Doelstelling 13

Afvalwater zuiveren en hergebruiken

Ons land kent vaker momenten van waterschaarste. We hebben als voedingsindustrie de ambitie om daar mee een antwoord op te bieden. Via verschillende acties en in overleg met de regionale overheden, verhogen we het aantal projecten rond het hergebruik van afvalwater na zuivering.
PDF-pictogram Download PDF fiche (479.09 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Waterhergebruik is een methode om grote waterbesparingen in bedrijven door te voeren en daarmee te besparen op vers water. Steeds meer voedingsbedrijven voeren waterhergebruik in of verkennen de optie nadat ze binnen hun bedrijf alle maatregelen hebben genomen om het watergebruik zoveel mogelijk te reduceren.

Dit past binnen een circulaire economie en geeft een antwoord op de droogteproblematiek. Bedrijven zuiveren hun water eerst zodat ze het zonder probleem opnieuw kunnen inzetten, ofwel in de productiesite zelf ofwel voor ander gebruik buiten het bedrijf.

We mikken op een stijgende trend in het hergebruik van afvalwater van voedingsbedrijven.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

 • In de projecten die wij voeren rond waterbesparingen, geven wij een belangrijke plaats aan het hergebruik van afvalwater na zuivering. Dat zal ook het geval zijn in het kader van de Green Deal Brouwers, de werkagenda waterkringlopen van Vlaanderen Circulair, Circular Wallonia en het SmartWaterUse-project.
 • We schrijven ons in voor de Blue Deal van het Vlaamse gewest. Die Blue Deal schuift het hergebruik van water naar voor als nieuwe regel voor prioritaire sectoren, zoals de voedingsindustrie.
 • We bekijken de mogelijkheid om samen met de Waalse overheid een Green Deal Brouwers te starten en om die uit te breiden naar de hele Waalse voedingsindustrie.
 • Fevia zal de brochure rond waterhergebruik vertalen naar de Waalse situatie en stimuleert Waalse bedrijven om in die richting te werken.
 • In droogteperiodes gaan wij ons afvalwater, na zuivering, verder ter beschikking stellen van derde partijen, zoals landbouwers. We investeren in aangepaste infrastructuur om dit mogelijk te maken.

Waar staan we vandaag?

Meerdere voedingsbedrijven gebruiken vandaag reeds hun afvalwater na zuivering in hun productieproces. Andere stellen in droogteperioden hun afvalwater ter beschikking voor irrigatie van landbouwgronden of andere toepassingen. Op dit moment ontbreekt wel een volledig beeld van de verschillende initiatieven die voedingsbedrijven nemen.

Fevia zal daarom bij haar leden een jaarlijkse bevraging uitvoeren om een globaal overzicht te krijgen.

Om een nulmeting te bekomen, zullen we vragen of bedrijven beschikken over een waterhergebruiksinstallatie. Vervolgens gaan we na hoeveel bedrijven in de daaropvolgende jaren een dergelijke installatie in gebruik nemen.

Wat doen we concreet als sector?

 • Fevia zet goede praktijkvoorbeelden in de kijker via communicatie, sensibiliseert via digitale informatiekanalen en organiseert ad hoc infosessies.
 • Heel wat voedingsbedrijven investeren in installaties die het mogelijk maken om water na zuivering te hergebruiken. Het water wordt ofwel in de productiesite gebruikt of in andere toepassingen zoals voor irrigatie van landbouwgronden.
 • Fevia zorgde in Vlaanderen voor een generieke grondstofverklaring voor gebruik van gezuiverd afvalwater voor irrigatie, om zo een administratieve vereenvoudiging te voorzien voor voedingsbedrijven die hun afvalwater willen aanbieden aan derden.
 • Met het project Carve – Chemicaliënvrije Afvalwater Recuperatie in de Voedingsindustrie – pakten Vlakwa, Fevia Vlaanderen, Pantarein Waterzuivering, VITO en Wateris het waterhergebruik bij kmo’s aan. Ter afronding hiervan organiseerden ze in het voorjaar van 2021 een webinar rond waterhergebruik en maakten ze een brochure en leidraad op voor hergebruikprojecten in de voedingsindustrie.
 • In verschillende projecten die als doel hebben om het watergebruik in voedingsbedrijven te reduceren, zoals de Green Deal Brouwers en het SmartWaterUse-project, besteden we aandacht aan het hergebruik van water na zuivering.
 • Via verschillende fora kon Fevia knelpunten voor waterhergebruik capteren. Fevia kaartte die vervolgens aan bij de betrokken overheden. Een voorbeeld is de vraag om vrachtnormen toe te laten bij de lozing van water, zodat meer geconcentreerd water, dat onvermijdelijk het gevolg is van hergebruik, ook geloosd kan worden. Ook vroeg Fevia aan het FAVV om reglementaire onduidelijkheden over de mogelijkheden van waterhergebruik uit te klaren.