CAO nr 149 verplicht telewerk verlengd tot maart 2022

08.12.2021

Telewerk is sinds maart 2020 al verschillende malen ingevoerd als instrument in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Voor heel wat ondernemingen en werknemers, voor wie telewerk hoogstens eens occasioneel werd ingezet, betekende dit bij de start van de pandemie een plots en verplicht omgooien van hun arbeidsorganisatie. Werkgevers en werknemers pasten zich naar best vermogen aan maar toch klonk de roep om een ‘wettelijk kader’ steeds luider. Niet in het minst vanuit federaal minister van Werk Dermagne. CAO nr 149 voorzag sinds januari 2021 in zo'n wettelijk kader, die cao is nu verlengd tot eind maart 2022. 

Telewerk is opnieuw verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Meer informatie lees je hier.  

Om dat verplicht of aanbevolen corona-telewerk te regelen, vroeg minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne eind 2020, verwijzend naar het structureel telewerk geregeld door CAO nr. 85 inzake telewerk, aan de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad om een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten. Dat zette de werkgevers- en werknemersorganisaties ertoe aan om in januari 2021 in de schoot van de Nationale Arbeidsraad een CAO nr. 149 te sluiten om het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk te omkaderen. Je vindt de cao als bijlage. Die cao liep af op 31 december 2021. Gezien de huidige situatie wordt die cao nu verlengd tot 31 maart 2022, daarvoor sloot de NAR zojuist CAO 149/2. 

Een suppletieve cao

Wie al een overlegd en uitgewerkt beleid had vóór 1 januari 2021, werd niet gedwongen om alles op de schop te gooien maar organisaties zonder enige afspraak of overleg over de verplichte telewerksituatie moesten wel aan de slag met dit nieuwe kader. 

Is er nog geen overlegd beleid , dan moet dit kader ertoe bijdragen om het “verplicht” telewerk in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen en er langs beide zijden de vruchten van te plukken. De kunst bestaat er immers in om de gedwongen situatie zo optimaal mogelijk te organiseren en zo de prestaties en productiviteit van de werknemers te versterken en hun welzijn te ondersteunen.

Kern van de CAO = goede afspraken

De kern van de CAO nr 149  draait om het maken van goede afspraken over:

  • De voor het telewerk benodigde apparatuur (ter beschikking gesteld of eigen materiaal)  en de regeling van de kosten (bij gebruik van de eigen computer en eventuele bijkomende verbindingskosten), maar rekening houdend met het globalere kader van het geheel van kosten of compensaties die de werkgever aan de telewerker al betaalt
  • Arbeidsduur en uurroosters.
  • Taken en prestatienormen en de controle daarop.
  • Ogenblikken of periodes tijdens welke de telewerker te bereiken moet zijn of niet te bereiken is en eventueel de manier waarop.
  • Welzijnsaspecten. De bestaande wettelijke bepalingen inzake welzijn op het werk zijn toegevoegd als hulp en leidraad voor de ondernemingen die deze overeenkomst toepassen.

VBO maakt je wegwijs in dit nieuwe kader

Om je wegwijs te maken in dit kader organiseerde het VBO een webinar. Dat kan je hier herbekijken. Bovendien vind je bijgevoegd ook een uitgebreide VBO - circulaire over deze cao. Let wel: in de cao staat nog vermeld dat de cao afloopt op 31 december 2021, dat is nu verlengd tot 31 maart 2022. 

Modelcao en bijlage bij de arbeidsovereenkomst

Ben je op zoek naar een modelcao of model van bijlage bij de arbeidsovereenkomst? Dan vind je als bijlage ook een voorbeeld.