Actiedomeinen

Het team van Fevia bestaat uit 4 departementen met specialisten die thema’s en onderwerpen binnen hun actiedomein opvolgen en leden adviseren.

Arbeidsrelaties

Het team van het departement Sociale Zaken helpt leden om het sociaal overleg in hun onderneming in goede banen te leiden. Zo geven we leden een accuraat beeld van de gangbare voorwaarden in de sector. Zelf nemen we niet deel aan het overleg, maar we treden op als adviseur en als bemiddelaar waar nodig.

Het departement Sociale Zaken volgt alle thema’s binnen het expertisedomein Werk en Talent op. Door leden te adviseren in de bestaande sociale wetgeving draagt Fevia bij tot een sterke en duurzame voedingsindustrie:

  • We verzamelen alle relevante economische informatie  over onze sector.
  • Onze leden hebben inspraak in het mandaat voor de sociale onderhandelingen  en het beleid op alle niveaus: sectoraal en interprofessioneel, regionaal en federaal.
  • We voorzien de nodige commentaren en de toepasselijke sectorale loonschalen.
  • We streven naar evenwichtige arbeidsverhoudingen via een vlot formeel overleg en vanuit rechtstreekse dialoog. Onze medewerkers staan leden in het geval van (dreigende) sociale conflicten bij met kennis en ervaring.
  • We voorzien begeleiding en advies bij aanpassingen van het arbeidsreglement en het afsluiten van de nodige CAO’s.
  • We volgen het beheer van de sociale fondsen en de sectoraal aanvullende pensioenen op.
  • Via het opleidingsfonds Alimento ondersteunen we onze leden om competenties in hun bedrijf te verhogen.

Groeistrategie

Economische groei is essentieel voor een duurzame industrie. De groeistrategie van de Belgische voedingsindustrie steunt op een solide duurzaamheidsstrategie en op twee belangrijke factoren: competitiviteit en export.

Competitiviteit

Competitief de concurrentie kunnen aangaan op de binnenlandse en de buitenlandse markt is de basisvoorwaarde om Belgische voedingsbedrijven te laten groeien, investeren, innoveren en jobs creëren. Fevia helpt leden om die competitiviteit te verhogen en de handicaps zoals de loonkostenhandicap, de energiekostenhandicap of het tekort aan gekwalificeerde medewerkers weg te werken.

Export

Export is de drijvende kracht achter de groei van de Belgische voedingsindustrie. Met het merk Food.be – Small country. Great food. zet Fevia samen met het haar leden de kwaliteit, diversiteit en innovatie van Belgische voeding wereldwijd in de kijker. Fevia coördineert de exportpromotie in nauw overleg met exportagentschappen FIT (Flanders Investment & Trade), AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation) en Brussels Export en met alle diensten die bevoegd zijn voor internationale handel.

Milieu en energie

Fevia helpt leden om de milieu-impact van hun bedrijf, producten en verpakkingen te verminderen, rekening houdend met de steeds complexer wordende milieuwetgeving. We ondersteunen bedrijven om duurzamer om te springen met energie en grondstoffen en om pro-actief in te spelen op toekomstige beleidsbeslissingen.

De thema’s en onderwerpen binnen het expertisedomein milieu en energie zijn hoofdzakelijk regionale materie. De medewerkers van het departement Milieu en Energie volgen daarom zowel in Vlaanderen, in Wallonië als in Brussel de wetgeving, uitwerking en evoluties op.

  1. Ze adviseren leden over huidige en aankomende wetgeving en over nieuwe trends en technologieën.
  2. Fevia sensibiliseert leden over de beschikbare hulpmiddelen om hun eigen milieu- en energiestrategieën te ontwikkelen en concurrentieel te blijven.
  3. Fevia communiceert de uitdagingen en prioriteiten van de sector op het vlak van milieu en energie naar de diverse stakeholders toe.

Voedingsbeleid

Het departement voedingsbeleid focust op twee expertisedomeinen die hoog op de agenda van de voedingsindustrie en van consumenten staan, namelijk voedselveiligheid en voeding en gezondheid

Voedselveiligheid

De medewerkers van het departement helpen leden met alle vragen rond de thema’s en onderwerpen rond voedselveiligheid en de verplichtingen tegenover het FAVV. We adviseren leden ook over de evoluties binnen de (meestal Europese) voedingswetgeving.

Voeding en gezondheid

De Belgische voedingsindustrie streeft ernaar om voortdurend nieuwe producten met een nutritionele samenstelling aangepast aan de wensen van de consument op de markt te brengen. Fevia helpt leden bij de uitbouw van een evenwichtig, gevarieerd en innovatief productaanbod passend binnen een gezonde levensstijl. Fevia volgt nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet en helpt de overheid bij het opstellen van doelstellingen en actieplannen rond voeding en gezondheid.