Voedselveiligheid

Exportvereisten naar het VK

Op 28 april 2022 kondigde de Britse regering de vierde aanpassing aan van de tijdslijn voor de invoering van haar grenscontroles voor geïmporteerde goederen. Alle nieuwe maatregelen voor de export van voeding en dranken zijn voorlopig opgeschort naar een later tijdstip. Meer gedetailleerde informatie over de tijdlijn zal door het Verenigd Koninkrijk voorzien worden in het najaar van 2022. Hieronder geven we een overzicht van de beschikbare informatie.

Nieuwe notificatieprocedures: via IPAFFS en PEACH

Om de Britse autoriteiten te informeren dat goederen ingevoerd worden in het VK moet er gebruik gemaakt worden van een elektronisch notificatie systeem (IT-applicatie) van het VK. Dit vervangt het Europese TRACES systeem. Notificatie moet ten minste 24 uur voor aankomst te gebeuren bij het Agentschap voor de gezondheid van dieren en planten (Animal and Plant Health Agency, APHA) door de VK importeur. VK importeurs moeten sinds januari 2022 geregistreerd staan in het IT-systeem om de vooraanmelding te doen.

Voor planten, verse groenten en fruit maak je in sommige gevallen voorlopig nog gebruik van het PEACH systeem (Procedure for Electronic Application for Certificates from the Horticultural Marketing Inspectorate). Voor producten gemaakt met (deels) dierlijke grondstoffen moet het IPAFFS systeem gebruikt te worden sinds 1 januari 2022. Op termijn zal het IPAFFS systeem (Import of products, animals, food and feed system) gebruikt worden voor alle producten. De overschakeling van het PEACH systeem naar IPAFFS zou in 2022 gefinaliseerd moeten worden. Meer details zijn terug te vinden in het Border Operating Model en de presentaties van ons seminarie. Voor welke producten er juist een pre-notificatie in IPAFFS of PEACH nodig is, ontdek je hieronder. 

Relevante certificaten

Afhankelijk van de (fyto)sanitaire eisen waaraan uw goederen moeten voldoen zullen de goederen onderworpen worden aan een uitvoercontrole door het FAVV. Indien het resultaat van de controle gunstig is, zal het FAVV de documenten afleveren die nodig zijn om de goederen uit te voeren naar het VK.

Alle niet hoge risico dierlijke producten zullen op termijn vergezeld moeten zijn van een export gezondheidscertificaat (Export Health Certificate). Deze product specifieke certificaten zijn terug te vinden op de website van het FAVV, samen met de bijbehorende instructiebundels, deze worden regelmatige aangepast. In geval van export interesse voor een product waarvan het certificaat nog niet op de website van het FAVV is gepubliceerd, kunt u dit melden aan uw LCE met vermelding van de referenties van het model van het certificaat van de Britse overheid dat voor de betrokken producten vereist is. Export gezondheidscertificaat moeten ook voorzien worden voor bepaalde samengestelde producten (composite products) gemaakt met zowel dierlijke als plantaardige grondstoffen. Meer informatie over deze producten vind je hier. Samengestelde producten die vrijgesteld zijn van export gezondheidscertificaten moeten echter voldoen aan andere voorwaarden. 

Wat betreft laag-risico planten en plantaardige producten (groeten en fruit) is het nog niet duidelijk wanneer een fytosanitair certificaat (Phytosanitary Certificate) vereist zal zijn, de Britse overheid zal hierover berichten in het najaar van 2022. Voor hoog-risico planten en plantaardige producten moet nu al een fytosanitair certificaat voorzien worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de operator om deze certificaten tijdig aan te vragen bij de Lokale Controle-eenheid, dit minstens 48u op voorhand weekends en feestdagen uitgezonderd. Contactgegevens LCE’s: http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/.

