Doelstelling 23

Een veiligere werkplek creëren

We werken er hard aan om de frequentiegraad van ongevallen op de werkvloer zo laag mogelijk te krijgen. Sinds 2010 kent de voedingssector, op één jaar na, een consistente daling van het aantal arbeidsongevallen.
PDF-pictogram Download PDF fiche (290.76 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We streven ernaar om voor alle Food Heroes een zo veilig mogelijke werkplek te creëren. Daarbij ijveren we om de frequentiegraad van arbeidsongevallen zo klein mogelijk te krijgen. 
De frequentiegraad is “de verhouding van het totale aantal ongevallen op de arbeidsplaats met de dood of een volledige ongeschiktheid van ten minste een dag tot gevolg…tot het aantal uren blootstelling aan het risico, vermenigvuldigd met 1.000.000”. De blootstelling wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte dagen per jaar dat wordt vastgesteld door de RSZ, op basis van de kwartaalaangifte door de werkgevers van de loon- en arbeidstijdsgegevens van de werknemers (Bron: Fedris). 
 

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

  • We volgen de evolutie van de cijfers rond arbeidsongevallen in de sector op. De doelstelling is om de frequentiegraad van arbeidsongevallen verder te doen dalen met als streefcijfer 16 tegen 2025.
  • We delen expertise onderling rond het voorkomen en de aanpak van arbeidsongevallen. 
  • We optimaliseren mee de opleidingen voor bedrijven en werknemers op vlak van een veiligere werkomgeving.
  • We stimuleren werknemers en leidinggevenden om verder te werken aan veiligere werkomgevingen om zo het aantal arbeidsongevallen op de werkplek verder te laten dalen.

Waar staan we vandaag?

Jaarlijks rapporteert het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s over de ongevallencijfers bij bedrijven onder paritair comité 118 en 220 (arbeiders en bedienden in de voedingsindustrie) op basis van de gegevens die beschikbaar zijn op 31 december van het ongevalsjaar. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de voedingssector tussen 2010 en 2019 een consistente daling kende van de frequentiegraad van arbeidsongevallen, met uitzondering van het jaar 2017. 

Frequentiegraad

 

Wat doen we concreet als sector?

Alimento neemt in haar opleidingskalender verschillende cursussen op die betrekking hebben op een veilige werkomgeving: arbeidsveiligheid en ergonomie, waaronder bedrijfseerstehulp, arbeidsveilig gedrag voor teamleiders en operationele medewerkers, ergonomie en preventie, en omgaan met gevaarlijke producten in een productieomgeving.  

Andere doelstellingen binnen dit thema