Omstandigheidsverlof vaccinatie: verlenging en uitbreiding

08.12.2021

Werknemers hebben recht op klein verlet om zich te laten vaccineren. Die regeling wordt nu verlengd tot eind juni 2022 Bovendien wordt de regeling uitgebreid naar werknemers die hun minderjarig kind vergezellen naar de vaccinatie. Een toelichting bij dit recht: 

Ondanks vragen van verschillende sectoren om de bedrijven in te schakelen in de vaccinatiecampagne, is daar tot op vandaag geen globaal beleid rond. Bedrijven kunnen wel afspaken maken met het plaatselijk vaccinatiecentrum, maar daar merken we dat de reactie verschilt van centrum tot centrum.   

De vaccinatiestrategie voorziet nog altijd het vaccineren in vaccinatiecentra in de buurt van de woonplaats van de betrokken burger.

Om dit te faciliteren is sinds enige tijd een nieuwe tijdelijke vorm van klein verlet ingevoerd: betaalde afwezigheid dus gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Dat recht wordt nu verlengd, wellicht tot 30 juni 2022, alsook uitgebreid naar werknemers die hun minderjarig kind vergezellen naar het vaccinatiecentrum. 

De verlenging en uitbreiding is ondertussen al goedgekeurd in de commissie sociale zaken van het federaal parlement. Binnen de Nationale Arbeidsraad brengen vakbonden en werkgevers hierover nu opnieuw een positief advies uit over dit wetsontwerp. 

De bestaande regeling voorziet: 

  • een recht voor de werknemer om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.
  • om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en onmiddellijk vanaf het ogenblik waarop het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor hem bekend is.
  • de werknemer moet het verlof gebruiken voor de vaccinatie.
  • de werkgever kan de werknemer vragen een bewijs voor te leggen. Dat bewijs bestaat uit de uitnodiging van de vaccinatie en de bevestiging van de afspraak waaruit plaats en uur blijkt, voor zover deze eenvoudig beschikbaar is voor de werknemer

Die wordt nu dus uitgebreid naar werknemers die hun minderjarig kind vergezellen naar het vaccinatiecentrum. 

Vaccinatieverlof en organisatorische noden van het bedrijf

Zoals ook in het NAR-advies voorzien, maak je best intern afspraken om tegemoet te komen aan de organisatorische noden in jouw bedrijf.

Vakbonden en werkgevers in de Nationale Arbeidsraad gaven aan dat ze zich ervan bewust zijn dat met het oog op een optimaal verloop van het vaccinatieplan, alle actoren daaraan moeten bijdragen. Daarom deden ze in het advies een oproep aan de ondernemingen en de werknemers die ze tewerkstellen opdat het vaccinatieplan harmonieus geïntegreerd wordt, zowel voor de werknemers als voor de ondernemingen, met de vereisten die verband houden met de toegang tot de vaccinatie en de goede arbeidsorganisatie. Vakbonden en werkgevers van de NAR doen dan ook een oproep dat het sociaal overleg in de onderneming zijn rol kan spelen met het oog op een oplossing indien er zich problemen van continuïteit van de onderneming dreigen te stellen en roepen op tot solidariteit binnen de ondernemingen om de continuïteit van de werking van de ondernemingen zo veel mogelijk te vrijwaren gedurende de hele grootschalige vaccinatiecampagne tegen COVID-19.  

Contacteer ons gerust voor bijkomende vragen.