Toekomstige handelsrelatie EU-VK: prioriteiten voor de Belgische voedingsindustrie

Fevia wil samen met alle bevoegde overheidsinstanties de impact van de Brexit voor de Belgische voedingsbedrijven zoveel mogelijk beperken. In onze nota “Toekomstige handelsrelatie EU-VK: prioriteiten voor de Belgische voedingsindustrie” (zie onderaan deze pagina) sommen wij onze aandachtspunten op voor de onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK en stellen we een aantal oplossingen voor mogelijke operationele problemen voor. Ook vragen we om samen met ons de Belgische voedingsbedrijven - veelal kmo’s- voor te bereiden met informatie en vorming op hun maat. Tot slot vragen we sociale maatregelen te voorzien om de negatieve impact van de Brexit op te vangen.

We vatten de 5 prioriteiten samen.

1. Houd de handel in voeding en dranken ‘top of mind’ bij de onderhandeling van de nieuwe relatie tussen de EU en het VK

Het VK is onze vierde belangrijkste handelspartner, goed voor 8,3% van onze export. Zowel grote bedrijven als KMO’s uit nagenoeg alle sub-sectoren exporteren naar het VK. De Brexit zal dus doorheen de hele voedingssector voelbaar zijn. Onze sector mag bij de onderhandeling van de nieuwe handelsrelatie niet verdrongen worden door andere Europese belangen.

2. Streef naar een economisch partnerschap dat de vlotte handel in voeding en dranken met het VK in stand houdt én een level playing field garandeert

Hiervoor zijn 3 zaken nodig:

  1. Beperk de fiscale impact:
    Streef naar tariefvrije en quotavrije handel; hanteer de Regionale Conventie over pan-Europese-Mediterrane preferentiële oorsprongsregels als basis voor een akkoord; maak bilaterale en multilaterale cumulatie mogelijk
  2. Streef naar reglementaire harmonisatie:
    Bescherm het status quo; maak eenduidige sanitaire en fytosanitaire afspraken op EU-niveau; bouw voort op de WTO TBT -overeenkomst; zorg voor wederzijdse erkenning van conformiteitsbeoordelingen; laat het VK verder participeren in EFSA en CEN-CENELEC
  3. Voorzie operationele vereenvoudigingen:
    Zorg dat bedrijven douanevereenvoudigingen gebruiken; voorzie eenvoudige toepassing van actieve en passieve veredeling; zorg voor toegankelijke IT-systemen en platformen; voorzie de nodige operationele steun bij Douane en FAVV; overweeg praktische maatregelen voor vlotte afhandeling van transport

3. Zorg dat de nieuwe handelsrelatie van kracht wordt op dag één na de transitieperiode

Indien het VK de EU aan het einde van de transitieperiode, in januari 2021, verlaat zonder dat er een akkoord is, vallen we terug op handel met het VK als derde land onder het WTO-regime. Volgens het tariefschema, dat het VK op 8 oktober bij de WTO indiende, zou 15% van onze exportproducten onderhevig zijn aan invoerheffingen van gemiddeld 13,6%. Dit scenario moet absoluut vermeden worden. Wanneer gedurende de transitieperiode geen akkoord wordt bereikt, is een verlenging van de transitieperiode noodzakelijk tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe relatie. Op deze manier moeten onze bedrijven zich maar één keer aan de nieuw regels en handelssituatie aanpassen en ontstaat er geen rechtsonzekerheid

4. Zorg voor sensibilisatie en vorming op maat van kmo’s

Om met name kmo’s voor te bereiden op handel met het VK als derde land is sensibilisering en vorming nodig rond onder douane en markttoegang. De kennis moet aangescherpt worden rond onder meer vergunningen en vereenvoudigingen, classificatie, oorsprong, waarde en het gebruik en werking van relevante IT-systemen,…

5. Voorzie sociale maatregelen voor werkgevers om de negatieve impact op te vangen

Om het tijdelijk wegvallen van werk te overbruggen vraagt Fevia een verlenging van de duur van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en bedienden, een versnelling en vereenvoudiging van de procedure voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden en een ondersteuning in de kosten voor het plots moeten beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Fevia steunt de vraag van onze overheden naar een Brexit aanpassingsfonds op EU-niveau, dat de negatieve socio-economische gevolgen van de Brexit beperkt voor de meest getroffen EU regio’s, alsook een tijdelijke flexibiliteit in het toepassen van staatssteunregels.

PDF-pictogram fevia_toekomstige_handelsrelatie_eu-vk_prioriteiten_belgische_voedingsindustrie.pdf