Fevia blijft gaan voor een duurzaam verpakkingsbeleid op maat van ons land

29.09.2020

Het debat rond statiegeld kwam de voorbije dagen nadrukkelijk aan bod in de media. Aanleiding is de onjuiste bewering door ngo Recycling Netwerk dat de drankenindustrie recent haar standpunt aanpaste. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, herhaalt dat Belgische voedingsbedrijven voor een effectieve oplossing van de zwerfvuilproblematiek gaan, op maat van de specifieke context in ons land en binnen het kader van een duurzaam verpakkingsbeleid. De sector bevestigt bovendien klaar en duidelijk haar engagementen om de ambitieuze doelstellingen op www.verpakkingen2025.be waar te maken.

In tegenstelling tot wat ngo Recycling Netwerk in de media beweert zijn voedingsbedrijven in ons land niet opeens pro statiegeld. De communicatie van de Europese federatie van drankenproducenten, waaruit Recycling Netwerk heel selectief en onterecht één onderdeel overneemt, is nochtans heel duidelijk: de sector staat open om - land per land -  te bekijken welk systeem het meest aangewezen is voor een optimale inzameling en recyclage van verpakkingen. In sommige landen, zeker wanneer de inzamelingsgraad nog ondermaats is, zal dat statiegeld zijn. In andere landen, zoals ook in België, is het zinvoller om de bestaande, efficiënte inzamelsystemen verder te optimaliseren.

Dankzij de blauwe zak is ons land al jaren een voorloper op het vlak van inzameling en recyclage van huishoudelijke drankverpakkingen. Met de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak biedt Fost Plus aan Belgische consumenten een uiterst eenvoudige oplossing om nog meer huishoudelijke verpakkingen te recycleren. Dat succesvolle systeem willen we uiteraard niet op de helling zetten door een parallel inzamelingssysteem in te voeren. Bovendien dreigt statiegeld in ons land producten nog duurder te maken en de bestaande problematiek van grensaankopen te versnellen, waardoor de Belgische economie nog meer inkomsten zou mislopen.

Tegelijk zijn we niet blind voor de reële uitdaging om alle verpakkingen, ook voor producten die buitenshuis geconsumeerd worden, in te zamelen in ons land. Samen met alle partners en alle betrokken sectoren moeten we er in slagen om ook buitenshuis consumenten zo ver te krijgen om afval niet zomaar op de grond achter te laten. We moeten dus verschillende inzameloplossingen voorzien met het oog op een optimale sortering en recyclage.

In de verpakkingsengagementen die Fevia in 2018 samen met de ketenpartners aanging met de Vlaamse regering staat onder andere dat we 90% drankverpakkingen willen inzamelen en recycleren tegen 2022. We herhalen ons engagement om de 6 doelstellingen op www.verpakkingen2025.be te behalen en te investeren in initiatieven die dat mogelijk maken.

We steunen dan ook volop de plannen van Fost Plus om, in het verlengde van de succesvolle uitrol van de Nieuwe Blauwe Zak, ook oplossingen uit te werken om buitenshuis meer verpakkingen in te zamelen en te recycleren. Door die inzameling buitenshuis te verbeteren willen we ook in de toekomst een voldoende aanbod van gerecycleerde PET garanderen. Dat is noodzakelijk om ook het engagement, om tegen 2025 enkel drankverpakkingen met minstens 50% gerecycleerd materiaal op de markt te brengen, te kunnen waarmaken.

www.verpakkingen2025.be