Wat zijn onze prioritaire vragen voor beleidsmakers?

 • Een wetgeving rond watergebruik en lozing van afvalwater die de groei van de bedrijven niet belemmert.  
 • Een wetgevend kader dat de eisen rond voedselveiligheid met de noodzaak van een duurzaam waterbeheer verzoent. 
 • Een duidelijke en transparante waterfactuur. 

Wat is de uitdaging naar de toekomst?

Water is onontbeerlijk voor onze voedingsbedrijven; zij hebben nood aan voldoende kwalitatief water aan een redelijke prijs. Niet alleen de beschikbaarheid van water heeft een grote impact op bedrijven, maar ook alle andere aspecten van het waterbeleid.

Onze ondernemers krijgen te maken met verschillende uitdagingen:

 • Te strenge normen of contracten op de lozing van afvalwater zetten ook restricties op de groei van voedingsbedrijven.
 • Het watersysteem staat onder druk en water is slechts beperkt beschikbaar. We moeten allemaal duurzamer omspringen met water. Tegelijk is er regelgeving (milieu en voedselveiligheid) die dit belemmert.
 • Wetgeving gaat uit van de meest gangbare situaties. Een strikte toepassing van wettelijke bepalingen geeft geen bewegingsruimte in het geval van onvoorziene omstandigheden, toekomstige situaties, knelpunten of opportuniteiten. Oplossingen voor kleine en grote problemen en innovatieve concepten krijgen daardoor soms geen kans.
 • Bepalingen die strenger zijn dan in andere gewesten of landen bezorgen onze bedrijven een concurrentieel nadeel. Dit kan hun marktpositie ondermijnen.

 

 

Hoe neemt de voedingsindustrie haar verantwoordelijkheid?

Duurzaam omgaan met water blijft een voortdurend aandachtspunt voor onze voedingsbedrijven. In 2004 publiceerde Fevia een “Handleiding voor verstandig waterbeheer in de voedingssector”. Dit blijft het instrument voor alle voedingsbedrijven die hun watergebruik willen beheersen. Fevia organiseert regelmatig infosessies en projecten rond het verstandig gebruik van water.

De sector nam de voorbije jaren concrete acties en initiatieven:

 • Heel wat voedingsbedrijven hergebruiken water na zuivering in het bedrijf zelf of gebruiken het als irrigatiewater.
 • Met hun inspanning slaagden de Belgische voedingsbedrijven erin om hun waterverbruik met 39% te verminderen, per eenheid product.
 • Aanzienlijke investeringen in waterzuiveringsinstallaties door bedrijven zorgden dan weer voor een belangrijke vermindering van de vuilvracht in het afvalwater.
 • In september 2018 ondertekende Fevia Vlaanderen samen met de Belgische Brouwers en elf brouwerijen een Green Deal rond duurzaam watergebruik in de brouwerijsector.

Wat vragen we van beleidsmakers?

Federaal en regionaal

 • Eisen inzake voedselveiligheid verzoenen met de noodzaak van een duurzaam waterbeheer. 
 • Aanpassing en vereenvoudiging van de wetgevingen inzake het gebruik van water bestemd voor menselijke consumptie in voedingsbedrijven.

Vlaanderen

 • Een wetgevend kader dat met de economische realiteit rekening houdt en groei voor bedrijven nog steeds mogelijk maakt. 
 • De administratie voldoende flexibiliteit bieden in de toepassing van de wetgeving, zodat meer rekening kan gehouden worden met specifieke situaties. 
 • Het bevorderen van een echt partnerschap tussen bedrijven en andere actoren (onder andere de gemeentes en de drinkwatermaatschappijen) via een platform geïnitieerd door de overheid. 
 • Een transparante waterfactuur voor bedrijven. 
 • Een redelijke waterprijs en geen onverwachte prijsschokken.

Wallonië

 • Geen belemmering van de toegang tot grondwater omwille van economische overwegingen aan de kant van de drinkwatermaatschappijen. 
 • Een sterke administratie die als economische toezichthouder kan fungeren in het kader van de contracten met de waterzuiveringsinstallaties. 
 • Voor de bedrijven die lozen op riool: contracten met de publieke waterzuiveringsinstallaties die rekening houden met de positieve impact op de zuivering van afvalwater rijk aan organische stoffen (zoals het geval is bij voedingsbedrijven).  
 • Een redelijke waterprijs en geen onverwachte prijsschokken. 
 • Het starten van een project tussen overheden en de voedingsindustrie om investeringen inzake hergebruik van water mogelijk te maken.