Doelstelling 8

De toegang tot betaalbare, evenwichtige voeding verbeteren

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om evenwichtig te eten. Door het uitwerken van een position paper en daaraan gelinkte acties, willen we het debat rond de toegankelijkheid tot betaalbare, evenwichtige voeding aansturen en die toegankelijkheid waar nodig en mogelijk verbeteren.
PDF-pictogram Download PDF fiche (607.36 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We willen dat onze voeding en dranken voor iedereen voldoende betaalbaar en toegankelijk is. En we willen onze positie op dat vlak zo mogelijk verbeteren. Het spreekt voor zich dat we daarin als voedingsindustrie een rol te spelen hebben en idealiter het voortouw nemen.

Maar het gaat hier om een complexe, maatschappelijke problematiek die we vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen en waarop we niet zomaar klinkklare antwoorden kunnen geven. Het is belangrijk om die invalshoeken te onderzoeken en goed in kaart te brengen. Fevia wil hiertoe initiatief nemen, het debat aansturen en partners en stakeholders betrekken.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

Het uitwerken van een position paper, na grondige analyse van de problematiek en het nodige overleg, vormt een eerste, noodzakelijke stap en zal het uitgangspunt vormen voor verdere initiatieven en acties (concrete voorstellen, doelstellingen en een actieplan).

In aanloop naar de zomer van 2022 zullen we die position paper uitwerken en valideren. Vervolgens zullen we het debat aansturen en voeden op federaal en regionaal niveau. Deze fase zal gelden van de tweede helft van 2022 tot 2025. In die periode rollen we ook het actieplan uit dat in functie van de position paper wordt uitgewerkt.

Bij het schrijven van de position paper vertrekken we van de Global Food Security Index (GFSI) als indicator. De GFSI berekent een algemene omgevingsscore voor voedselzekerheid. De score is het gewogen gemiddelde van vier factoren: de betaalbaarheid, de beschikbaarheid, de kwaliteit en de veiligheid van voeding. Die scores worden berekend voor 130 landen in vijf regio’s (Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en het Midden-Oosten/Afrika).

Doel is om te bekijken hoe we onze GFSI-score kunnen verbeteren door te analyseren welke factoren en actoren in dit kader bepalend zijn en die we positief kunnen beïnvloeden. We zullen ook bekijken hoe dit werkt in andere landen die een betere score hebben en welke lessen we daaruit kunnen trekken. Met die kennis op zak zullen we voorstellen uitwerken en in overleg gaan met onze stakeholders op de verschillende niveaus om te komen tot een actieplan.

Als vertrekpunt kiezen we voor een brede benadering waarbij we deze problematiek ook bekijken vanuit onze visie rond evenwichtige voeding(spatronen) in een gezonde levensstijl, vanuit een ketenbenadering en in een bredere maatschappelijke context. Daarbij houden we ook rekening met omgevingsfactoren en beleid op vlak van bijvoorbeeld opvoeding, onderwijs, inkomen, fiscaliteit, sociale bescherming en armoedebestrijding.

In functie daarvan zullen we deelthema’s en stakeholders uitkiezen, binnen en buiten de agrovoedingsketen, om die bij de oefening te betrekken. Wat daarin niet mag ontbreken, zijn het belang van correcte informatie en van sensibilisering rond de beschikbaarheid van betaalbare, evenwichtige voeding. Ook de waarde van voeding en het spanningsveld tussen “betaalbaarheid” en “rentabiliteit” van voeding zijn van belang in die discussie. De productie van lekkere, kwalitatieve, veilige, diverse en duurzame voeding heeft immers een prijs en dat is niet de “laagste prijs”. Een correcte prijs en eerlijke handelspraktijken zouden daarbij een evidentie moeten zijn. Anders is het systeem niet economisch leefbaar en bijgevolg ook niet duurzaam aan zich. Ecologische, maatschappelijk en economische duurzaamheid moeten samengaan. Dat moeten we ook duidelijk maken aan de afnemers van onze bedrijven en aan de consument.

Waar staan we vandaag?

In 2020 stond België op de 21ste plaats in de algemene rangschikking van de GFSI. Met een 14de plaats scoren we goed op het vlak van betaalbaarheid en beschikbaarheid van voeding. Wat betreft de kwaliteit en veiligheid van onze voeding en dranken behalen we de 19de plaats in de GFSI. Daarin zien we dus nog ruimte voor verbetering.

Wat doen we concreet als sector?

  • Als voedingsindustrie ondernemen we acties om de gezonde keuze voor de consument gemakkelijker te maken: initiatieven en engagementen rond gezonde tussendoortjes op school, rond marketing voor voedingsproducten naar jonge kinderen toe (Belgian Pledge), rond het verminderen van de calorie-inname voor de Belgische consument via productherformulering, aanpassing van portiegroottes, marketing en consumenteninformatie, jaarlijkse ondersteuning van concrete projecten rond voeding en welzijn naar jongeren toe via een Fonds van de Koning Boudewijnstichting dat Fevia financiert.
  • Fevia communiceert als stem van de Belgische voedingsindustrie regelmatig in het publieke debat dat we een juiste waarde aan voeding moeten geven. Als sector benadrukken we dat we moeten komen tot een correcte beeldvorming over alles wat erbij komt kijken om voeding en dranken te produceren volgens de regels van de kunst, in een complexe context met consumenten, afnemers, regelgevers en andere stakeholders die steeds veeleisender worden.
  • In het kader van armoedebestrijding en het voorkomen van voedselverlies, leidde de jarenlange samenwerking tussen Fevia en de Belgische Federatie van Voedselbanken in juli 2021 tot de ondertekening van een charter dat de schenkingen vanuit de voedingsindustrie van kwalitatieve voedingsproducten die niet kunnen worden gecommercialiseerd, verder moet stimuleren.

We werken rond deze thematiek ook samen met Comeos, Schenkingsbeurs en het collectief van sociale circulaire ondernemers HERW!N en FDSS.