Arbeidsdeal: een deal die onze honger stilt?

16.02.2022

De regering bereikte in de nacht van 14 op 15 februari een akkoord over de arbeidsdeal die enerzijds tot doel heeft om meer mensen aan het werk te krijgen door het wegwerken van een aantal drempels op de arbeidsmarkt, maar anderzijds ook inzet op een betere werk-privébalans voor de werknemers. Over de twee meest heikele dossiers - het statuut van de platformwerkers en een aangepast wettelijk kader voor e-commerce - werd ook overeenstemming bereikt. De prijs die daarvoor betaald is in andere dossiers is volgens onze inschatting hoog. Het is nu aan de sociale partners om een advies te geven over het pakket maatregelen. Je vindt hier een overzicht van enkele belangrijke maatregelen. 

In het federaal regeerakkoord maakte de regering De Croo verschillende afspraken rond werk. Dat akkoord steunt bovendien op een doelstelling van 80% tewerkstellingsgraad in 2030, essentieel voor de budgettaire en financiële gezondheid van ons land. In oktober 2021 bereikte de regering vervolgens een begrotingsakkoord met ook op vlak van werk verschillende verdere afspraken. Sommige werden ondertussen opgenomen in bv. de Programmawet, zoals de bepalingen rond de responsabilisering in kader van reïntegratie (nog uit te voeren via Koninklijk Besluit). Een heel aantal andere afspraken concretiseert de regering nu in de zogenaamde arbeidsdeal.

Stilt de deal onze honger?  

Neen, Fevia blijft op haar honger bij dit akkoord. De krapte op de arbeidsmarkt is groot in onze sector. De tewerkstelling in onze sector stijgt jaar na jaar, dankzij de talrijke investeringen door onze bedrijven. Zij hebben het echter moeilijker en moeilijker om hun vacatures ingevuld te krijgen. We hebben dan ook nood aan maatregelen die de tewerkstellingsgraad effectief omhoog helpen, die effectief activeren en zorgen voor toeleiding naar de vele jobs in de sector. De arbeidsdeal bevat een aantal positieve aspecten, zoals de mogelijkheid van transitietrajecten en het activeren van artikel 39 ter. Toch zien we ook maatregelen die voor ons haaks staan op een modern HR-beleid, zoals het uitdrukken van opleidingen in een individueel opleidingsrecht en de verplichting tot het sluiten van een cao over deconnectie. Daarnaast is er bovendien sprake van een verlenging van de bekendmakingsduur voor variabele deeltijdse roosters.
We roepen de federale en regionale regeringen dan ook op om echt werk te maken van activering en de verhoging van de werkzaamheidsgraad. 

Welke concrete maatregelen bevat de arbeidsdeal? 

De ontwerpteksten, die door de regeringskern werden afgeklopt, voorzien een heleboel maatregelen. Je vindt als bijlage een uitgebreide toelichting door het VBO van enkele belangrijke maatregelen . Enkel de grote lijnen worden geschetst, zonder in te gaan op alle details. De teksten worden mogelijk nog bijgestuurd na het advies van de Nationale Arbeidsraad.