Opeenvolgende dagcontracten uitzendarbeid: nieuw vanaf 1 oktober

24.09.2018

De Nationale Arbeidsraad paste de cao nr.108 aan, via de cao nr. 108/2. Die cao bepaalt de voorwaarden en verplichtingen voor tijdelijke arbeid en uitzendarbeid. Met de aanpassing willen de sociale partners het aantal opeenvolgende dagcontracten en het oneigenlijk gebruik ervan verminderen. De nieuwe regels treden in werking op 1 oktober 2018.

Wat wijzigt er?

De voorwaarden en modaliteiten om gebruik te kunnen maken van opeenvolgende dagcontacten zijn verfijnd:

  • als gebruiker moet u nu nog explicieter “de nood aan flexibiliteit” aantonen.
  • de informatie- en raadplegingsverplichtingen zijn meer verfijnd

Informatie- en raadplegingsverplichtingen

Bij het begin van elk semester bezorgt u voortaan aan de ondernemingsraad of bij afwezigheid hiervan, aan de vakbondsafvaardiging:

  • gedetailleerde informatie m.b.t. het aantal opeenvolgende dagcontracten in het voorgaande semester en het aantal uitzendkrachten dat in het voorgaande semester met opeenvolgende dagcontracten werd tewerkgesteld
  • het bewijs van de nood aan flexibiliteit
  • op uitdrukkelijk verzoek van de werknemersvertegenwoordigers: het aantal uitzendkrachten per schijf van opeenvolgende dagcontracten.

U kunt hiervoor een indicatief model, dat toegevoegd is als bijlage bij de cao nr. 108/2, gebruiken.

Is er geen ondernemingsraad noch vakbondsafvaardiging binnen de onderneming, dan bezorgt het uitzendkantoor bovenvermelde informatie aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten.

Daarnaast raadpleegt u de ondernemingsraad, of bij ontstentenis daaraan de vakbondsafvaardiging, jaarlijks samenvallend met een van de twee semestriële informatiemomenten over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid en de motivatie om blijvend gebruik te maken van opeenvolgende dagcontracten.

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 oktober. De eerste verstrengde semestriële informatie aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardeiging heeft betrekking op het vierde kwartaal 2018 en heeft plaats aan het begin van het eerste semester 2019.

Naast deze algemene regeling blijft de informatieplicht die geldt voor interimarbeid in onze sector bestaan. Die is ingevoerd door de sectorale cao van 15 september 2015 betreffende uitzendarbeid. Die bepaalt dat u per trimester de ondernemingsraad, of als die er niet is, de vakbondsafvaardiging, informeert over interimarbeid per werkpost, per motief, per duur.

Lees hier de informatiebrochure die door Federgon in samenwerking met het VBO werd opgemaakt.