Werkgelegenheid in de voedingsindustrie

Grootste industriële werkgever

De voedingsindustrie werd in 2016 nog meer uitgesproken de grootste industriële werkgever van België. Er waren in de sector 89.043 arbeidsplaatsen, goed voor 73.884 voltijdsequivalenten (VTE’s). Het aantal arbeidsplaatsen is ten opzichte van 2015 met 0,7% gegroeid, de VTE’s namen met 1% toe. Indirect stelt de voedingsindustrie via haar leveranciers nog eens 138.017 mensen indirect tewerk. De verwerkende industrie kende in 2016 een lichte daling van de werkgelegenheid (bijna 1.100 VTE’s minder dan in 2015). Hierdoor stijgt het aandeel van de voedingsindustrie in de industriële tewerkstelling verder. Het aandeel in de arbeidsplaatsen groeide van 17,9% in 2012 naar 19,1% in 2016, uitgedrukt in VTE’s steeg het aandeel van 16,7% in 2012 naar 18,2% in 2016.

Figuur: evolutie VTE-arbeidsplaatsen voedingsindustrie en verwerkende industrie (2006-2016; Index: 2006=100)

Verdeling arbeidsplaatsen over subsectoren stabiel

Net als bij de export en de omzet is de verdeling van de arbeidsplaatsen over de subsectoren uiterst divers. De 3 grootste subsectoren zijn de vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren, de vleesindustrie en de vervaardiging van dranken. Het grote aantal arbeidsplaatsen bij de sector van de bakkerijen en deegwaren wordt verklaard door de vele kleine (buurt)bakkerijen. Als we hiermee rekening houden, wordt het duidelijk dat de arbeidsplaatsen relatief gelijk verdeeld zijn over de verschillende sectoren.

Figuur: verdeling arbeidsplaatsen per subsector (2016)

Werknemers in de voedingsindustrie: diversiteit troef!

De voedingsindustrie is een uiterst diverse sector. Dit uit zich ook in de mensen die ze tewerkstelt. Een mooi voorbeeld hiervan is het aantal vrouwen die actief zijn in de Belgische voedingsindustrie: 34,5% van de werknemers in de voedingsindustrie is een vrouw. Dit is opvallend meer dan in vergelijking met de rest van de industrie, waar slechts 23,3% van de medewerkers een vrouw zijn. De voedingsindustrie stelt ook meer mensen tewerk die een korte(re) schoolloopbaan achter de rug hebben. 30% van de werknemers in de voedingsindustrie is kortgeschoold (lager onderwijs of lager secundair onderwijs).