Doelstelling 30

Sterke partnerships en eerlijke handelspraktijken in de toeleveringsketen waarborgen

Eerlijke handelspraktijken zijn een voorwaarde om kwalitatieve en betaalbare producten op de markt te brengen en om antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen. Fevia zal daarom haar leden informeren en sensibiliseren over de wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken.
PDF-pictogram Download PDF fiche (528.19 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

In april 2019 heeft het Belgisch parlement een nieuwe wet aangenomen die oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties, misbruik van economische afhankelijkheid en het gebruik van onrechtmatige bedingen in overeenkomsten verbiedt. Deze wet van 4 april 2019 (“B2B-wet”) zal belangrijke gevolgen hebben voor het afsluiten van contracten en voor de marktpraktijken. 

Tegelijk stemde de Europese Unie een richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Deze UTP-richtlijn (Unfair Trading Practices) stelt dwingende regels vast die bepaalde oneerlijke handelspraktijken verbieden en landbouwers en kleinere leveranciers zo beter beschermen. 

Als sector onderschrijven we ten volle deze richtlijn. In de komende vijf jaar willen we dan ook de kennis en het bewustzijn rond de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken verhogen. Dat moet zich vertalen in minder oneerlijke handelspraktijken op het terrein en dus in een dalende trend van het aantal gemelde oneerlijke handelspraktijken tegen retailers en fabrikanten.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We willen onze bedrijven bewust maken van en doen inzetten op eerlijke handelsrelaties. 

 • Fevia zal haar leden wegwijs maken in hoe ze hun rechten kunnen vrijwaren in het kader van eerlijke handelsrelaties, zowel via seminaries als door een “wegwijzer” op te stellen.
 • Fevia zal haar leden helpen om hun rechten beter te bewaken door juridische versterking en bevattelijke informatie (vooral gericht op kmo’s) te voorzien rond eerlijke handelspraktijken.
 • In 2021-2022 zal België haar Gedragscode rond goede handelspraktijken herzien naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe UTP-richtlijn in Belgisch recht. Fevia zal in dat geval haar leden en de andere actoren in de agro-voedingsketen oproepen om die te ondertekenen. 
   

Waar staan we vandaag?

De Europese Commissie zal een enquête uitvoeren om de effectiviteit te beoordelen van de maatregelen die de lidstaten nemen. Ze voerde in 2021 een basisonderzoek om de stand van zaken vast te leggen voordat de lidstaten hun nationale maatregelen implementeren. Deze enquête zal elk jaar worden uitgevoerd.

Dankzij de enquête hebben we in 2021 een baseline voor de Belgische voedingssector. Die toont ons twee zaken: 

 1. Het aandeel Belgische voedingsbedrijven dat op de hoogte is van hun rechten en plichten uit de UTP-richtlijn. 
 2. Het voorvallen van oneerlijke praktijken volgens de actoren in de keten. 

75% van de Belgische bedrijven die instaan voor de primaire verwerking voor voedseldoeleinden is op de hoogte van de UTP-richtlijn. Voor bedrijven die instaan voor secundaire en verdere verwerkingsfasen gaat het om 67%. 

Onderstaande grafiek toont dat 28% van de oneerlijke handelspraktijken in 2021 gepleegd zijn door primaire transformatoren en 8% door secundaire transformatoren. 40% van de respondenten meldt oneerlijke handelspraktijken door retailers. 

Occurence of UTP's

 

Wat doen we concreet als sector?

 • Fevia neemt het initiatief om de structurele dialoog met de ketenpartners aan te gaan. Zo organiseerde Fevia top-to-top-meetings met retailers en via het Ketenoverleg heeft Fevia regelmatig overleg met de hele keten. 
 • BFA, Agrofront, Fevia, Unizo, UCM en Comeos hebben samen het initiatief genomen om een gedragscode op te stellen en te onderschrijven ter ondersteuning van faire relaties tussen aanbieders en kopers. De partners ondertekenden dit Supply Chain Initiative in 2010. Na de inwerkingtreding van de Belgische UTP-wetgeving komt er mogelijk een herziene versie.  
 • We voeren acties tegen inbreuken tegen het mededingingsrecht. Fevia staat hiervoor in contact met de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en met de Economische Inspectie van de FOD Economie. 
 • Fevia waakt over een goede omzetting van de UTP-richtlijn in Belgisch recht (wet en uitvoeringsbesluit).  

Andere doelstellingen binnen dit thema