Milieu en Energie: een terugblik en een vooruitblik

30.01.2020

Verpakkingen kwamen vorig jaar veel aan bod. Toch is een wereld zonder verpakkingen is echter ondenkbaar. Daarom werkt de Belgische voedingssector samen met partners aan duurzame oplossingen om verpakkingen te verminderen en de impact van haar activiteiten op het milieu te verlagen. De sector nam verschillende engagementen op vlak van milieu en energie vorig jaar en zet haar ambities ook verder in 2020.

Onze preventieplannen verpakkingen 2016-2019 en 2019-2022

In augustus 2019 diende Fevia de eindevaluatie in van het preventieplan verpakkingen 2016-2019 van de voedingsindustrie bij de overheid. Deze eindevaluatie toont hoe de voedingssector steeds verder werkt aan een duurzamer verpakkingsbeheer. Fevia diende in september ondertussen ook het preventieplan in voor 2019-2022. Opvallend is dat voor een steeds grooter aandeel verpakkingen ook wordt ingezet op een verhoogde circulariteit.

Lees het nieuwsartikel over de evaluatie van het preventieplan 2016-2019 (exclusief voor leden)

Lees het nieuwsartikel over de 20 jaar van het preventieplan verpakkingen (exclusief voor leden)

Nieuwe Europese richtlijn over het gebruik van eenmalige plastics (SUP)

Fevia informeert haar leden en organiseert acties voor een correcte omzetting van de nieuwe Europese richtlijn over het gebruik van eenmalige plastics in België. Fevia droeg bij aan het werk op Europees niveau, om de praktische bepalingen te verhelderen en verduidelijken.

Lees het nieuwsbericht (exclusief voor leden)

Het einde voor het gebruik van wegwerpplastic in Wallonië?

In december 2018 wou de Waalse regering via een besluit het gebruik van talrijke plastic verpakkingen in Wallonië verbieden. Verschillende belanghebbenden, waaronder Fevia Wallonie, merkten op dat het ontwerp verder ging dan de Europese bepalingen op dit vlak. Het finale besluit sluit beter aan bij de SUP-richtlijn en verbiedt minder zaken dan in de ontwerpversie.

Lees het nieuwsartikel (exclusief voor leden, enkel in het Frans beschikbaar)

Het einde van eenmalige drankverpakkingen in Vlaanderen?

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse regering een wetgeving goed die het gebruik van eenmalig cateringmateriaal moet beperken. Een grote verassing, want niet alleen het gebruik van drinkbekers, maar ook drankverpakkingen worden in bepaalde gevallen verboden. Samen met de betrokken bedrijven ijverde Fevia ervoor om de situatie werkbaarder te maken.

Infosessie Design for recycling

In oktober organiseerde Fevia samen met Fost Plus een interactieve infosessie en bezoek aan een PMD-sorteerinstallatie om bedrijven praktisch op weg te helpen om verpakkingen beter recycleerbaar te maken.

Lees het nieuwsartikel

Belgische voedingsbedrijven werken aan 6 verpakkingsengagementen

Fevia lanceerde in juni Verpakkingen2025.be: een website die de 6 verpakkingsengagementen van de sector richting 2025 samenvat. Met concrete voorbeelden tonen de sector en 9 individuele bedrijven hoe ons land Europees koploper wil blijven in een duurzamer verpakkingsbeheer.

Bezoek de website www.verpakkingen2025.be

Vlaams Milieuforum

In februari ging het Milieuforum door, een event georganiseerd door 7 werkgeversorganisaties, waaronder Fevia Vlaanderen. De industrie bracht hierbij haar boodschappen inzake milieu, de milieu-administraties stelden er hun plannen voor en de politiek ging in debat rond prioritaire milieuthema’s.

Lees het nieuwsartikel

Verlenging Waalse en Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten

De verlenging van het Waalse Accord de branche tot 2023 en de Vlaamse Energiebeleidsovereenkomst (EBO) tot 2022 is belangrijk voor het behoud van de vrijstellingen van de meerkosten voor bedrijven. Het geeft de federaties en de overheid meer tijd om tot een sterke nieuw overeenkomst te komen.

Lees het nieuwsartikel over de Accord de Branche (exclusief voor leden)

Lees het nieuwsartikel over de energiebeleidsovereenkomst (exclusief voor leden)

Fevia pleit voor behoud korting op energiefactuur

Bedrijven die via Fevia deelnemen aan het Waalse energiebeleidsovereenkomst, krijgen kortingen op hun energiefactuur. Indien deze kortingen worden beschouwd als staatssteun riskeren ze verloren te gaan. Fevia werkt samen met andere federaties en de overheid om deze kortingen te behouden.

