Belgisch ketenoverleg agrovoeding: handelsakkoorden EU - Canada zo vlug mogelijk tekenen

22.10.2016

PERSBERICHT BELGISCH KETENOVERLEG

De Belgische agrovoedingssector is sterk gericht op export. Voor de sector staat dan ook veel op het spel bij handelsakkoorden. Het zoeken naar de nodige evenwichten, het evalueren en beheersen van de mogelijke bedreigingen en het respecteren van de maatschappelijke keuzes zijn hierbij cruciaal. CETA, het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, biedt perspectieven voor economische ontwikkeling, zo analyseert het Belgische ketenoverleg agrovoeding (toelevering, landbouw, voedingsindustrie en handel). Daarom pleiten de leden van het ketenoverleg agrovoeding[1] ervoor om de handelsakkoorden tussen de Europese Unie en Canada zo snel mogelijk te ratificeren en in werking te laten treden.

De Belgische agrovoedingsketen is een van de sleutelsectoren op het vlak van export voor ons land. Deze is sterk overtuigd van de kansen die bijkomende exportmogelijkheden bieden in termen van groei en ontwikkeling van zijn activiteiten. De Belgische agrovoedingsketen is ook bewust van de bedreigingen die hiermee gepaard gaan in termen van mogelijks onevenwichtige concurrentie en risico op volatiliteit. Voor de Belgische agrovoedingssector staat dus veel op het spel bij onderhandelingen over handelsakkoorden.

Voor alle schakels in de keten is het essentieel dat elk handelsakkoord de nodige evenwichten respecteert en voldoende zekerheden inbouwt. De leden van de stuurgroep van het Belgisch ketenoverleg agrovoeding hebben tijdens hun vergadering van vrijdag 21 oktober 2016 geconcludeerd dat het belangrijk is om handelsakkoorden tussen de Europese Unie en Canada af te sluiten met respect voor de hiervoor vermelde principes. Voor de leden van het Belgische ketenoverleg agrovoeding bieden de CETA-akkoorden opportuniteiten voor de agrovoedingsketen in ons land. Deze akkoorden moeten de nodige garanties bieden op blijvende bescherming van de meest kwetsbare schakels en op het respecteren van de Europese maatschappelijke keuzes op het vlak van landbouw en voeding.

Het ratificeren van handelsakkoorden moet uitwisselingen bevorderen binnen een wettelijk kader gebaseerd op eerlijke concurrentie en met respect voor maatschappelijke keuzes. Voor de leden van het Belgische ketenoverleg agrovoeding biedt de ratificatie van akkoorden tussen Europa en Canada vooral kansen voor export, veeleer dan te zullen bijdragen aan het verslechteren van de huidige situatie.

De leden van het Belgisch ketenoverleg agrovoeding begrijpen de bezorgdheden van de primaire productie en temeer gezien de moeilijkheden op de markt en de economische situatie waarmee het geheel van de Europese landbouwsector geconfronteerd is. Zij benadrukken dan ook dat het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ten volle zijn verantwoordelijkheid moet opnemen om de landbouwsector economisch te versterken en weerbaarder te positioneren in de markt. Daarvoor moeten de nodige instrumenten uitgewerkt worden en de nodige financiering verzekerd worden.

Als besluit dringt het Belgisch ketenoverleg agrovoeding erop aan om de handelsakkoorden tussen de Europese Unie en Canada zo snel mogelijk te ratificeren en in werking te laten treden.

[1] Zonder UCM dat zich nog niet uitgesproken heeft over CETA