Herinnering: Heb jij gegevens over de aanwezigheid van PFAS en perchloraat in drinkwater?

12.09.2023

Aan de groeperingen
Aan de leden van de Werkgroep Food Safety en de Werkgroep ‘Water Vlaanderen’
Aan de leden van COMEN Vlaanderen en COMEN Wallonie

Heb jij gegevens over de aanwezigheid van PFAS en perchloraat in drinkwater?

Naar aanleiding van de omzetting van de Europese drinkwaterrichtlijn in Belgische wetgeving vraagt de FOD Volksgezondheid ons nadere gegevens over de aanwezigheid van deze stoffen in het water dat de voedingsbedrijven gebruiken.

Via de Weekly Update heeft Fevia jou op de hoogte gehouden van de omzetting van de Europese Drinkwaterrichtlijn (2020/2184) in Belgische wetgeving (cf. ons recentste artikel hieromtrent).

De FOD Volksgezondheid heeft het KB ‘Water’ waarmee deze EU-richtlijn wordt omgezet (en dat het huidige KB van 14 januari 2002 zal vervangen) recentelijk voorgelegd aan de Ministerraad.

De Ministerraad heeft de FOD Volksgezondheid gevraagd om de invoering van 2 nationale maatregelen te onderzoeken:

  • een niet-bindende richtwaarde voor de som van 4 PFAS (PFHxS, PFNA, PFOA en PFOS) van 4 ng/l.
  • een bindende maximale limiet voor perchloraat (15 µg/l).

In de bijlage vind je de informatieve nota die de FOD heeft opgesteld over deze 2 parameters (alleen Franse versie beschikbaar).

In het kader hiervan vraagt de FOD Volksgezondheid om alle beschikbare resultaten te ontvangen van analyses op deze 2 parameters in water dat gebruikt wordt in voedselproductieprocessen (namelijk water van drinkwaterkwaliteit dat geen kraantjeswater is, en kraantjeswater dat eventueel binnen het bedrijf verder behandeld is) en in gebotteld water.

Ook wil de FOD graag onze rechtvaardiging ontvangen voor de eventuele noodzaak om een overgangsperiode voor de toepassing van deze 2 parameterwaarden te voorzien.

Binnen de werkgroep Food Safety van Fevia zullen we deze context verder bespreken.

Hierbij willen we alvast vragen om ons te laten weten of je over de bedoelde analyseresultaten (som van 4 PFAS, perchloraat) beschikt en die te bezorgen aan wg@fevia.be en jh@fevia.be, bij voorkeur tegen 15 september 2023.