleg van de agrovoedingsketen, verbindt Fevia zich ertoe evenwichtige, eerlijke en transparante relaties te bevorderen binnen de agrovoedingsketen. Uiteenlopende economische belangen, volatiele prijzen en onevenwichtige machtsposities creëren spanningen tussen de verschillende schakels van de keten. In deze context heeft Fevia zich aangesloten bij de organisaties van het Ketenoverleg om een gedragscode te ontwikkelen voor eerlijke relaties tussen leveranciers en afnemers.

Voedingsbedrijven, in het bijzonder de KMO’s, die worden geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken door klanten hebben het moeilijk om zich hiertegen te verdedigen. Bedrijven die het slachtoffer zijn van oneerlijke praktijken kunnen beroep doen op Fevia of deze oneerlijke praktijken melden via de website www.supplychaininitiative.be.

Indien meerdere bedrijven gelijkaardige en ernstige inbreuken melden, kan Fevia het governance comité van de gedragscode verzoeken om een geschil te analyseren.  Dit noemen wij “geaggregeerde geschillen”.  Het comité volgt in zijn evaluatie van dergelijke geschillen het basisprincipe “pas toe of leg uit”.  “Pas toe of leg uit” betekent dat zowel aanbieders als kopers in hun “verklaring van faire relaties tussen aanbieders en kopers” afwijkingen kunnen voorzien op de aanbevelingen van deze code mits toelichting van hun beleid ter zake.

De organisaties van het ketenoverleg kiezen resoluut voor het overlegmodel als strategie om onenigheden weg te werken in de commerciële relaties.  Als dialoog echter tot geen oplossing leidt, kan het comité

  • de partijen uitnodigen om in onderling akkoord beroep te doen op een bemiddelaar erkend door de federale bemiddelingscommissie1 of
  • aan de partijen een niet-bindende aanbeveling doen m.b.t. de oplossing van het geschil.

1 Sommige bemiddelaars zijn ook partners van Belmed, het online platform voor buitengerechtelijke regeling van commerciële geschillen van de FOD Economie: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/geschillenregelin