Lees het nieuwsbericht (exclusief voor leden)

Publicatie referentiedocument milieuvergunningen grote bedrijven

Het referentiedocument met milieunormen voor de milieuvergunningen van de grote bedrijven werd gepubliceerd. Fevia volgde dit belangrijke dossier op via haar Europese Federatie FoodDrinkEurope.

Lees het nieuwsbericht (exclusief voor leden)

Nevenstromen eindelijk erkend als bijproduct

In april werden in Wallonië de nevenstromen van de voedingsindustrie die richting diervoeder gaan eindelijk erkend als bijproducten, en niet langer als afval. Fevia ijvert er momenteel voor om geen bijkomende administratieve lasten te leggen op bedrijven met dergelijke stromen, aangezien deze al afgedekt zijn op federaal niveau.

Lees het nieuwsbericht (exclusief voor leden)

Ook kmo's moeten energie besparen

Binnenkort zullen ook kmo’s energiebesparende maatregelen moeten nemen. Fevia Vlaanderen waakt erover dat deze inspanningen redelijk zijn en een meerwaarde voor de kmo’s.

Lees het nieuwsbericht (exclusief voor leden)

Fevia Wallonie ondertekent Green Deal “Circulaire Aankopen”

Op 27 november ondertekende Fevia Wallonie de Green Deal “Circulaire Aankopen”. Fevia Wallonie maakt daardoor deel uit van de 110 openbare en privéorganisaties die zich inzetten om de circulaire economie in Wallonië te stimuleren. De Green Deal is een initiatief van de vicevoorzitter van Wallonië en van de minister van Economie, maar ook van de SPW, The Shift, SRIW, Sowalfin, UCM en UWE. 

Lees het nieuwsbericht

Water memorandum: Fevia pleit voor een waterlegislatuur

Voedingsbedrijven zoeken manieren om steeds duurzamer om te gaan met water, maar hebben nood aan een verantwoord waterbeleid dat meer rekening houdt met hun noden. Fevia riep dan ook op om van de komende legislatuur een waterlegislatuur te maken. Fevia Vlaanderen werkte alvast een aantal aandachtspunten en voorstellen uit in een brochure die ze bekend maakte in de aanloop naar de verkiezingen.

Lees het nieuwsbericht

Lees de brochure “Naar een Industrievriendelijk waterbeleid in Vlaanderen”

EFES-project wordt met één jaar verlengd

Ook in 2020 helpt Fevia Vlaanderen kmo’s bij het implementeren van energiebesparende maatregelen. Met het project Easy Food Energy Savers, kortweg EFES, ondersteunen de Vlaamse regering en Fevia Vlaanderen kmo’s uit de voedingssector om energie – en dus kosten - te besparen.

Verdere opvolging en uitbreiding energiebeleidsovereenkomsten

Fevia zorgt voor de verdere opvolging van de Energiebeleidovereenkomst en de uitbreiding ervan naar kleinere energieverbruikers. Daarnaast gaan we onderhandelingen opstarten voor een verderzetting van het Waalse Accord de Branche en de EBO post 2022.

Infosessie BREF, Best Available Techniques Reference Documents

In 2020 organiseert Fevia, in samenwerking met de betrokken administraties, een infosessie over de implementatie van het BREF-document in de regionale wetgeving.

Aanpak droogte: Fevia Vlaanderen werkt mee aan beleidstraject

Fevia Vlaanderen zal actief deelnemen aan het participatief beleidstraject in het kader van droogte, enerzijds rond het opstellen van een afwegingskader en anderzijds rond maatregelen om de waterbeschikbaarheid te verhogen.

Een evaluatie voor de contracten over waterzuivering

Waalse bedrijven die hun afvalwater lozen in een riolering die uitmondt in een publiek waterzuiveringsstation, moesten eind 2019 een contract afsluiten. In 2020 volgt Fevia Wallonie op hoe deze nieuwe contracten op vlak van administratie en kosten verlopen.

Onze verpakkingsengagementen zetten zich verder

Fevia blijft ervoor zorgen dat de engagementen op verpakkingen2025.be effectief worden nageleefd. Daarnaast staan we in voor de verdere opvolging met Fost Plus en Valipac, BeWaPP, Mooimakers en het Brussels initiatief rond zwerfvuil. Verder blijven we onze leden met raad en daad bijstaan, en organiseren we infosessies rond verpakkingen, gekoppeld aan een bezoek aan een sorteer- of recyclagecentrum. Samen met Fost plus en Valipac en andere partners wordt een hub opgericht voor ecodesign van verpakkingen.

Stimulatie hergebruik van water

In 2020 brengt Fevia Vlaanderen een leidraad uit rond het hergebruik van water, en organiseert rond dit thema eveneens een infosessie.

Meer weten over de dossiers binnen Milieu en Energie?
Klik hier