Doelstelling 11

De CO2-uitstoot van de keten verminderen

Europa wil de CO2-emissies vóór eind 2030 met minstens 55% verminderen ten opzichte van 1990. Naast maatregelen binnen onze bedrijven, willen we samen met partners in de keten de CO2-uitstoot “from farm to fork” helpen reduceren.
PDF-pictogram Download PDF fiche (523.61 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Om onze CO2-uitstoot bij de productie van voeding en dranken “from farm to fork” te verlagen, moeten we verder kijken dan enkel de uitstoot in onze bedrijven en de aankoop van elektriciteit. We moeten ook inspanningen leveren, in samenwerking met onze ketenpartners, om in de rest van de keten de emissies te verlagen. 

Onze doelstelling is dat zo veel mogelijk voedingsbedrijven maatregelen nemen in de keten om de CO2-uitstoot van de productie “from farm to fork” te reduceren. Het is niet altijd eenvoudig om te berekenen wat de impact van een maatregel is, want er bestaan verschillende methodologieën. Deze moeten ook voor kmo’s gebruiksvriendelijk zijn. Wel willen we zo veel mogelijk bedrijven aansporen om Science Based Targets doelstellingen vast te leggen. We kiezen er dus bewust voor om geen specifieke doelstelling op te leggen om CO2-emissies in de keten te doen dalen.

Deze doelstelling staat naast de ambitie om de CO2-uitstoot te verminderen die gepaard gaan met de productie van voeding en dranken in onze bedrijven

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

 • We nemen verder acties met de partners in de keten. Denk aan acties rond bijvoorbeeld transport, andere distributiemodellen, samenwerking met landbouwers rond hernieuwbare energie of het gebruik van pesticiden en kunstmeststof in de landbouw.
 • Fevia organiseert verschillende infosessies rond carbon footprint tools voor kmo’s en moedigt voedingsbedrijven aan om zichzelf Scienced Based Targets op te leggen. 
 • Om deze acties te faciliteren en aan te moedigen, pleiten we ervoor om een Belgisch compensatiesysteem op poten te zetten. Op die manier willen we compenserende maatregelen in onze Belgische voedingsketen stimuleren. Om een groot draagvlak te creëren, werken we samen met andere sectorfederaties en experten, maar ook met de overheid.

Waar staan we vandaag?

In 2021 hebben we geen overzicht van bedrijven in onze sector die concrete maatregelen nemen in de keten om de CO2-uitstoot van Farm to Fork te reduceren. Daarom zal Fevia via een jaarlijkse vragenlijst polsen naar de acties van voedingsbedrijven om emissies in de keten te verminderen. We willen de vragenlijst zo eenvoudig mogelijk maken, op basis van een vooraf bepaalde template met veel voorkomende acties. Idealiter kunnen we op basis van deze antwoorden een inschatting maken van de vermeden CO2-equivalentemissies in de keten. 

70 bedrijven hebben in de enquête aangegeven dat ze in 2022 maatregelen hebben genomen om de CO2 impact in de keten te verminderen. 

 • 46 onder hen hebben acties ondernemen op het vlak van transport
 • 24 bedrijven hebben geïnvesteerd in hernieuwbare energieproductie elders dan op de eigen site
 • 7 bedrijven nemen deel aan projecten om koolstof op te slaan in de bodem
 • 33 bedrijven verminderden de C02 impact van hun grondstoffen
 • 35 bedrijven verminderde de C02 impact van hun afvalverwerking

Wat doen we concreet als sector?

 • Meer dan 160 voedingsbedrijven nemen deel aan de regionale vrijwillige energieakkoorden, meer bepaald “Les Accords de branche énergie & CO2 pour l'Industrie” in Wallonië en de Energiebeleidsovereenkomst in Vlaanderen. Ze nemen daarbij ook maatregelen in de keten. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van het aantal gereden kilometers en het vergroenen van het transport. We bekijken ook of we andere grondstoffen kunnen gebruiken en doen dit ook als dit mogelijk is. 
 • Op het gebied van verpakkingen kijken we naar onder meer transport in bulk of het gebruik van herbruikbare verpakkingen. 
 • We bekijken hoe het transport van onze grondstoffen en van onze afgewerkte producten efficiënter kan gebeuren. We investeren in alternatief transport, zoals trein en watervervoer.
 • Verschillende voedingsbedrijven compenseren hun resterende CO2-emissies door klimaatprojecten te steunen in het buitenland. Ze krijgen daarvoor het label van klimaatneutraal bedrijf. 

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

 • Fevia heeft met zijn leden een werkgroep C02-compensatie opgestart. De bedoeling is samen met de leden te bekijken of en onder welke voorwaarden een lokale CO2 compensatie kan worden opgestart.
 • Fevia heeft contact genomen met de administratie en overheden in de verschillende regio’s om de haalbaarheid van een CO2-compensatie systeem te overwegen.
 • Voedingsbedrijven bekijken de verschillende mogelijkheden en nemen deel aan projecten zoals CLAIRE in Vlaanderen of Soil Capital in Wallonië.
 • In juni 2022 organiseerde Fevia een eerste ronde-tafel met een twintigtal stakeholders. Fevia ging aan de slag met de nieuwe ideeën en inzichten die tijdens deze ronde tafel door de stakeholders werden gesuggereerd. 

Andere doelstellingen binnen dit thema