Fevia Standpunt rond verplichte oorsprongsetikettering van voedingsmiddelen

29.05.2018

Oorsprongsetikettering van een voedingsmiddel is verplicht in die gevallen waarin het weglaten ervan de consumenten zou kunnen misleiden over de feitelijke oorsprong van een voedingsmiddel.

Voor Fevia garandeert het naleven van deze Europese regelgeving een transparante informatieoverdracht naar de consumenten toe. Om commerciële redenen, bijvoorbeeld om in te spelen op vragen vanuit de markt, kan een bedrijf er vrijwillig voor kiezen om de oorsprong van bepaalde ingrediënten te vermelden op het etiket van zijn producten. Ook in dat geval moet het bedrijf specifieke Europese regels correct opvolgen.

Helaas is er een tendens waarbij bepaalde landen van de Europese Unie - zoals Frankrijk, Italië, Spanje en Roemenië - een verplichte oorsprongsetikettering invoeren voor ingrediënten in voedingsproducten die op hun grondgebied vervaardigd en op de markt gebracht worden. Deze tendens is voor Fevia duidelijk een vorm van verdoken protectionisme dat nadelig is voor kleine landen met een open economie zoals België.

Fevia is beducht voor deze toenemende golf van protectionisme in Europa. Belgische bedrijven staan onder sterke commerciële druk en worden ertoe gedwongen om hun grondstoffen in te kopen in het land van afzet van hun eindproducten. De verkoop van grondstoffen zoals melk en vlees in landen waar verplichte oorsprongsetikettering wordt toegepast is bijzonder problematisch.

Het Franse experiment met verplichte oorsprongsetikettering voor vlees en zuivel illustreert dit perfect. Bij het gebruik van Belgische ingrediënten als melk of vlees in producten die in Frankrijk geproduceerd en verkocht worden, dient België expliciet als land van herkomst te worden vermeld. Het gevolg is duidelijk: Franse retailers vermijden producten met Belgische grondstoffen en vragen Belgische leveranciers om Franse zuivel en vlees als grondstoffen te gebruiken. Door die toegenomen vraag worden die grondstoffen uiteraard duurder.

Ondanks het feit dat dit Franse initiatief niet in overeenstemming is met één van de criteria van de Europese etiketteringswetgeving (namelijk om aan te tonen dat de kwaliteit van de betrokken levensmiddelen verbonden is aan hun herkomst), heeft de Europese Commissie zich er niet tegen verzet.

Dit is voor Fevia onbegrijpelijk en onaanvaardbaar!

Fevia roept de Belgische autoriteiten op om verder na te streven dit protectionisme een halt toe te roepen om zo de competitiviteit van de Belgische voedingsbedrijven en de principes van de eengemaakte Europese markt te vrijwaren.