Op naar een waterlegislatuur?

14.03.2019

Wie zelf ooit in de keuken stond die weet: om te koken heb je water nodig. Dat geldt uiteraard ook voor de ondernemers die dagelijks uw voeding en dranken produceren. Maar water is beperkt beschikbaar en de strenge wetgeving rond lozing van gezuiverd afvalwater zet onze bedrijven onder druk. Voedingsbedrijven zoeken daarom naar manieren om steeds duurzamer om te gaan met water, maar hebben nood aan een verantwoord waterbeleid dat meer rekening houdt met hun noden. Fevia roept dan ook op om van de komende legislatuur een waterlegislatuur te maken.

Water: onmisbaar om voeding en dranken te produceren

Water is onontbeerlijk voor de voedingsindustrie. Voedingsbedrijven gebruiken water uiteraard als ingrediënt, zowel in dranken als in voeding. Maar ze gebruiken het ook in hun productieproces, om te wassen, te koken, te bevochtigen, te koelen en om regelmatig te reinigen. Om hygiëne en voedselveiligheid te blijven garanderen moet dat water bovendien ook nog eens van een uitmuntende kwaliteit zijn. Zo mogen bedrijven omwille van volksgezondheid bijna uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit gebruiken om bijvoorbeeld machines te reinigen.

Kortom, voedingsbedrijven moeten voldoende water van hoge kwaliteit ter beschikking hebben om te kunnen produceren. Voedingsbedrijven hebben er dus alle baat bij om duurzaam om te gaan met water. Bedrijven nemen al lang maatregelen om zowel hun verbruik als hun lozing van water te optimaliseren. Ze investeren in waterzuiveringsinstallaties om properder water te kunnen lozen en in projecten om water zodanig te gaan zuiveren dat het kan hergebruikt worden in het bedrijf zelf of in de landbouw. Ze investeren in efficiënter apparatuur of gebruiken alternatieve bronnen van water.

Meer concrete voorbeelden daarvan zijn gebundeld in het online duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie. Je kan ze hier bekijken 

Ecologie en economie in evenwicht brengen

Dankzij het duurzamer verbruiken en lozen van water, verminderen voedingsbedrijven hun impact op water. Bedrijven kunnen bijdragen aan een duurzamer watersysteem, door circulair om te gaan met water, binnen en buiten het bedrijf. Maar hun inspanningen moeten ook kaderen in een waterbeleid dat rekening houdt met de noden van de voedingsindustrie en meer inzet op watervoorziening op lange termijn.

De Europese doelstellingen rond waterkwaliteit zijn vandaag zodanig ambitieus dat er nog weinig ruimte overblijft voor onze ondernemers om hun activiteiten te blijven uitvoeren. In België staan voedingsbedrijven steeds meer onder druk door strengere lozingsnormen die hun vergunningssituatie onzeker maken en hun groei afremmen. Fevia roept dan ook op om bij het verlenen van vergunningen meer rekening te houden met de economische leefbaarheid van bedrijven en om ecologie en economie in evenwicht te brengen.

De beschikbaarheid van water staat steeds meer onder druk, door dalende grondwatertafels en droogte. Voedingsbedrijven voelen het tekort aan water vooral in Vlaanderen. Daar kunnen ze slechts beperkt grondwater oppompen en dreigt een afschakelplan voor de komende droogteperiodes. In Wallonië krijgen de drinkwatermaatschappijen dan weer teveel inspraak in de waterverdeling tussen gebruikers, waardoor grondwaterwinningen voor bedrijven ook hier moeilijker worden.

Industrievriendelijk waterbeleid moet hoger op de agenda

Om werk te kunnen maken van een robuust, maar industrievriendelijk waterbeleid, moet water hoger op de beleidsagenda komen. Fevia roept beleidsmakers op om voor een echte waterlegislatuur te gaan.

Aan Waalse kant is Fevia Wallonie reeds een constructieve dialoog aangegaan met de wateradministratie. Fevia Vlaanderen werkte alvast een aantal aandachtspunten en voorstellen uit voor een industrievriendelijk waterbeleid. Deze zijn te lezen in de brochure in bijlage.

PDF-pictogram fevia_naar_een_industrievriendelijk_waterbeleid.pdf