Tijdelijke werkloosheid economische redenen corona

02.07.2020

Begin juni nam de Kern, uitgebreid met de partijen die de federale regering steunen, een aantal socio-economische maatregelen. Het Koninklijk Besluit dat verschillende van die maatregelen regelt, verscheen op 1 juli in het Staatsblad. Een van die maatregelen is de specifieke vorm van economische werkloosheid corona. Die wijkt van de normale economische werkloosheid af wat betreft duur, procedure en opleiding.

Begin juni nam de Kern verschillende socio-economische maatregelen. Het kb dat een aantal van die maatregelen uitvoert, verscheen op 1 juli in het Staatsblad. Een belangrijke maatregel daarbij is economische werkloosheid corona, een afwijking op de gewone economische werkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid economische redenen corona

Bedrijven die na 31 augustus 2020 geen beroep meer kunnen doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona, kunnen tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 beroep doen op een nieuwe vorm van economische werkloosheid, de zogenaamde economische werkloosheid corona.

Specifiek hierbij is:

 • Voor arbeiders: verlenging maximale duur
  De duur van economische werkloosheid voor arbeiders wordt tussen 1/9/2020 en 31/12/2020 verlengd van vier weken naar acht weken bij volledige schorsing en van 3 maanden naar 18 weken bij gedeeltelijke schorsing. (Tenzij andere regeling op sectorniveau, in onze sector bestaat dergelijke regeling voor de groentenijverheid)
  Wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst deze maximumduur heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe periode van volledig of gedeeltelijke werkloosheid te laten starten.
  Voor het overige gelden de gewone regels zoals bij het algemene stelsel van economische werkloosheid bij arbeiders.
 • Voor bedienden: vereenvoudigde aanvraag, verlenging maximumduur en vormingsverplichting
  Om beroep te doen op deze regeling van economische werkloosheid corona voor bedienden moet je aantonen dat je bedrijf een omzet- of productiedaling van ten minste 10% in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag van de economische werkloosheid in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019 ondervond. Bovendien moet je aantonen dat je de betrokken bediende twee vormingsdagen per maand aanbiedt.
  De invoering van de economische werkloosheid gebeurt via een cao of via een ondernemingsplan waarin je die omzet- of productiedaling aantoont. Je bezorgt een kopie van het ondernemingsplan aan de ondernemingsraad of, als er geen ondernemingsraad is, aan de vakbondsafvaardiging.
  Voer je de economische werkloosheid in via een ondernemingsplan, dan moet je dit ondernemingsplan niet overmaken aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en niet ter goedkeuring voorleggen aan de Commissie "Ondernemingsplannen". Je moet in het ondernemingsplan wel aantonen dat je de twee vormingsdagen per maand aanbiedt aan de betrokken werknemers.
  Ook de maximumduur wordt verhoogd, naar maximaal 24 weken bij volledige schorsing en 34 weken bij gedeeltelijke schorsing.

Fevia vraagt ook voor voedingsindustrie verlenging tijdelijke werkloosheid overmacht corona

De economische werkloosheid corona is een tussenvorm tussen tijdelijke werkloosheid overmacht corona en de klassieke economische werkloosheid. Zoals je weet verlengde de regering de tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 31 augustus 2020 en voorzag ze een verdere verlenging voor zwaar getroffen sectoren. De lijst met zwaar getroffen sectoren legt minister van Werk Nathalie Muylle vast via in een Ministerieel Besluit, dat zou in juli gefinaliseerd worden. De Groep van 10 kwam vorige week echter tot een gezamenlijk advies om het systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht corona te verlengen tot eind 2020 en dit voor elke onderneming die er in de maanden maart, april, mei of voor 20 juni 2020 minstens 1 dag gebruik van maakte.

Als Fevia benadrukken we dat ook een aantal bedrijven uit de voedingsindustrie zwaar getroffen zijn, we vragen dan ook een verlenging van tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot eind december 2020 voor onze sector. Hiervoor bezorgden we een nota aan minister Muylle alsook het VBO.

Bezorg ons je vragen en bemerkingen

Bezorg ons je specifieke vragen  en bemerkingen over deze nieuwe specifieke vorm van economische werkloosheid corona, zo kunnen we die tijdig bezorgen aan het VBO. Het VBO kaart deze vervolgens aan bij de bevoegde overheden. Klik hier