Doelstelling 2

Veilige voedingsproductie garanderen

Een onberispelijke hygiëne, infrastructuur en inrichting zijn de basisvoorwaarden voor een veilige voedselproductie. We willen dat voedingsbedrijven op dat vlak nog beter scoren tijdens controles door het FAVV. We zetten in op het informeren, sensibiliseren en ondersteunen, via gidsen en vormingen.
PDF-pictogram Download PDF fiche (524.31 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Tegen 2025 willen we minimum 85% conformiteit behalen op controles van het FAVV. Dit past in een streven richting 100%. Concreet mikken we op een verbetering van de conformiteit inzake “infrastructuur, inrichting en hygiëne”.

Hygiëne omvat de maatregelen en voorschriften die nodig zijn om de gevaren die aan een voedingsproduct verbonden zijn, tegen te gaan en de geschiktheid ervan voor menselijke consumptie te waarborgen. Inrichting slaat onder meer op lokalen en machines in een voedselverwerkend bedrijf.

We hebben verschillende acties op poten gezet om de conformiteit van voedingsbedrijven op FAVV-controles te verhogen en zetten deze verder:  

 • Fevia informeert en sensibiliseert bedrijven en sectoren over relevante zaken, zoals de regelgeving en de richtlijnen van het FAVV, alsook over de meer gedetailleerde controleresultaten die we jaarlijks opvragen aan het FAVV. We doen dit via verschillende kanalen: de Fevia-werkgroep Food Safety, de Fevia nieuwsbrief, het Nationaal Adviescomité Fevia-Certibel, …
 • We zetten in op een aanpak die meer gericht is op preventie:
  • In samenwerking met de sectorfederaties en Universiteit Gent finaliseert Fevia een generiek hoofdstuk voor de autocontrolegidsen, met name “Beheersing van omgevingspathogenen in de voedingsindustrie”. De deelsectoren implementeren deze vervolgens in hun respectievelijke sectorgids.
  • Fevia zal de resultaten van het Q-DNA project van Flanders’ FOOD verspreiden en vervolgens een ondersteuningsaanbod voor voedingsbedrijven opmaken.
 • We nemen deel aan de opleidingen van Alimento met betrekking tot dit topic. Fevia gaat in dialoog met Alimento over de inhoud van deze opleidingen en probeert ook zoveel mogelijk bedrijven te motiveren om deel te nemen.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We hebben verschillende acties op poten gezet om de conformiteit van voedingsbedrijven op FAVV-controles te verhogen en zetten deze verder:  

 • Fevia informeert en sensibiliseert bedrijven en sectoren over relevante zaken, zoals de regelgeving en de richtlijnen van het FAVV, alsook over de meer gedetailleerde controleresultaten die we jaarlijks opvragen aan het FAVV. We doen dit via verschillende kanalen: de Fevia-werkgroep Food Safety, de Fevia nieuwsbrief, het Nationaal Adviescomité Fevia-Certibel, …
 • We zetten in op een aanpak die meer gericht is op preventie:
  • In samenwerking met de sectorfederaties en Universiteit Gent finaliseert Fevia een generiek hoofdstuk voor de autocontrolegidsen, met name “Beheersing van omgevingspathogenen in de voedingsindustrie”. De deelsectoren implementeren deze vervolgens in hun respectievelijke sectorgids.
  • Fevia zal de resultaten van het Q-DNA project van Flanders’ FOOD verspreiden en vervolgens een ondersteuningsaanbod voor voedingsbedrijven opmaken.
 • We nemen deel aan de opleidingen van Alimento met betrekking tot dit topic. Fevia gaat in dialoog met Alimento over de inhoud van deze opleidingen en probeert ook zoveel mogelijk bedrijven te motiveren om deel te nemen.

Waar staan we vandaag?

Het FAVV voert elk jaar controles uit en publiceert de resultaten op haar website. De FAVV-controleurs maken gebruik van specifieke checklists met verschillende items. Ze bepalen voor elk item of het ‘conform’, ‘niet-conform’ of ‘niet van toepassing’ is. De controle aan de hand van een checklist leidt tot het besluit ‘gunstig’, ‘gunstig met opmerkingen’ of ‘ongunstig’.

Conformiteitspercentage tijdens FAVV-controles

Op onderstaande grafiek zien we de evolutie van het conformiteitspercentage van de sector ’transformatie’ (verwerking van producten) voor de scope ‘infrastructuur, inrichting en hygiëne’. De cijfers geven aan in welke mate voedingsbedrijven voldoen aan de wettelijke vereisten.

Een belangrijke opmerking is dat het FAVV op bepaalde tijdstippen een nieuwe berekeningswijze invoert. Hierdoor is een vergelijking met voorgaande jaren niet altijd representatief. Dit was het geval voor het jaar 2018, toen de manier van controleren en rapporteren wijzigde.

Verder bleek tijdens de publicatie van de cijfers voor 2020 dat de cijfers die we in de jaren voordien gebruikten, niet helemaal representatief zijn voor onze sector. Het FAVV nam namelijk ook de sectoren dierenvoeder en gewasbeschermingsmiddelen in rekening. De aangepaste waarden voor de cijfers sinds 2018 werden echter overgemaakt aan Fevia, en zijn weergegeven in bovenstaande grafiek.

Wat doen we concreet als sector?

 • We actualiseren de autocontrolegidsen voor de verwerkende sector. Die stellen bedrijven in staat om te voldoen aan alle eisen van de voedselwetgeving rond hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole. Concreet voeren sectorfederaties daartoe revisies en actualisaties uit en voegt Fevia verschillende generieke modules (m.b.t. technologische hulpstoffen, materialen in contact, omgevingspathogenen) toe.
 • Tot 1 april 2024 loopt het Q-DNA project van Flanders’ FOOD. Het project heeft als doel om de voedselveiligheidsstatus van voedingsbedrijven significant te verhogen.
 • Door deel te nemen aan de opleidingen van Alimento, verbeteren we onze controleresultaten. Alimento biedt verschillende opleidingen aan waaronder autocontrole–opleiding en -begeleiding op maat van het bedrijf, food safety culture en HACCP-stappenplan (gevarenanalyse – kritische controlepunten). Fevia stelt de voedingsbedrijven op de hoogte van voor hen interessante opleidingen en doet voorstellen betreffende de inhoud van de opleidingen.