Over deze roadmap

De drie eerste duurzaamheidsverslagen van de Belgische voedingsindustrie zijn verschenen in 2011, 2014 en 2017. De vierde editie was voorzien in 2020 maar door de coronacrisis hebben wij ervoor gekozen om de timing met één jaar te verschuiven. Ze is ook geëvolueerd naar een roadmap en legt de doelstellingen en actieplannen tot 2025 en daarna vast.

Het verslag focust op de duurzame ontwikkelingsprestaties van de Belgische voedingssector. Het beperkt zich tot de voedingsindustrie. Het dekt dus niet de hele levenscyclus van voedingsproducten. Het richt zich evenmin op kwesties specifiek voor een subsector van de voedingsindustrie.

Structuur van het verslag 

De vierde editie van het duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie staat online, op de website van Fevia. Het is opgebouwd rond vier pijlers: 

  1. Het vertrouwen van consumenten verdienen
  2. De groene transitie omarmen en versnellen
  3. Futureproof loopbanen stimuleren
  4. Samen waarde creëren 

Gekwantificeerde doelstellingen en prestatie-indicatoren

De vier strategische pijlers omvatten 15 thema’s waaraan de sector concrete doelstellingen koppelt richting 2025 en verder. Fevia zal de verwezenlijking van deze doelstellingen op een systematische manier monitoren aan de hand van duidelijk omschreven prestatie-indicatoren.

Beslissingsproces

Zoals bij elk proces binnen Fevia kwam dit verslag tot stand in nauw overleg met de leden. Het Strategisch Comité voor Duurzame Ontwikkeling speelde hierbij een ondersteunende en coördinerende rol. De verschillende strategische comités van Fevia bogen zich over de doelstellingen van de sector. De raad van bestuur van Fevia heeft de tekst van dit duurzaamheidsroadmap op 19 oktober 2021 goedgekeurd. 

De GRI-richtlijnen

Om de inhoud en de indicatoren van dit verslag te bepalen, volgden we de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van het GRI (Global Reporting Initiative, GRI Standards – version ‘Core’) en het supplement “Food Processing”.

De GRI-index definieert een gestandaardiseerd kader van principes en indicatoren die organisaties kunnen gebruiken om hun economische, ecologische en sociale prestaties te meten en erover te rapporteren. Je vindt hier het tabel van de GRI Index met de verwijzingen naar de webpagina’s waarop de informatie staat en hier de link van de verschillende topics die in deze roadmap aan bod komen met de GRI-index.

Bronnen

Ter bevordering van de objectiviteit en transparantie van het verslag gebruiken we waar mogelijk beschikbare officiële gegevens, ook al zijn deze niet altijd de meest actuele. We vermelden de data en bronnen van de verschillende indicatoren systematisch in het rapport.

Dankbetuiging

Wij danken van harte alle Fevia-medewerkers die meewerkten aan de totstandkoming van dit duurzaamheidsroadmap. Wij danken ook alle stakeholders die hebben deelgenomen aan de verschillende werksessies en de leden van Fevia die via de strategische comités de doelstellingen samen hebben vastgelegd.