De partners van het Belgisch Ketenoverleg Agrovoeding bereiken een akkoord over steun aan sectoren in crisis. Een unicum in Europa

31.08.2015

Vandaag maakten de partners van het Belgisch ketenoverleg agrovoeding afspraken om mee de crisis in de varkenshouderij en de melkveehouderij te milderen. De kern van de afspraak is de oprichting van een stabiliseringsmechanisme per sector waarmee de inkomensvolatiliteit in de betrokken sectoren kan gemilderd worden. Gelet op de diepe crisis waarin de betrokken sectoren zich bevinden, wordt op korte termijn een éénmalige rechtstreekse toeslag voor melkveehouders en varkenshouders voorzien. Tegelijk wordt de basis gelegd voor een meer duurzaam stabiliseringsmechanisme per sector waar alle schakels van de agrovoedingsketen zullen aan meewerken. De partners van het ketenoverleg vragen aan de bevoegde overheden, federaal en regionaal, om mee te participeren aan dit initiatief, dat uniek is binnen de EU.

Korte termijn: tijdelijke toeslag op zuivel en varkensvlees

De FOD Economie werkte nauw mee tijdens de onderhandelingen en zorgde voor objectieve basisberekeningen van het verlies dat de landbouwers lijden en van de mogelijke impact van de maatregel. De steun die voorzien wordt, is het resultaat van een onderhandeling en compenseert gedeeltelijk het door de landbouwers geleden verlies. Het akkoord zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Belgische mededingingsautoriteit.

Op korte termijn wordt gewerkt aan tijdelijke en  rechtstreekse steun voor varkenshouders en melkveehouders. Deze steun zal hoofdzakelijk gefinancierd worden   via een kleine tijdelijke toeslag op een aantal zuivel- en varkensproducten. De steun zal substantieel zijn op de betrokken landbouwbedrijven en helpen om de gevolgen van de crisis te milderen. 

Voor de melkveehouderij wordt, naar analogie met een gelijkaardige maatregel in 2009, een toeslag op de melkprijs voorzien van 2,7 eurocent  per liter melkquotum waarover een melkveebedrijf in het verleden beschikte. Voor jongeren die sindsdien zijn gestart wordt een bijzondere regeling voorzien. De regionale betaalorganen zullen instaan voor de inning van de toeslag, de zuivelbedrijven zullen de steun maandelijks uitbetalen gedurende zes maanden. Het totale bedrag dat op die manier wordt uitbetaald wordt geraamd op 46 Mio euro.

Voor de varkenshouderij wordt een steun voorzien voor fokvarkensbedrijven onder de vorm van een forfaitair bedrag per aanwezige zeug. De steun zal eveneens beperkt worden tot een periode van zes maanden. De partners van het ketenoverleg engageerden zich om een bedrag van 30 Mio euro te voorzien voor deze maatregel, waarvan 24 Mio euro reeds zijn geïdentificeerd. In de komende weken zullen de partners van het ketenoverleg verder werken om te komen tot een enveloppe van 30 Mio euro. Voor de varkenshouderij is er geen voorgaande. Het systeem van toeslag en inning voor de varkenshouderij zal in de komende weken door de partners van het ketenoverleg verder worden uitgewerkt. Zij vragen aan de bevoegde overheden om daaraan mee te werken.

Middellange termijn: stabiliseringsmechanisme

Aangezien prijsvolatiliteit een terugkerend fenomeen is waaraan onze familiale landbouwbedrijven worden blootgesteld, hebben de partners van het ketenoverleg zich geëngageerd om deze tijdelijke maatregel voor de beide sectoren in te bedden in een meer structureel interprofessioneel stabiliseringsmechanisme dat kan geactiveerd worden in periodes van acute crisis. De modaliteiten hiervoor zullen worden uitgewerkt gedurende de komende zes maanden, zodat het mechanisme kan gecontinueerd worden na de tijdelijke korte termijn maatregel. Het is voor de partners duidelijk dat ook de bevoegde overheden hieraan moeten meewerken en hierin moeten bijdragen.  De tweede pijler van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid voorziet daarvoor een aantal instrumenten. De ervaringen met het stabiliseringsmechanisme zullen ook bouwstenen aanleveren in de voorbereiding van het toekomstige GLB. De partners van het ketenoverleg vragen aan de bevoegde Ministers om dit initiatief te kunnen voorstellen op Europees niveau, als een innovatief pilootproject.

Rundveehouderij: bijsturing rundsvleesindex en meer transparantie

Ook de marge van de rundveehouders  staat onder druk. De situatie van de vleesveehouders werd besproken. De rundvleesindex is aangepast zodat hij nog beter aansluit met de realiteit. Ondanks de verbeterende conjunctuur  bestaat er nog steeds een structureel tekort ten opzichte van de referentiemarge van 2005. Er wordt ook vooruitgang geboekt rond een interprofessioneel akkoord voor de transparantie in de rundvleesketen. Een definitief resultaat wordt verwacht eind oktober. 

Gemeenschappelijke eisenbundel voor Europa

In de marge van de onderhandelingen van de voorbije weken hebben alle Belgische landbouworganisaties een gemeenschappelijk eisenbundel uitgewerkt in voorbereiding van de Europese landbouwraad van 7 september 2015. Het is uniek in de Europese unie dat verschillende landbouworganisaties, met soms zeer  uiteenlopende visies, er in slagen om tot een consensusdocument te komen waarin rekening wordt gehouden met die diversiteit. Zo tonen de onze landbouworganisaties aan hun Europese koepels dat het Belgische adagium  “eendracht maakt macht” nog steeds actueel is.

MEER INFO:

Beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten (Bemefa)

 • Yvan Dejaegher, directeur generaal (0477/31 88 75)

Landbouworganisaties

 • ABS: Hendrik Vandamme, voorzitter (0476/41 51 58)
 • Boerenbond: Pieter Verhelst, adviseur Europees & internationaal beleid (0476/65 16 13)
 • FJA: Pierre André, (0478/55 86 42)
 • FMB: Luc Hollands, lid en vertegenwoordiger (0479/432 111)
 • FUGEA: Philippe Duvivier, (0491/563 386)
 • FWA: Yvan Hayez, secrétaire général  (0477/ 47 16 25)
 • Groene Kring: Marijke Jordens, voorzitter (0476/57 67 85)
 • MIG: Schöpges Erwin, (0497/904 547)

Verwerking:

 • FEVIA: chris Moris, directeur-generaal  ((0475/80 58 39)
 • BCZ/CBL: Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder (0476/42 00 06)                              
 • Fenavian: Anneleen Vandewynckel, directeur  (0474/36 97 58)
 • FEBEV: Thierry Smagghe, gedelegeerd bestuurder (0473/95 07 95)

retail:

 • Comeos: Marieke Huion, Junior Advisor Communication ( 0492/729 370)