Doelstelling 6

Gegronde klachten over de marketing van voeding tot nul herleiden

Via twee klachtensystemen, de Reclamecode en de Belgian Pledge, kunnen consumenten en organisaties hun bezorgdheden rond de marketing van voeding en dranken uiten. Wij streven naar 0% gegronde klachten tegen 2025.
PDF-pictogram Download PDF fiche (477.65 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Om de twee initiatieven voor verantwoorde marketing van voeding en dranken na te leven waarborgen  , is onze doelstelling om gegronde klachten tegen 2025 tot nul te herleiden: 

  • De Reclamecode is een sectorengagement van Fevia en Comeos. Hierin staan 10 principes die gelden voor alle vormen van reclame voor voeding en dranken beschikbaar in de Belgische handel. De Reclamecode is van kracht sinds 2005.
  • De Belgian Pledge is het vrijwillig initiatief van Fevia, Comeos en UBA voor verantwoorde reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar. Het is de nationale vertaling van de EU Pledge. De Belgian Pledge bestaat sinds 2012 en is al aan haar derde editie toe. 
     

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We blijven zowel de Reclamecode als de Belgian Pledge toepassen. Voor beide initiatieven bestaat een klachtensysteem:

  • Klachtenformulier Reclamecode
  • Klachtenformulier Belgian Pledge

Hierop kunnen consumenten en organisaties terecht wanneer ze denken dat we de Reclamecode of Belgian Pledge niet naleven. De Jury voor Ethische Praktijken (JEP) beoordeelt vervolgens de klachten op hun gegrondheid. Wanneer een klacht gegrond is, leven we als adverteerders vrijwillig alle beslissingen van JEP tot wijziging of stopzetting van de reclame na.

Waar staan we vandaag?

JEP controleert jaarlijks de naleving van de Reclamecode en publiceert haar bevindingen in een evaluatieverslag. JEP geeft per jaar het aantal gegronde klachten weer, maar zet die ook af tegenover het totaal aantal binnengekomen klachten:

Het aantal klachtendossiers over de naleving van de Reclamecode nam in 2020 sterk af. De daling van 19 dossiers tegenover 35 dossiers het jaar voordien, komt wellicht door de uitbraak van het coronavirus. De verhouding tussen het aantal gegronde klachten en het totale aantal klachten, stijgt de laatste jaren licht. Dit is te wijten aan de daling van het totaal aantal klachten waarbij er relatief minder ongegronde klachten zijn. De gevallen waarin de jury daadwerkelijk een inbreuk vaststelt, blijven echter de minderheid uitmaken.  

Het klachtensysteem van de Belgian Pledge zit sinds maart 2021 in een testfase. Het klachtensysteem is operationeel, maar er zijn momenteel nog geen klachten ingediend. Klachten komen eerst toe bij het secretariaat van de Belgian Pledge, dat nagaat welke klachten onontvankelijk zijn (en waarom dat zo is). De ontvankelijke klachten maakt ze over aan JEP, dat de klachten op hun gegrondheid beoordeelt en een beslissing publiceert op haar website. Het secretariaat van de Belgian Pledge volgt de evolutie van de klachten op in een samenvattende tabel. Er ligt nog geen rapporteringsfrequentie vast.

Wat doen we concreet als sector?

  • Fevia volgt de evolutie van de ingediende klachten van heel nabij op en rapporteert hierover telkens in haar interne werkgroep PR en via haar website. Zo krijgen Fevia-leden meteen feedback, waarmee ze aan de slag kunnen wanneer ze zelf reclame maken voor voeding en dranken.
  • Fevia organiseert regelmatig workshops over de toepassing van de Belgian Pledge. Daarin kunnen ondertekenaars van de Belgian Pledge reclamecampagnes bespreken en discussiëren of ze al dan niet aan de criteria van de Pledge voldoen. De workshop heeft als doel om de grijze zones bij reclame specifiek naar kinderen jonger dan 12 jaar, te bespreken en uit te klaren. Een volgende workshop zal in 2022 plaatsvinden.
  • Voedingsbedrijven die voeding of dranken gericht naar jonge kinderen willen promoten, nemen vaak proactief contact op met Fevia, om samen na te gaan of de marketing voldoet aan de regels van de Belgian Pledge.
  • Fevia informeert haar leden over het jaarverslag van de JEP en over de Reclamecode en houdt leden op de hoogte over het aantal gegronde klachten.