PERSBERICHT Fost Plus: Vlaamse regering en het bedrijfsleven slaan de handen in elkaar voor een properder Vlaanderen

20.01.2016

Het verpakkend bedrijfsleven investeert jaarlijks 9,6 miljoen euro ter vermindering van zwerfafval in Vlaanderen. Dit gezamenlijk engagement stelt ambitieuze doelstellingen voorop voor de netheid van de openbare ruimte in Vlaanderen. Minister Schauvliege krijgt hiervoor de volle steun van het verpakkend bedrijfsleven voor de realisatie van een integrale zwerfvuilaanpak.

Vandaag ondertekende Minister Joke Schauvliege, samen met Fost Plus, Comeos Vlaanderen en FEVIA Vlaanderen, officieel de overeenkomst voor een integrale aanpak van het zwerfvuilprobleem in Vlaanderen. Een netter Vlaanderen draagt bij aan het imago en de aantrekkelijkheid van het Gewest. Daarom is de openbare netheid een prioriteit van zowel de Vlaamse regering als van het bedrijfsleven. Beide partijen schuiven, in samenwerking met de OVAM, concrete en ambitieuze doelstellingen naar voor en zullen deze samen aanpakken, een primeur.

Het Vlaams Gewest en het verpakkend bedrijfsleven willen duidelijk een versnelling hoger schakelen voor een properder Vlaanderen. Bevoegd Minister Schauvliege: “De burger ervaart zwerfvuil als heel storend. Sensibiliseringsacties hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom wil ik met een versterkt zwerfvuilbeleid een nieuwe impuls geven aan de strijd voor een properder Vlaanderen.”

De Minister krijgt de volle steun van het verpakkend bedrijfsleven (vertegenwoordigd door Fost Plus, Comeos Vlaanderen en FEVIA Vlaanderen). Zij zullen actief meewerken aan de realisatie van een integrale zwerfvuilaanpak. Deze integrale aanpak impliceert dat elke schakel in de keten zijn verantwoordelijkheid zal moeten opnemen: van producenten tot distributeurs, van consumenten tot lokale bestuurders en handhavers.

Concrete resultaten staan centraal

Wat houdt de overeenkomst nu concreet in? Tegen 2022 moet het zwerfvuil fors verminderen. Daarom wordt er per specifieke indicator een concrete ambitieuze resultaatsverbintenis vastgelegd. Zo moet bijvoorbeeld tegen 2022 de score van de Vlaamse netheidsindex voor de 3 slechtste doelplaatsen, namelijk autostradeparkings, stopplaatsen van het openbaar vervoer en afvalverzamelpunten, met minimaal 10% gestegen zijn ten opzichte van 2014. Om deze score te behalen, moet op deze plaatsen de hoeveelheid zwerfvuil met maar liefst 65% verminderen. Daarnaast wordt gestreefd naar een daling van de totale hoeveelheid zwerfvuil met 20 gewichtsprocent ten opzichte van 2014.

De objectieven van de overeenkomst geven meteen ook uitvoering aan het nieuwe ontwerp-uitvoeringsplan voor huishoudelijke afvalstoffen van de OVAM dat momenteel in openbaar onderzoek is.  In dat plan focust de OVAM ook uitdrukkelijk op de strijd tegen zwerfvuil. De OVAM zal deze acties ook zelf mee uitvoeren en hun effect op het zwerfvuil meten en monitoren.

Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM: “De OVAM zal steeds een integrale aanpak blijven voorstaan met aandacht voor communicatie, infrastructuur, handhaving, participatie en actie op het terrein. Die aanpak zit vervat in het nieuwe uitvoeringplan. Iedereen heeft daarin zijn rol: de burger, de overheid, lokale besturen maar ook het bedrijfsleven. Samen met deze partners willen we mee het voortouw nemen in de strijd tegen zwerfvuil.”

Hiervoor zal het bedrijfsleven jaarlijks 9,6 miljoen euro investeren. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2022, waarbij werd overeengekomen om in het eerste kwartaal van 2018 de doelstellingen tussentijds te evalueren.

Operationeel Plan Openbare Netheid

Om dit engagement in goede banen te leiden, zal er een gedetailleerd Operationeel Plan Openbare Netheid worden opgesteld met een duidelijk overzicht van de nodige acties, initiatieven, projecten, campagnes, studies en onderzoeken om dit integrale zwerfvuilbeleid te realiseren. Uitgangspunt blijft de aanpak volgens 5-pijlers (infrastructuur, participatie, handhaving, communicatie en omgeving).

Dit operationeel plan wordt in de loop van de volgende weken opgemaakt. Het akkoord dat vandaag ondertekend wordt, schuift onder meer handhavingsacties en beloningssystemen naar voor als prioriteiten voor de periode 2016-2018. Een Team Openbare Netheid zal als aanspreekpunt fungeren en instaan voor de voorbereiding en uitvoering van het Operationeel Plan.

“De ondertekening van deze overeenkomst is uniek. Nooit eerder werd in Vlaanderen op deze schaal een plan uitgewerkt om de openbare netheid aan te pakken. De wil is er, de goesting is er en de middelen zijn er. Niemand kan dit alleen, maar samen maken we het verschil”, aldus William Vermeir, gedelegeerd bestuurder van Fost Plus. Hij voegt eraan toe: ”Het maatschappelijk draagvlak voor deze strijd is breed, denken we maar aan de vele burgers die deelnemen aan lokale opruimacties of initiatieven om zwerfvuil te bestrijden.”

Meer dan enkel verpakkingsafval

Naast verpakkingsafval worden ook andere afvalstoffen achtergelaten in de openbare ruimte. Daarom hebben het Vlaams Gewest en het bedrijfsleven specifiek een open overeenkomst opgesteld. Zo kunnen andere betrokken partijen uit het bedrijfsleven, organisaties en actoren uit het middenveld, het verenigingsleven, enz., worden aangesproken en gemobiliseerd om financieel en/of participatief bij te dragen tot de realisatie van minder zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen.