Nieuwe sectorale cao’s betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

13.06.2017

Op 16 mei 2017, werden onze sectorale cao’s betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) getekend in het paritair comité. Een aantal daarvan werden reeds neergelegd op de Griffie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Enkel diegene die betrekking hebben op SWT algemeen werden op 8 juni 2017 neergelegd op de Griffie van de FOD. De cao’s SWT identiek van toepassing op de sector van de bakkerijen zullen binnenkort neergelegd worden op de Griffie. Ingevolge deze nieuwe cao’s zullen alle stelsels van SWT in 2017 en 2018 toegankelijk blijven.

In 2017 blijven de leeftijdsvoorwaarden ongewijzigd voor alle individuele stelsels, nl. het algemene stelsel van cao nr. 17, de twee stelsels van zware beroepen, het stelsel lange loopbanen en medisch SWT.  Om met SWT te kunnen gaan op basis van cao nr. 17 zal de werknemer - zoals reeds in 2016 het geval was - 62 jaar moeten zijn. Voor de overige stelsels blijft de leeftijdsvoorwaarde op 58 jaar in 2017. Per 1 januari 2018 wordt de leeftijd evenwel opgetrokken tot 59 jaar (behalve medisch SWT, waarvan de leeftijd op 58 jaar blijft).

Alle SWT stelsels werden dus maximaal verlengd met retroactieve inwerkingtreding vanaf 1 januari 2017.

In bijlage vindt u de cao's SWT voor de voedingsindustrie algemeen en voor de bakkerijen, gesloten op de zitting van het PC 118 van 16 mei 2017.