Nieuwe invoerwegen: grenscontroleposten

Op termijn zullen sanitaire- en fytosanitaire (SPS) goederen het VK moeten binnenkomen via specifieke grenscontroleposten (GCP) die uitgerust zijn om controles uit te voeren. De meeste GCP zullen niet alle producten kunnen verwerken en er dient dus een geschikte GCP gekozen te worden. Het zal de verantwoordelijkheid zijn van de exporterende operator om ervoor te zorgen dat hun goederen via een geschikt GCP worden ingevoerd. Neem hiervoor contact op met logistieke dienstverleners.
Een lijst met alle GCP uitgerust voor het afhandelen van dierlijke producten in het VK vind je 
hier.
Een lijst met alle GCP uitgerust voor het afhandelen van plantaardige producten in het VK vind je 
hier
De Britse overheid onderzoekt momenteel de mogelijkheden om bijkomstige GCP te bouwen. Deze lijst zal daaraan worden aangepast.

Grenscontroles: fasenplan

Op 1 januari 2021 werd de eerste fase reeds geïmplementeerd. In juli 2021 en januari 2022 werden er extra regels ingevoerd. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer nog in te voeren regels van toepassing zullen worden. Hierbij een overzicht van de voorwaarden waaraan er al voldaan moet zijn en die op termijn van toepassing zullen worden:

 1. Reeds van toepassing zijnde voorwaarden voor export naar het VK
  • Voorzien van export gezondheidscertificaat of sanitaire certificaat en controle aan de grens voor hoog risico planten en plantaardige producten, levende dieren en levende producten (embryo’s, sperma,..).
  • Pre-notificatie voor planten en verse groenten en fruit via PEACH systeem of IPAFSS-systeem.
  • Pre-notificatie via het IPAFFS systeem van producten van dierlijke oorspronghoog-risico producten van niet-dierlijke oorsprong, en bepaalde dierlijke bijproducten. Een pre-notificatie is niet nodig voor producten die gevrijwaard zijn van sanitaire controles.
  • Producten van dierlijke oorsprong omvatten ook de samengestelde producten waarvoor sanitaire controles nodig zijn.  
  • Het is de verantwoordelijkheid van de operator om af te stemmen met hun VK importeur of de GN-code voor hun product voorkomt in VO 2021/632 om te bepalen of hun product aan SPS-controles is onderworpen. 
  • Invoercontrole op bestemming of een andere toegelaten plaats (niet in de grenscontrolepost).
 2. Op komt zijnde voorwaarden voor export naar het VK
  • Gezondheidscertificaten zullen vereist zijn voor vlees, vleesproducten, dierlijke bijproducten, zuivelproducten, composiet producten en vis producten. Een kopie van het export gezondheidscertificaat moet door de Britse importeur geüpload worden in IPAFFS-notificatie systeem.
  • Materiële controles van deze producten, gereglementeerde planten en producten van plantaardige oorsprong vinden plaats aan grenscontroleposten.
  • Documentencontroles (waaronder fytosanitaire certificaten) zijn vereist voor alle gereglementeerde planten en producten van plantaardige oorsprong.
  • Voor vlees en vleesproducten, zuivelproducten, composiet en vis producten moeten operatoren nagaan of de GN-code van het product dat ze wensen te exporteren is vermeld in Bijlage I van VO 2021/632.
  • Invoercontroles op levende dieren op de plaats van bestemming blijven toegestaan, maar worden verplaatst naar grenscontroleposten waar de capaciteit dat toelaat.
  • Een aantal dierlijke producten (o.a gekoeld gehakt en niet-gesorteerde eieren) zullen niet meer geëxporteerd mogen worden naar het VK, zie link.

Importvereisten vanuit het VK

Voor import van levensmiddelen uit het VK ligt de bevoegdheid bij de Europese Commissie. Meer informatie hierover kan teruggevonden worden op de Brexit Preparedness pagina van de EC.

