Nieuwe Genomische Technieken (NGT): een belangrijke bijdrage aan een duurzame voedselketen

12.01.2024

Fevia vindt het een goede zaak dat NGT-planten die niet verschillen van ‘conventionele’ planten niet langer onderhevig zouden zijn aan een onnodig zware regelgeving.

De agro-voedingsketen staat voor grote uitdagingen op het vlak van duurzaamheid. De Europese Commissie heeft met haar ‘Green Deal’, en in het bijzonder met haar ‘Farm to Fork’-strategie, een antwoord geformuleerd op deze uitdagingen. Tegen 2050 zal een wereldbevolking van zo’n 9,7 miljard mensen dienen gevoed te worden. Biotechnologie, en in het bijzonder alle technieken die te maken hebben met plaag- en ziektebestrijding en klimaatadaptatie, zullen noodzakelijk zijn bij het in stand houden van een duurzame landbouwproductie.

Binnen deze context heeft de Commissie het gebruik van nieuwe genomische technieken (zoals CRISPR-CAS) geïdentificeerd als een waardevolle bijdrage om de duurzaamheid van agro-voedingssystemen te verbeteren. Deze nieuwe technieken zullen namelijk toelaten om het veredelingsproces van landbouwgewassen aanzienlijk te versnellen. De Commissie wenst hiervoor dan ook een stimulerend regelgevend kader te scheppen.

Fevia is het hiermee eens. 

Via nieuwe genomische technieken kunnen planten verkregen worden die even veilig zijn voor mens en milieu, maar o.a. beter bestand zijn tegen klimaatveranderingen en tegen (nieuwe) plantenziekten. Landbouwers hebben dan ook nood aan deze innovatieve technologieën, ook al om competitief te blijven op internationaal vlak. 

Met haar recente voorstel wil de Europese Commissie een specifiek wettelijk kader creëren voor planten die bekomen werden via nieuwe genomische technieken. Veel planten die bekomen werden via nieuwe genetische technieken verschillen niet van hun ‘conventionele’ tegenhanger. Het is dan ook een goede zaak dat dergelijke planten niet langer onderhevig zouden zijn aan een regelgeving die onnodig zwaar is op vlak van goedkeuringsprocedure en etiketteringsverplichtingen.

Bron: Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende met bepaalde nieuwe genomische technieken verkregen planten en de daarvan afgeleide levensmiddelen en diervoeders, en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625 (COM(2023) 411)