Doelstelling 29

Investeren in innovatie

De consumptiepatronen, smaken en gewoontes van consumenten evolueren. Via innovatie spelen voedingsbedrijven snel in op deze ontwikkelingen. Investeren in innovatie is daarbij cruciaal voor de digitale en circulaire economie en om mee antwoorden te formuleren op maatschappelijke uitdagingen.
PDF-pictogram Download PDF fiche (557.63 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Om steeds beter en efficiënter kwalitatieve voeding en dranken te maken, moeten we in staat zijn om ons aan te passen en om te innoveren. En dat zowel op vlak van onze interne organisatie, onze relaties met de andere schakels uit de keten als onze productieprocessen. Enkel door ons aan te passen, kunnen we competitief blijven. We willen daarom een positieve evolutie bekomen op vlak van: 

 • het percentage aan innovatie-uitgaven ten opzichte van de bruto toegevoegde waarde.
 • de immateriële investeringen (in waarde) in de voedingsindustrie. 

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

 • We ondersteunen en werken verder samen met innovatieplatform en speerpuntcluster Flanders’ FOOD in Vlaanderen en de Pôle de compétitivité Wagralim in Wallonië.   
 • We maken via uitwisseling en informatie innovatie nog meer top of mind bij voedingsbedrijven, met specifieke aandacht voor kmo’s. 
 • We bepleiten het behoud van de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (masters en bachelors). We zorgen daarbij voor de correcte en werkbare toepassing van die vrijstelling in de bedrijven. 
 • We analyseren de obstakels, remmen en tegenstrijdigheden in de wetgeving die innovatie tegenwerken op vlak van o.a. voedingsbeleid, waterbesparing en -hergebruik versus voedselveiligheid. We maken een overzicht van die obstakels om deze zo aan te kaarten en doen er alles aan om die obstakels zoveel mogelijk weg te werken. 
 • We pleiten voor meer middelen voor de ondersteuning van opschalingsprojecten alsook digitaliseringsprocessen, want daar blokkeert het vaak bij kmo’s.

Waar staan we vandaag?

Voor de eerste doelstelling kijken we naar de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling en vergelijken we die met de toegevoegde waarde. Eurostat, het Europese bureau voor statistiek, publiceerde sinds 2017 weliswaar geen cijfers meer. We volgen daarom het percentage innovatie-uitgaven op, van zodra de frequentie van rapportering consistenter wordt. 

Wat de immateriële investeringen betreft, kijken we naar: 

 • Bruto-investeringen in concessies, patenten, licenties, handelsmerken en soortgelijke rechten.
 • Investeringen in aangekochte software.

Eurostat geeft driejaarlijks een overzicht. Helaas is het door een onderbreking van de reeks niet mogelijk om 2018 met voorgaande jaren te vergelijken. Wel kan worden vastgesteld dat de immateriële investeringen in de voedingsindustrie tussen 2009 en 2015 meer dan verdrievoudigd zijn, van 50 naar 160 miljoen euro.

Immateriële investeringen in de voedingsindustrie

 

Wat doen we concreet als sector?

 • Fevia Vlaanderen heeft een bestuurdersmandaat bij het Vlaamse innovatieplatform en speerpuntcluster Flanders’ FOOD. Fevia Wallonie heeft dit bij het Waalse innovatieplatform Wagralim. Op die manier waken we over de prioriteiten en strategische keuzes in verband met innovatie in de voedingsindustrie. 
 • Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie zitten in de klankbordgroepen van verschillende innovatieprojecten van Flanders’ FOOD en Wagralim. Daar leggen ze de bijzonderheden, bezorgheden en prioriteiten van de voedingsindustrie op tafel. 
 • We nemen ook deel aan de strategische oefeningen van de Vlaamse en Waalse overheden op het vlak van bedrijfsinnovatie.
 • We delen onze kennis rond de innovatieprojecten met voedingsbedrijven en communiceren over innovatiesubsidies. 
 • We nemen actief deel aan innovatieprojecten van Flanders’ FOOD en Wagralim. 
 • We maken gebruik van innovatiesteun om innovatie te stimuleren en door te voeren in hun bedrijf.

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

 • Fevia Vlaanderen en Flanders’ FOOD organiseerden in juni 2022 een gezamenlijk Summer event voor bedrijven en stakeholders waarbij ze scherp stelden op een aantal (toekomstige) uitdagingen voor de Vlaamse voedingsindustrie en hoe innovatie een oplossing kan zijn. Door middel van drie gesprekken met gasten uit de voedingsindustrie werden een 150-tal aanwezige bedrijven uit het innovatie-ecosysteem gesensibiliseerd en geïnspireerd.
 • Fevia Wallonie et Wagralim ont organisé en septembre 2022 leur Event commun ‘Food Connections’ lors duquel 300 entreprises, acteurs et partenaires du secteur ont réfléchi ensemble au système alimentaire de demain avec le rôle-clé que peut jouer l’innovation. 6 séminaires inspirants sur différentes thématiques d’actualité ont aussi été organisés avec l’innovation en fil rouge.
 • In het kader van de fiscale hervorming lag in 2022 de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers op tafel. Fevia voerde actieve lobby om deze vrijstelling te behouden.
 • Fevia deelde actief informatie over innovatieprojecten van onze leden en innovatieplatformen en verspreidde mee info over webinars/seminars rond innovatieve thema’s.
 • Fevia Wallonie en Fevia Vlaanderen ont poursuivi leurs actions d’accompagnement digital des entreprises en collaboration avec Wagralim et Flanders’ FOOD : lancement du Digital Food Camp avec Wagralim, webinaires, accompagnements “Industries du Futur” et préparation aux Factory of the Future Awards.