Doelstelling 9

Respect voor dierenwelzijn verhogen

Consumenten en voedingsbedrijven zijn steeds meer bewust van het belang van dierenwelzijn. Met bijkomende, extralegale vereisten willen we het engagement van de voedingsindustrie verder scherp stellen. We proberen daarbij vrijwillige standaarden door een maximaal aantal bedrijven te laten naleven.
PDF-pictogram Download PDF fiche (387.37 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We willen in veehouderijen en slachthuizen de dierenwelzijnsvereisten respecteren. Naast de naleving van de bestaande wettelijke verplichtingen, mikken we ook op een verhoging van het aantal bedrijven dat bijkomende standaarden op het vlak van dierenwelzijn toepast.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We willen stapsgewijs werken: 

  • In eerste instantie leggen we de focus op de slachthuissector, een deelsector van de voedingsindustrie. FEBEV, de Federatie van het Belgische Vlees, heeft de FEBEVPLUS-lastenboek ontwikkeld. Daarin hebben ze bovenwettelijke eisen opgenomen op het gebied van dierenwelzijn. Een onafhankelijke derde partij controleert de toepassing van deze norm. De voedingssector werkt aan een toename van het aantal slachthuizen dat de FEBEVPLUS-norm toepast. Fevia zal de werkzaamheden van Febev in dit domein ondersteunen en hierover communiceren.
  • In tweede instantie gaan we bekijken in welke mate wij, in samenwerking met de andere actoren, verder invulling moeten geven aan deze vereisten in functie van de marktvraag.
  • In het kader van een initiatief van Vlaams Minister Ben Weyts zullen de vlees- en vleeswarensector alvast, samen met de transportsector, de landbouworganisaties en de retail, een generiek label voor dierenwelzijn uitwerken. Fevia zal dit initiatief en de communicatie rond het label ondersteunen. 

Waar staan we vandaag?

Vandaag bestaat er een uitgebreide regionale regelgeving in het kader van dierenwelzijn. Jammer genoeg is er niet steeds uniformiteit op Belgisch of Europees niveau. Er bestaan wel meerdere initiatieven waarbij dierenwelzijnseisen via de beroepsorganisatie FEBEV en via ketenbrede samenwerkingen op Belgisch niveau in verschillende lastenboeken ingebed werden.

FEBEV bekijkt jaarlijks de verhouding tussen het aantal dieren die geslacht zijn in slachthuizen die de FEBEVPLUS-norm toepassen en het totaal aantal geslachte dieren. Het gaat specifiek om varkens en herkauwers. FEBEV beroept zich hiervoor op cijfers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Aantal slachtingen

Voor de varkenssector werd in 2020 al 92,40% van het totaal aantal geslachte varkens geslacht in FEBEVPLUS-slachthuizen. Voor de rundersector is dit 54,70% van het totale aantal slachtingen.

Wat doen we concreet als sector?

  • Alle FEBEV-leden zijn ondertekenaars van het “Charter van de verse vleessector: de vleessector op weg naar 2025”.
  • De certificeringssystemen Belbeef (Belbeef |), Belplume (belplume | Home), BelPork (Belpork - Meerwaarde in kwaliteit van Belgisch varkensvlees) en IKM voor de zuivelketen hebben elementen rond dierenwelzijn in hun lastenboeken geïntegreerd.
  • De zuivelindustrie inventariseert en stimuleert via de Duurzaamheidsmonitor het gebruik van een dierenwelzijnsscan op het melkveebedrijf.
  • Voedingsbedrijven werken samen met de primaire productie om aspecten rond dierenwelzijn mee te nemen in hun specificaties of aankooplastenboeken.

Andere doelstellingen binnen dit thema