Flitscontroles telewerk

29.12.2020

Zoals aangekondigd plannen de sociale-inspectiediensten in januari 2021 nationale flitscontroles rond het verplicht telethuiswerk in de tertiaire sector.  Je vindt hier de aankondiging van die controles. Eerder riepen de sociale partners ook al op om de telewerkverplichting te respecteren.

Flitscontrole op het telewerk in de tertiaire sector

Flitscontroles zijn aangekondigde controles binnen fraudegevoelige sectoren en dit gedurende een bepaalde periode (doorgaans een maand), naar analogie met bv. BOB-campagnes en flitsmarathons. De controles worden op lokaal vlak gecoördineerd en uitgevoerd door de arrondissementscellen, voorgezeten door de arbeidsauditeur en samengesteld uit de federale sociale inspectiediensten, eventueel aangevuld met regionale inspectiediensten, Politie, FOD Financiën, FOD Economie, etc. Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Dit neemt niet weg dat er bij flagrante inbreuken kordaat zal worden opgetreden en – indien nodig – zal worden geverbaliseerd. De resultaten worden sneller verwerkt en gepubliceerd. Dit laat de ondernemersorganisaties ook toe om zelf gerichte acties te ondernemen om mee te helpen het aantal inbreuken in hun sectoren te verminderen. 

Januari 2021

De eerstvolgende flitscontrole betreft de naleving van het telewerk in de tertiaire sector en zal plaatsvinden in de maand januari 2021 en dit over het gehele Belgische grondgebied. Via een checklist wordt duidelijk gemaakt wat een inspecteur tijdens een controle met betrekking tot de preventiemaatregelen inzake COVID-19 kan vragen.

De checklist is terug te vinden op: https://www.siod.belgie.be/nl/publicaties/maatregelen-covid-19-checklist-versie-10122020.

Na een eerste periode waarbij de sociale inspectiediensten een eerder preventief en coachend handhavingsbeleid hebben gevoerd t.a.v. de naleving van de Covid-19 maatregelen wordt het controlebeleid geheroriënteerd naar een meer repressief beleid, waarbij de sociaal inspecteur ook over zullen gaan tot het opstellen van een Pro Justitia bij vaststelling van zware inbreuken of manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen inzake de COVID-19 maatregelen na te leven.