Extra vrijwillige overuren coronacrisis

09.03.2021

De federale regering besliste eerder om de ondersteuningsmaatregelen te verlengen tot 30 juni 2021. Ook het verhoogde aantal vrijwillige overuren wordt verlengd. Die extra overuren zijn vrij van rsz en belastingen. Daardoor kun je ook in het tweede kwartaal 2021 op een voordelige manier werknemers extra inzetten. Wat houden die extra vrijwillige overuren juist in? En wat zijn de formaliteiten? Een toelichting:  

Om het systeem van extra vrijwillige overuren in kader van de coronacrisis te begrijpen, lichten we eerst het gewone systeem van vrijwillige overuren toe. 

Gewone vrijwillige overuren

Als werkgever kun je aan je werknemer vragen om per kalenderjaar 100 (door NAR verhoogd naar 120) vrijwillige overuren te presteren. Deze mogen er evenwel niet toe leiden dat de daggrens van 11 uur of de weekgrens van 50 uur wordt overschreden.

In tegenstelling tot klassieke overuren, moet je als werkgever voor vrijwillige overuren geen specifiek motief opgeven en geen specifieke overlegprocedure naleven. De werknemer moet enkel voorafgaand een schriftelijk akkoord ondertekenen. Dat akkoord geldt voor zes maanden en kan worden verlengd. Een model vind je als bijlage.

Die gewone vrijwillige overuren geven recht op overloon, maar geven geen aanleiding tot inhaalrust. Met uitzondering van de eerste 25 uren, tellen deze uren mee voor de naleving van de interne grens van de arbeidsduur. De gewone vrijwillige overuren zijn onderworpen aan rsz-bijdragen en belastingen, al geldt hier een fiscaal gunstregime. 

Extra vrijwillige overuren in het kader van de coronacrisis

Om bedrijven uit essentiële sectoren, zoals de voedingsindustrie, te ondersteunen bij extra werk, besliste de federale regering in het voorjaar 2020 om in het kader van de coronacrisis 120 extra vrijwillige overuren mogelijk te maken. Die maatregel werd opnieuw ingevoerd eind 2020 en is ook mogelijk in het eerste en tweede kwartaal van 2021. De verlenging naar het tweede kwartaal 2021 wordt nog omgezet in wetgeving. 

Ook hier geldt de dag- en weekgrens van 11 resp. 50 uur en is geen specifiek motief vereist. Een vrijwillig schriftelijk akkoord van de werknemer volstaat voor het presteren van de uren.

Anders dan bij de gewone vrijwillige overuren, is op de 120 extra vrijwillige overuren geen overloon verschuldigd. Net zoals de gewone vrijwillige overuren, geven ze geen aanleiding tot inhaalrust.

Bovendien zijn de 120 extra vrijwillige overuren niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

De 120 extra vrijwillige overuren in 2021 golden aanvankelijk slechts tijdens het 1e kwartaal, recent besliste de regering dus om de termijn te verlengen tot 30 juni 2021. De 120 extra vrijwillige overuren voor 2021 gelden over de twee kwartalen van 2021 heen en dus niet 120 uur per kwartaal. 

Om (para)fiscale redenen is het voordeliger om eerst gebruik te maken van de 120 extra vrijwillige overuren tijdens het 1e en 2e kwartaal van 2021. Dit is ook zo verduidelijkt in het model van akkoord als bijlage.