Werkgelegenheid in de voedingsindustrie

Tewerkstelling groeit nog steeds

In 2019 was de voedingsindustrie bij uitstek de grootste industriële werkgever van België. De sector telde 94.631 arbeidsplaatsen, ofwel 79.408 voltijdsequivalenten (VTE’s). Het aantal arbeidsplaatsen is ten opzichte van 2018 met 2% gegroeid, waar de VTE’s met 2,2% toenamen.

De rest van de verwerkende industrie kent daarentegen een stagnatie van het werkgelegenheidsvolume (+667 VTE, of 0,2% meer dan in 2018) en zelfs een daling van het aantal banen (-1.956 banen, of 0,5% minder).

Door de sterkere groei in de voedingsindustrie neemt haar aandeel in de industriële tewerkstelling verder toe. Van 18,6% in 2014 steeg het naar 19,9% in 2019. Uitgedrukt in VTE komt dit overeen met een stijging van 17,7% in 2014 naar 19% in 2019.

Bron: RSZ gecentraliseerd

Groeiversnelling van de tewerkstelling

Binnen de voedingsindustrie is het interessant om een onderscheid te maken tussen ambachtelijke bakkerijen, die een trend in de werkgelegenheid doormaken die haaks staat op die van de rest van de voedingsindustrie. Tussen 2008 en 2019 daalde hun aantal inderdaad met 4.000 eenheden gedaald, ofwel met 23%.

De rest van de voedingsindustrie kende daarentegen in de periode na de economische crisis, een ononderbroken werkgelegenheidsgroei. Men kan twee periodes onderscheiden. Ten eerste de periode 2008-2016, waarin de groei relatief gematigd was met een jaarlijkse percentage van gemiddeld 0,6%. Ten tweede de periode 2016-2019, waarin de groei van de werkgelegenheid zich heeft doorgezet (gemiddeld +2,8% per jaar). De loonmatigingsmaatregelen die de regering de laatste jaren heeft genomen (indexsprong, belastingverschuiving, hervorming van de wet op de loonnormen van 1996) hebben zeker een belangrijke rol gespeeld in deze versnelling van jobcreatie.

Bron: RSZ gecentraliseerd

 

Verdeling tewerkstelling

De 3 grootste sectoren in termen van aantal arbeidsplaatsen zijn de bakkerijsector, de vleesindustrie en de verwerking en conservering van groenten en fruit, samen goed voor 52% van de totale tewerkstelling.

Ten opzichte van 2008 is de tewerkstelling bij de ondernemingen tot minder dan 50 werknemers afgenomen (-8%-punt) ten voordele van grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers (+9%-punt). De voedingsindustrie heeft dus te maken met een duidelijke toename van de schaalvergroting van de bedrijven. De terugval bij de kleinste ondernemingen is vooral het gevolg van het verdwijnen van kleine bakkerijen.

Bron: RSZ gecentraliseerd