Eindevaluatie preventieplan verpakkingen 2016-2019

06.08.2019

Fevia maakte de eindevaluatie op van het preventieplan verpakkingen 2016-2019 van de voedingsindustrie en diende die in bij het IVC. Deze eindevaluatie toont hoe de voedingssector steeds verder werkt aan een duurzamer verpakkingsbeheer.

Preventieplicht

Bedrijven die jaarlijks minstens 300 ton eenmalige verpakkingen op de Belgische markt brengen (of 100 ton type A) moeten om de 3 jaar een preventieplan voor hun verpakkingen opmaken en dat indienen bij de overheid (de Interregionale Verpakkingscommissie, IVC). Fevia maakt telkens een sectoraal plan op dat de maatregelen van heel wat bedrijven uit de voedingssector groepeert. In 2016 diende Fevia een sectoraal preventieplan in voor 145 bedrijven uit de sector. Dit jaar moest hiervan een eindevaluatie opgemaakt worden en ingediend worden bij het IVC. Deze eindevaluatie werd recent ingediend.

Eindevaluatie plan 2016-2019

De eindevaluatie toont dat de voedingsbedrijven er in de voorbije 3 jaar in slaagden om preventiemaatregelen te nemen met de resultaten uit onderstaande tabel (gewichten op jaarbasis, uitgaande van een gelijkblijvende productie tijdens de loop van het plan). Te bemerken valt dat deze cijfers feitelijk een onderschatting zijn, aangezien niet voor alle gerealiseerde maatregelen het betreffende gewicht bepaald werd.

Type maatregel Aantal genomen maatregelen Gewicht van de verpakkingen waarop de maatregelen betrekking hebben [ton]
Gewichtsbesparing primaire/secundaire verpakkingen 143 6.857
Vermeden eenmalige primaire/secundaire verpakkingen door vergroten aandeel herbruikbare verpakkingen 29 539
Maatregelen voor primaire/secundaire verpakkingen die betrekking hebben op de kwaliteit van de verpakkingen 64 1.300
Maatregelen voor primaire/secundaire verpakkingen die betrekking hebben op vermindering van verlies van verpakking, behoud van het aandeel herbruikbare verpakkingen, andere, … 317 4.452
Gewichtsbesparing tertiaire verpakkingen 62 446
Vermeden eenmalige tertiaire verpakkingen door vergroten aandeel herbruikbare verpakkingen 12 4,2
Maatregelen voor tertiaire verpakkingen die betrekking hebben op de kwaliteit van de verpakkingen 11 83
Maatregelen voor tertiaire verpakkingen die betrekking hebben op logistiek, andere,… 132

3.308

1.025.660 km minder afgelegd

Op het vlak van primaire en secundaire verpakkingen presteerde de voedingssector met bovenstaande resultaten opmerkelijk beter dan voorzien in het plan dat in 2016 werd opgemaakt. Zo werd een jaarlijkse gewichtsbesparing van 6.857 ton gerealiseerd ipv een voorziene besparing van 4.521 ton.

Op het vlak van tertiaire verpakkingen werden dan weer lagere tonnages bereikt dan voorzien, hoewel globaal gezien meer maatregelen werden uitgevoerd dan voorzien. Toch blijft ook dit resultaat een verdienste.

Niet evident

De voedingsbedrijven nemen immers jaar na jaar verschillende preventiemaatregelen. Het wordt steeds moeilijker om nog bijkomende maatregelen te nemen, de verpakkingen lopen tegen hun grenzen aan. Bij het uitvoeren van de preventiemaatregelen stootten de bedrijven onder meer op de volgende hindernissen: testen wezen uit dat een nieuwe primaire verpakking niet stevig of stabiel genoeg was, dat een gewijzigde tertiaire verpakking onvoldoende stabiliteit gaf, dat een nieuwe technologie onhaalbaar was, ook waren er (nog) niet realiseerbare aanpassingen aan het machinepark nodig, was er een te grote afhankelijkheid van leveranciers, wensen van klanten, externe distributieplatformen, …

Een greep uit de maatregelen

We geven hieronder een greep uit de verwezenlijkingen van het plan 2016-2019:

  • Het gewicht aan primaire en secundaire verpakkingen kon verminderd worden door het gebruik van dunnere films, de gewichten per flesje, blikje of dop te reduceren, het verwijderen van een laag, het weglaten van kartonnen elementen uit de verpakking, folie te bedrukken ipv een etiket te gebruiken, full-body sleeves te vervangen door etiketten, een hunt for plastic, andere soorten verpakkingen te gebruiken waar mogelijk, een nieuwe plooimachine aan te schaffen die minder karton gebruikt, over te gaan naar bulk of big-bag,…
  • Het gewicht aan tertiaire verpakkingen kon verminderd worden door dunnere, sterkere en meer aangespannen folie te gebruiken om de paletten te omwikkelen, meer in bulk te leveren,…
  • Het aandeel herbruikbare verpakkingen werd verhoogd door herbruikbare kisten in te zetten ipv kartonnen dozen, metalen vaten en deksels meer te hergebruiken, displays te hergebruiken, herbruikbare transportkarren te gebruiken,…
  • De kwaliteit van de primaire en secundaire verpakkingen kon verbeterd worden door ze beter recycleerbaar te maken (vb. het weglaten van plastic coating op premium verpakkingen, wijzigen samenstelling membraan in flesdop waardoor de uitsortering later verbetert, onderzoek naar of weren van aluminium uit verpakkingen). Heel wat maatregelen hadden ook betrekking op het gebruik van gerecycleerd materiaal.
  • Andere maatregelen die werden uitgevoerd en bijvoorbeeld tot een lager of duurzamer gebruik van verpakkingen leiden: aanpassingen en meer onderhoud aan machines, aanpassing van verpakkingsconcept (vb. inplooibare container met uitknijpbare liner), bepaalde milieubelastende verpakkingen uit het assortiment halen, …
  • De logistiek werd verbeterd (minder paletten, minder vrachten, minder km) door de routes te optimaliseren, lege retourvrachten te vermijden, minder frequent te leveren, via samenwerking tussen verschillende leveranciers, gemengde paletten, meer geconcentreerde producten,…

Engagementen van de sector

Binnenkort dient de voedingssector ook een nieuw preventieplan verpakkingen in bij het IVC, voor de periode 2019-2022.

Daarnaast hebben de sector, alsook verschillende individuele bedrijven heel wat engagementen genomen omtrent verpakkingen. Die engagementen en concrete acties vanuit de sector en de bedrijven worden ook weergegeven op de website www.verpakkingen2025.be