Digitaal statiegeld: stappenplan zal duidelijke criteria voor selectie partners voorzien

17.01.2023

Gezamenlijk persbericht Comeos, Fevia en Fost Plus

In een reactie op een persbericht van minister Demir over de invoering van digitaal statiegeld bevestigen Comeos, Fevia en Fost Plus dat er geen exclusiviteitscontract voor Unbox is voorzien voor de verdere uitvoering van het project. Een haalbaarheidsstudie van PwC bevestigde dat digitaal statiegeld de meest gebruiksvriendelijke oplossing voor de burger is en het meeste potentieel heeft om de zwerfvuilcijfers te doen dalen en de recyclagegraad van flesjes en blikjes verder te doen stijgen. De sector zal nu samen met OVAM en het kabinet Demir een stappenplan uitwerken, voor onder andere de uitvoering van pilootprojecten om het systeem in de praktijk te testen. Dat stappenplan zal welomschreven criteria bevatten om in volle transparantie de meest geschikte partners daarvoor te selecteren. Dat er daarbij een vrijgeleide gegeven zou worden aan één partner, is pertinent onwaar. 

De Vlaamse regering heeft op 23 december aangekondigd digitaal statiegeld op tafel te leggen bij de twee andere gewesten als oplossing voor het aanhoudende zwerfvuilprobleem. Vlaanderen fungeert daarbij de trekker van een innovatieve aanpak om enerzijds het aandeel flesjes en blikjes in het zwerfvuil te doen dalen en anderzijds hun inzamelgraad te verhogen. Volgend op de haalbaarheidsstudie die tot deze beslissing geleid heeft, zal digitaal statiegeld vervolgens uitgebreid getest worden op het terrein in pilootprojecten. De betrokken organisaties, Comeos, Fevia en Fost Plus werken aan een concrete roadmap voor een efficiënte en effectieve implementatie binnen de vooropgestelde termijnen. 

Digitaal statiegeld is voor de betrokken organisaties één pijler in een globale aanpak tegen zwerfvuil, waarin handhaving maar ook beloningssystemen hun plaats hebben. Bepaalde critici trekken vandaag onterecht parallellen tussen die beloningssystemen (de Click) en het voorgestelde digitale statiegeldsysteem. Hoewel er overeenkomsten zijn (de handeling van het scannen), zijn de twee complementair en functioneren ze volgens andere mechanismen. 

In diezelfde stemmingmakerij wordt bovendien verwezen naar de technologische partner van de Click (Unbox). In de haalbaarheidsstudie voor digitaal statiegeld door adviesbureau PwC werden de technische, technologische, logistieke en juridische aspecten onder de loep genomen. De conclusie was: het kan. Het technologische platform van de Click (gebouwd door Unbox) diende in de haalbaarheidsstudie als meetstaaf om de technologische haalbaarheid van een digitaal statiegeldsysteem te toetsen. Dat wil in geen geval zeggen dat in de finale uitwerking per definitie voor dezelfde partner gekozen zal worden. Alle speculatie daaromtrent is vandaag prematuur.

De verpakkende bedrijven betalen sinds dit jaar niet alleen de volledige kosten van de zwerfvuilaanpak maar zullen ook de kosten dragen van het statiegeldsysteem. Dit gekoppeld aan de zeer ambitieuze doelstellingen met betrekking tot het gebruik van gerecycleerd materiaal in hun verpakkingen, heeft de sector er alle baat bij om een zo efficiënt en effectief mogelijk systeem in de markt te zetten. De keuze voor de juiste partners is daarbij fundamenteel en daarbij wordt niet over één nacht ijs gegaan. In een volgende fase zal de markt geconsulteerd worden.

Comeos, Fevia en Fost Plus zijn er van overtuigd dat digitaal statiegeld een moderne, innovatieve oplossing die enerzijds aansluit bij de huidige consumptietrends en anderzijds afgestemd is op de markt. Laat ons dankzij digitaal statiegeld van ons land een voorloper in Europa maken wat betreft zwerfvuilaanpak – en dat binnen een transparante aanpak.