Sociale verkiezingen: akkoord sociale partners

28.10.2020

Gezien de recente ontwikkelingen i.v.m. Covid-19 zijn er veel bezorgdheden over de organisatie van de sociale verkiezingen. De sociale partners in de Groep van 10 bereikten zonet een akkoord over de omkadering van alternatieve wijzen van de stemming. Je vindt hier eerst de tekst de verklaring en vervolgens de communicatie vanuit de FOD WASO. Mail ons gerust uw bijkomende vragen en bemerkingen. Wij verzamelen die en bezorgen die aan het VBO zodat zij de concrete situatie op het terrein kan monitoren.

Consensus sociale partners

De sociale verkiezingen gaan nog steeds door in de periode van 16 tot 29 november 2020. Gezien de steeds onrustwekkendere gezondheidscontext, kwamen de sociale partners op maandag 26 en dinsdag 27 oktober 2020 bijeen en bereikten ze een akkoord dat 4 elementen bevat:

  1. Het is opnieuw mogelijk om een akkoord te sluiten over het stemmen per brief en het elektronisch stemmen op afstand. (de deadline van X+56 wordt opgeheven voor deze verkiezingen).
  2. De dreiging van het COVID-19-virus wordt een vijfde wettelijke hypothese om een beroep te kunnen doen op de stemming per brief (art. 57 van de wet SV).
  3. Mits akkoord worden stembiljetten per brief die tot maximaal 5 dagen na het sluiten van de stemming toekomen, in aanmerking genomen bij de stemopneming, dus tot Y+5.
  4. Om de communicatie per post vlotter te laten verlopen, mag de werkgever het stembiljet samen met de oproepingsbrief ook via een gewone prioritaire zending (i.p.v. een aangetekende zending) aan de kiezer bezorgen, voor zover de werkgever het bewijs kan leveren van deze verzending.

Het akkoord wordt ingediend bij het Parlement op donderdag 29 oktober 2020 met het oog op een wijziging van de wet Sociale verkiezingen. We geven u daar zo snel mogelijk meer informatie over.

Officiële communicatie van de FOD WASO

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020 binnen de bijzondere Corona-context. Het is dan ook van belang dat er in de meest veilige omstandigheden kan worden gestemd. In dit kader werd er aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden, en akkoorden te sluiten inzake stemming per brief dan wel elektronische stemming vanaf de gebruikelijke werkpost. Teneinde hier maximaal en met rechtszekerheid op te kunnen inzetten, hebben de sociale partners een consensus gesloten over de specifieke omkadering van deze wijzen van stemming. De partners deden ook een oproep om het noodzakelijk wettelijk kader te voorzien, waar nodig met retroactieve werking, zodat aan alle betrokken partijen de nodige rechtszekerheid geboden wordt. Hieraan wordt momenteel met spoed gevolg gegeven.

De consensus van de sociale partners betreft de volgende principes:

  1. Aan ondernemingen en organisaties die kandidaten hebben voorgedragen wordt de mogelijkheid gelaten om, ook na dag X+56, nog akkoorden te sluiten inzake elektronisch stemmen op afstand en stemming per brief. Zo nodig kan het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over de stembureaus nog worden aangepast overeenkomstig dit akkoord.
  2. Een akkoord inzake stemming per brief kan, bovenop de 4 hypotheses voorzien bij wet, eveneens worden gesloten voor werknemers die op de dag van stemming in de onderneming aanwezig zijn, in geval de stemming ter plaatse omwille van Corona niet veilig kan worden georganiseerd.
  3. In geval van stemming per brief, kan er met de organisaties die kandidaten hebben voorgedragen een akkoord worden gesloten dat stembiljetten per brief die tot maximaal 5 dagen na het sluiten van de stemming toekomen, als geldig in aanmerking worden genomen bij de stemopneming. In dat geval wordt de stemopneming in feite  verdaagd.
  4. In het geval van stemming per brief, kunnen de stembiljetten samen met de oproepingsbrief ook via een gewone prioritaire zending aan de kiezer worden bezorgd: een aangetekende zending is niet langer noodzakelijk. De getuigen kunnen nauwlettend toezien op deze handeling.