Als u niet vertrouwd bent met invoerprocedures is het belangrijk dat u er rekening mee houdt dat de exporteur de zending vooraf moet laten certificeren in het VK, dat u de zending tijdig vooraf moet aanmelden voor binnenkomst in de EU en dat het FAVV invoercontroles in een grenscontrolepost zal uitvoeren.

Invoercontroles

Het FAVV en de Douane zullen controles uitvoeren als de zending de EU binnenkomt. Er zal gecontroleerd worden of de noodzakelijke certificaten de zending vergezellen en of deze zendingen aan de Europese eisen voldoen. Deze invoercontroles vinden plaats op specifieke locaties, namelijk grenscontroleposten (GCP) en controlepunten (CP). Deze controles zijn betalend.

De grenscontroleposten (GCP), controlepunten (CP) alsook de categorieën van dieren en goederen waarvoor ze zijn aangewezen, worden opgelijst in volgend document.

Invoer van levensmiddelen van dierlijke oorsprong en dierlijke bijproducten

Vanaf 2021 moet er aan een aantal specifieke voorwaarden worden voldaan:

 • de opname van het VK op een lijst van derde landen
 • de opname van VK bedrijven op een lijst van erkende inrichtingen voor invoer van bepaalde producten binnen deze categorie
 • aanvraag van een gezondheidscertificaat door de Britse exporteur die de invoer van bepaalde producten begeleidt (in TRACES-NT)
 • aanmelding in de webapplicatie TRACES-NT bij de grenscontrolepost (GCP) door de ‘belanghebbende bij de lading’. Dit kan de Belgische importeur of een douaneagentschap zijn. Meestal is het een gespecialiseerd douaneagentschap die de vooraanmelding doet omdat deze de nodige ervaring heeft en alles in naam van zijn klant kan regelen.
 • de vooraanmelding aan de GCP
 • met een gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB) ten minste één werkdag vóór de verwachte aankomst
 • een veterinaire controle in de GCP erkend voor de aangevoerde producten.

Invoer van levensmiddelen van plantaardige oorsprong

In tegenstelling tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong moeten producten van niet-dierlijke oorsprong niet afkomstig zijn van landen en bedrijven die hiervoor specifiek erkend zijn door de Europese Commissie.

De EU-lidstaten verrichten wel reguliere officiële controles van ingevoerde levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong. Die controles worden georganiseerd op basis van het meerjarige nationale controleplan en rekening houdend met de potentiële risico's. De controles bestrijken alle aspecten van de levensmiddelenwetgeving.
Bij bekende of opkomende risico's legt de Europese Commissie meer uitgebreide officiële controles op in de aangewezen plaatsen van binnenkomst in de Unie.

FAVV

Naast deze notificatieprocedures moeten de producten nog altijd de grens over en zijn ze ook onderworpen aan douaneformaliteiten. Het FAVV werkt hiervoor samen met de douane. Om alles vlot te laten verlopen heeft het FAVV 115 extra personeelsleden aangeworven, indien nodig zal het FAVV mensen verschuiven om de werklast ten gevolge van een de Brexit op te vangen.

De door het VK gestelde exportvereisten zijn te vinden op de Brexit pagina van het FAVV en mogelijke wijzigingen worden hierop aangebracht.

Er zijn ook Tips voor ondernemingen bij de voorbereidingen op de Brexit (flyer) opgesteld door het FAVV.

Consulteer de Brexit website van het FAVV of bel hun contact center:

 • FAVV Brexit website
 • FAVV Contact center Brexit: brexit@favv.be of 02/211 98 98
 • Hebt u een vraag over de invoer vanuit of de uitvoer naar het VK van uw producten? Stel ze via het contactformulier

Meer info?

Meer info over TRACES-NT: http://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/

Meer achtergrond informatie vind je in het “Border Operating Model” . Het Border Operating Model is een dynamisch document, verdere updates kunnen mogelijk gepubliceerd worden in de toekomst. 
Om op de hoogte te blijven van de nieuwe procedures raden wij aan om 
de website van de Britse overheid op te volgen.