Procedure re-integratietraject arbeidsongeschikte werknemers gewijzigd

20.09.2022

We informeerden je er vorige week al over: De federale regering neemt verschillende maatregelen rond arbeidsongeschiktheid. Zo wijzigt ze de procedure voor medische overmacht en reïntegratie. Die gaat in op 1 oktober. Je vindt nu als bijlage een uitgebreide circulaire vanuit het VBO over die nieuwe procedure. 

In het federaal regeerakkoord maakte de regering De Croo verschillende afspraken rond werk. Dat akkoord steunt bovendien op een doelstelling van 80% tewerkstellingsgraad in 2030, essentieel voor de budgettaire en financiële gezondheid van ons land.

Klik hier voor ons uitgebreid artikel.