Begrotingsmaatregelen federale regering: gemengde gevoelens voor de voedingsindustrie

13.10.2022

De federale regering kondigde deze week maatregelen aan om ook onze voedingsbedrijven te steunen en de impact van de energiecrisis en loonindexering enigszins te verzachten. Voor Fevia is die steun welkom en noodzakelijk, maar vraag is of dit zal volstaan. De aankondigde taksen op verpakkingen en voedingsproducten dreigen bovendien de concurrentiekracht van onze bedrijven opnieuw te ondermijnen.

Fevia’s CEO Bart Buysse pleit daarom voor verduidelijking en dialoog rond de aangekondigde maatregelen: “De continuïteit van onze voedingsindustrie staat vandaag op de helling. Onze bedrijven nu opzadelen met nog extra lasten is absoluut geen goed idee. Een aantal steunmaatregelen zijn een stap in de goede richting, maar er zal meer nodig zijn om de competitiviteit en het toekomstpotentieel van de grootste industriële sector van ons land hier te houden. We dringen dan ook aan op verder overleg.”

Steunmaatregelen zijn noodzakelijke eerste stap

Belgische voedingsbedrijven staan vandaag zwaar onder druk door de impact van de kosten- en energiecisis en de moeilijke doorrekening van die meerkosten naar supermarkten. Volgens een recent onderzoek naar de schokbestendigheid van voedingsbedrijven dat Fevia liet uitvoeren Graydon zit 40% van hen momenteel in de gevarenzone. Fevia heeft de voorbije weken aangedrongen op bijkomende steun voor onze voedingsbedrijven en het is op zich dan ook positief dat de regering een pakket steunmaatregelen aankondigde.

De kwijtschelding van de RSZ-bijdragen werkgevers op de loonindexering voor de eerste twee kwartalen 2023 en het uitstel voor de twee laatste kwartalen 2023 zijn zeker een stap in de goede richting. Positief is ook het optrekken van de grens voor studentenarbeid.

Bezorgdheid rond impact op concurrentiekracht

Vraag is of dit zal volstaan om een structurele verslechtering van onze concurrentiepositie tegen te gaan. De vermindering in de RSZ-bijdragen bedraagt immers minder dan 1/10de van de meerkost die de loonindexering met zich meebrengt. Dit moet bovendien gepaard gaan met een strikte toepassing van de loonnormwet voor de komende IPA-onderhandelingen voor 2023 en 2024. 

Bovendien dreigt de regering met de aankondigde bijkomende taksen op verpakkingen en voedingsproducten diezelfde voedingsbedrijven opnieuw minder concurrentieel te maken. De fiscale lasagne waarvoor Fevia al lang waarschuwt dreigt zo alleen groter te worden en fenomenen zoals grensaankopen verder in de hand te werken.

Nood aan verduidelijking en verder overleg 

Fevia heeft bedenkingen bij verschillende aangekondigde maatregelen. Zo dreigt de selectieve uitbreiding van de flexijobs naar bepaalde sectoren een arbeidsmarkt van twee snelheden te creëren. Ook voedingsbedrijven, die hier niet onder vallen, zijn immers constant op zoek naar voldoende geschikte medewerkers. 

Fevia’s CEO Bart Buysse vraagt dan ook om dialoog rond de aangekondigde maatregelen: “Extra taksen zullen nog meer koopkracht, omzet, jobs en overheidsinkomsten naar het buitenland doen wegvloeien. Zo’n perverse en contraproductieve effecten zijn nadelig voor iedereen en moeten we vermijden. We vragen dan ook om verduidelijking van de aangekondigde maatregelen en dringen erop aan om onze sector te betrekken bij verder overleg.”