Industrie tevreden met oprichting STEM-loket voor bedrijven

28.06.2022

Gezamenlijk persbericht van Agoria, essenscia, Fedustria en Fevia Vlaanderen

De arbeidsmarkt staat in brand. Bovenaan de lijst met zorgen van ondernemers staat het niet vinden van voldoende personeel om de continuïteit en competitiviteit van de activiteiten te verzekeren. Dat tekort is voor zogenaamde ‘STEM-profielen’ niet enkel acuut, maar zeker ook structureel. Het letterwoord STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Op voorstel van Agoria, essenscia, Fedustria en Fevia Vlaanderen, de vier grootste industriële sectoren, antwoordt Vlaams minister van Werk en Innovatie Jo Brouns vandaag met de oprichting van een STEM-loket bij VLAIO. Dat moet een overkoepelende STEM-dienstverlening verzekeren.

Het STEM-loket moet een eerste aanspreekpunt vormen voor ondernemingen die zich willen engageren in STEM. Of ze nu zelf een nieuwe actie willen opzetten om meer STEM-talent te mobiliseren, of gevraagd worden zich aan te sluiten bij een ander initiatief … bij het STEM-loket kunnen ze terecht voor informatie en krijgen ze een helder zicht op de acties en initiatieven die er bestaan. Het loket vormt zo een navigator en matchmaker in het versnipperde STEM-landschap en zorgt er ook voor dat de kennis van succesvolle STEM-samenwerkingen bruikbaar en gedeeld wordt voor nieuwe acties.

Nood aan meer STEM-profielen in Vlaamse industrie

Uit de meest recente versie van de STEM-monitor blijkt dat de instroom van leerlingen in technologische en beroepsprofielen een pijnpunt blijft, al werd er dankzij de gezamenlijke inspanningen van onderwijs, arbeidsmarkt en overheid vooruitgang geboekt. Toch studeren er in Vlaanderen in vergelijking met de ons omringende industrielanden nog steeds te weinig jongeren af in STEM-richtingen en dat op alle onderwijsniveaus.

Om meer STEM-talent te kunnen aantrekken, investeren bedrijven en sectororganisaties in een goede samenwerking met onderwijs en in opleidingsinfrastructuur. Ze zetten hun deuren open of sturen hun mensen op pad, ondersteunen het Vlaamse STEM-actieplan en zetten zich in voor tal van STEM-acties. Het aantal STEM-initiatieven is intussen niet meer te tellen en kan lokaal op heel wat enthousiasme rekenen.

Signaal uit de industrie

Door de vele STEM-initiatieven dreigt echter versnippering van het STEM-landschap. Na het momentum dat rond STEM gecreëerd werd en de vele waardevolle initiatieven die zo van onderuit zijn ontstaan, horen sectorfederaties de roep om effectiviteit en kennisdeling steeds luider klinken. Zowel bestaande als nieuwe initiatieven moeten nu verder kunnen bouwen op het STEM-landschap dat zich ontplooid heeft door kennis te borgen en successen op te schalen.

Tijdens de meest recente bijeenkomst van het Industrieforum stelden vier industriefederaties –  Agoria (technologie), essenscia (chemie, kunststoffen en life sciences), Fedustria (hout en textiel) en Fevia Vlaanderen (voeding) – daarom aan de Vlaamse regering voor om een directe bedrijfsgerichte dienstverlening op te richten in het kader van STEM. De Vlaamse regering antwoordde positief op deze oproep en heeft het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) de opdracht gegeven zijn dienstverlening aan ondernemingen uit te breiden met een STEM-loket.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns: “Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) heeft de opdracht gekregen om de komende maanden in nauwe interactie te gaan met bedrijven en federaties om het STEM-loket handen en voeten te geven. Hun signalen en adviezen omgezet in een concreet dienstverleningsmodel voor het STEM-loket. Op die manier zetten we bijkomend in op de instroom van mensen in vacatures waar onze bedrijven nood aan hebben. De arbeidsmarktkrapte leert ons hoe belangrijk medewerkers zijn voor bedrijven : bedrijven kunnen maar groeien, innoveren en investeren als ze competent, gemotiveerde en gekwalificeerd personeel vinden. Met dit loket willen we hen daarbij helpen.”

Nadia Lapage, secretaris-generaal van Fevia Vlaanderen: “De Vlaamse voedingsindustrie innoveert, digitaliseert en robotiseert volop. STEM-talenten zijn daarom essentieel voor de toekomst en het concurrentievermogen van onze voedingsbedrijven, denk maar aan de ontwikkeling van nieuwe producten, het implementeren van nieuwe meer duurzame productietechnieken, enz. In Vlaanderen is onze sector dagelijks op zoek naar STEM-profielen voor boeiende en gevarieerde functies. Veel bedrijven nemen zelf al initiatieven om STEM-talenten aan te trekken, maar er is op het terrein nood aan meer coördinatie en aan een centraal aanspreekpunt voor bedrijven. We zijn vanuit Fevia Vlaanderen dan ook tevreden dat de Vlaamse overheid met het STEM-loket gehoor geeft aan de oproep van het Industrieforum."