Wat zijn onze prioritaire vragen voor beleidsmakers?

  • Een Europees wetgevend kader tegen oneerlijke handelspraktijken. 
  • Alle bedrijven en alle producten in de voedingsketen gelijk beschermen. 
  • Ook binnen een Europees wetgevend kader ruimte laten voor dialoog via vrijwillige nationale initiatieven en zelfregulering zoals de Belgische Code goede handelspraktijken.

Wat is de uitdaging naar de toekomst?

De Belgische markt staat onder druk. De moeilijke marktsituatie creëert, samen met de steeds volatielere prijzen en een onevenwichtige verdeling van de macht in de voedingsketen, een voedingsbodem voor conflicten en zelfs de overtuiging dat niet alle gevoerde handelspraktijken eerlijk zijn.

Structurele dialoog, samenwerking en vertrouwen tussen alle schakels van de voedingsketen vormen de basis van de Belgische gedragscode voor faire handelspraktijken. De Code is erop gericht om vanuit de vrijwillige dialoog oneerlijke handelspraktijken te voorkomen en een efficiëntere marktwerking te stimuleren zodat iedereen een eerlijke kans heeft om te ondernemen en te groeien.

Tegelijk moeten we erkennen dat er in vele Europese landen, omwille van uiteenlopende redenen, geen structureel Ketenoverleg bestaat zoals in België. Grensoverschrijdende handelspraktijken kunnen daardoor niet efficiënt worden behandeld. Een Europees regelgevend kader waarbinnen de Code goede handelspraktijken geloofwaardig en efficiënt kan functioneren, dringt zich dan ook op.

 

Hoe neemt de voedingsindustrie haar verantwoordelijkheid?

Fevia richtte samen met de andere ketenpartners het Belgisch Ketenoverleg van de agrovoedingssector op. Dat Ketenoverleg stelde al in 2010 de Code goede handelspraktijken op. De ondertekenaars van die Code engageren zich vrijwillig tot de toepassing van een aantal principes in hun handelsrelaties. Bij mogelijke geschillen over de correcte toepassing van de Code wordt gewerkt via een escalatieprocedure van opeenvolgende meer dwingende stappen.

Het doel is om in dialoog te blijven en een akkoord in onderlinge overeenstemming te bereiken. De Code werd in de loop van 2017 versterkt met een verfijning van de procedure voor behandeling van geschillen en met de aanstelling van een nieuwe onafhankelijke voorzitter van het Comité dat de geschillen behandelt. Het Ketenoverleg en de Code goede handelspraktijken zijn een unieke Belgische realisatie die mooie resultaten kan voorleggen. Deze aanpak bewees in het verleden snel, flexibel en resultaatgericht te zijn. Fevia wil zich dan ook blijven inzetten om de dialoog tussen alle schakels van de keten te stimuleren en samen tot oplossingen te komen.

Wat vragen we van beleidsmakers?

Europees

  • Een Europees wetgevend kader tegen oneerlijke handelspraktijken dat ruimte laat voor dialoog via vrijwillige nationale initiatieven en zelfregulering zoals de Belgische Code goede handelspraktijken.
  • Alle bedrijven en alle producten in de voedingsketen gelijk beschermen. 

Federaal/Vlaanderen/Wallonië  

Ruimte laten voor dialoog via vrijwillige nationale initiatieven en zelfregulering zoals de Belgische Code goede handelspraktijken.