Boerenprotest: verslag tweede Task Force Agrofood

08.03.2024

De partners van de Belgische agrovoedingsketen delen de bezorgdheden van de Belgische land- en tuinbouwers die de laatste weken luid en duidelijk werden geuit. Op vrijdag 1 maart kwam de Task Force Agrofood voor de tweede keer samen.

Voorafgaand

Op 9 februari werd in het kader van de boerenprotesten een Task Force Agrofood georganiseerd door de federale ministers Clarinval en Dermagne en staatssecretaris Bertrand, samen met alle betrokken ketenpartners, kabinetten en overheden. De scope blijft beperkt tot federale materies. De regionale ministers of kabinetten zijn wel aanwezig om een stand van zaken te geven over de besprekingen die plaatsvinden op regionaal niveau.  

Onze update over deze eerste bijeenkomst kan je hier terugvinden.

Een akkoord over zeven topics

Een tweede meeting van de taskforce vond plaats op 1 maart, toevallig enkele dagen na een tweede groot boerenprotest. Daar werden de resultaten van de verschillende werkgroepen voorgesteld, die de afgelopen weken zeer intensief (samen)werkten en waarin ook experten van Fevia en van onze sectoren zetelden.  

In functie van het resultaat van de werkgroepen, is er een politiek akkoord om verder te werken rond zeven topics: 

  1. Kostenindicatoren en rendabiliteitsratio’s ontwikkelen per branche, startende met de vleessector 
  2. Branche-organisaties per sector oprichten die een gedragscode uitwerken 
  3. Een sterker verbod op verkoop met verlies  
  4. Meer acties van de Economische Inspectie (meer en betere controles, verbetering van het meldpunt ...) 
  5. Bepaalde oneerlijke handelspraktijken (delisting, buitensporige logistieke boetes en automatische compensatie, weigering te heronderhandelen bij onvoorziene omstandigheden ...) beter definiëren en verbieden in de wetgeving  
  6. Een single point of contact bij de FOD Economie dat ook een rol van ombudsman en bemiddelaar kan spelen en in contact staat met de toezichthoudende diensten (Economische Inspectie, Belgische Mededingingsautoriteit)
  7. Campagnes van de overheid om de consument bewust te maken van het belang van onze landbouw en voeding, om te stimuleren om meer lokaal te kopen, om beter etiketten te lezen ...

Next steps

Rond andere punten wordt nog verder bekeken in hoeverre een consensus kan worden gevonden: buitensporige promoties (voor welke producten, tot welke grenzen in waarde of volume ...), wederkerigheid van bepaalde clausules ... 

Het samenwerkingsakkoord tussen de FOD Economie en het Ketenoverleg wordt in functie daarvan aanzienlijk versterkt en de agrovoedingsketen wordt daarin als “vitaal” en “strategisch” erkend. Een ontwerp daarvoor wordt nog voorgelegd ter validatie.  

Rond al die zaken wordt in de komende werken hard verder gewerkt. Eind april wordt een nieuwe (en laatste?) Task Force georganiseerd. We houden je op de hoogte.