Voedselveiligheid: een terugblik en een vooruitblik

30.01.2020

Voedselveiligheid is dé prioriteit van onze bedrijven. Dankzij het autocontrolesysteem en de controle door het FAVV blijft ons land haar reputatie opbouwen. Van additieven en clean label tot fipronil en acrylamide: Fevia informeerde haar leden over de nieuwste evoluties en verdedigde de belangen en het imago van onze sector.

Fipronilcrisis: voedingsbedrijven krijgen schadevergoeding

De fipronilcrisis in 2018 had een grote impact op onze voedingsbedrijven. Fevia pleitte daarvoor om bedrijven te ondersteunen. Dit jaar werd het KB Fipronil gepubliceerd. Bedrijven uit de transformatie- en distributiesector kunnen hun aanvragen indienen voor een schadevergoeding naar aanleiding van de fipronilcrisis.

Lees het nieuwsbericht (exlusief voor leden)

Additieven: Fevia doorbreekt de mythes

E-nummers stonden in 2019 in het oog van de storm. Ondanks hun nut en veiligheidsgarantie trekt de consument ze in twijfel. Fevia ijvert voor een correct debat over additieven en wil hiermee het vertrouwen (terug)winnen van de consument.

Lees ons opiniestuk

Lees ons standpunt

Clean label: Fevia steunt aanpak FAVV

Het FAVV publiceerde een omzendbrief met betrekking tot ingrediënten die worden gebruikt in een “clean label” context. Doelgerichte acties zijn lopende in verschillende sectoren. Fevia steunt deze aanpak en is van mening dat een correcte toepassing van de wetgeving prioritair is. Producten mogen de consument niet misleiden en oneerlijke concurrentie moet worden vermeden.

Lees het nieuwsbericht (exclusief voor leden)

Meer transparantie bij EU-voedselveiligheidsagentschap EFSA

Het publiek debat rond glyfosaat deed de perceptie ontstaan dat er bij EFSA een gebrek aan onafhankelijkheid is. Dit leidde tot een belangrijke aanpassing van de “General Food Law”-verordening.

Lees het nieuwsbericht(exclusief voor leden)

Nieuwe wetgeving over voeding: Fevia informeert haar leden

Metalen

De Belgische overheid werkt aan een koninklijk besluit over materialen en voorwerpen van metaal en legering die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen. Dit KB heeft mogelijks een grote impact op onze bedrijven. Fevia deelt dan ook onze bezorgdheden met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Om de implementatie van dit KB in de praktijk te verduidelijken, geven we een aanzet voor een leidraad document bij dit KB.

Lees het nieuwsartikel (exclusief voor leden)

Autocontrole

Er werden dit jaar twee wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch staatsblad over het koninklijk besluit autocontrole. Desondanks er voor de aanpassing m.b.t. analyses uitgevoerd door buitenlandse labo’s geen draagvlak was, werd deze alsnog politiek doorgevoerd in navolging van de Veviba- en Fipronil schandalen. Deze wijziging houdt in dat Belgische operatoren een contractuele voorziening t.b.v. de buitenlandse labo’s moeten invoeren.

Lees het nieuwsartikel (exclusief voor leden)

Acrylamide terugdringen en monitoren

Voedingsbedrijven investeren in het terugdringen van acrylamide in hun voedingsproducten op basis van referentieniveaus. Fevia steunt deze nieuwe Europese aanpak, omdat deze bedrijven aanzet om te zoeken naar innovatieve oplossingen. Ook moeten operatoren de aanwezigheid van acrylamide in bepaalde voedingsproducten vanaf nu monitoren, op basis van de nieuwe Europese aanbeveling.

Lees het persbericht

Lees het nieuwsbericht(exclusief voor leden)

Chloraat: aanpassing maximumgehalten

Fevia riep de Belgische overheid op tot een daling van de maximumgehalten van chloraat, om potentiële, negatieve gevolgen te voorkomen. Fevia pleit voor realistische limieten die rekening houden met de situatie van onze voedingsbedrijven.

Lees het nieuwsartikel (exclusief voor leden)

Fevia gaat de strijd aan tegen voedselverlies

De strijd tegen voedselverlies ligt de voedingsindustrie nauw aan het hart. Daarom gaf Fevia haar standpunt door aan De Kamer van Volksvertegenwoordigers en werd benadrukt dat voedingsbedrijven de minimale houdbaarheidsdata willen behouden. Op die manier wordt niet alleen de kwaliteit van voedingsproducten optimaal gegarandeerd, maar biedt het ook een antwoord op de verwachting van de consument.

Lees het nieuwsartikel (exclusief voor leden)

Lees ons standpunt

Frans verbod op titaniumdioxide (E 171)

 De Franse overheid heeft een verbod ingevoerd om voedingsproducten op de Franse markt te plaatsen die E 171 bevatten. Fevia en overheden van de EU- lidstaten delen het standpunt van Frankrijk niet. Het gebruik van additieven in voedingsproducten moet gereguleerd worden via een Europees EU geharmoniseerde wetgeving.  

Lees ons standpunt

Whole Genome Sequencing (WGS) stelt kwaliteitsborging voor nieuwe uitdagingen

Na de recente Listeria-uitbraken in Europa werd het belang van de Whole Genome Sequencing (WGS) duidelijk. De uitdagingen voor bedrijven op vlak van kwaliteitsborging zijn groot en een ondersteunend kader is nodig. Fevia wil zich inzetten voor het realiseren van dit kader, in samenspraak met de belangrijkste stakeholders.

Maximumlimieten voor acrylamide staan ter discussie

De discussie over de maximumniveaus is al een hele tijd bezig tussen de Europese Commissie en de lidstaten. De focus ligt in eerste instantie op levensmiddelen voor zuigelingen en jonge kinderen. In een volgende fase worden ook andere voedingsmiddelen in rekening gebracht. Fevia is geen voorstander van deze maximumlimieten, en oppert voor de toepassing van referentieniveaus.

Lees het nieuwsartikel (exclusief voor leden)

Een aantal koninklijke besluiten worden in 2020 herzien: een overzicht

Autocontrole

Het FAVV herziet momenteel verschillende koninklijk besluiten m.b.t. “hygiëne” waaronder het KB autocontrole. De grootste bekommernissen voor Fevia zijn: verplichting van accreditatie voor labo’s en de uitbreiding van de meldingsplicht. Fevia geeft input op deze wijzigingsvoorstellen en zorgt er mee voor dat deze in de praktijk kunnen geïmplementeerd worden.

Lees het nieuwsartikel (exclusief voor leden)

Monsternemingen

Het FAVV plant aanpassingen van het KB, naar aanleiding van een nieuwe Europese verordening VO 2017/625, die sinds 14 december 2019 van kracht is. Een belangrijke aanpassing is dat er in de toekomst slechts 1 staal wordt genomen, en geen 2de monster meer met het oog op een tegenanalyse. Er kan wel gekozen worden voor een documentencontrole. Fevia is voorstander voor het behouden van het nemen van een tweede monster, zeker in het geval van chemische analyses.

Metalen

In 2020 verwachten we de publicatie van het nieuwe KB metalen. Om de implementatie van dit KB in de praktijk te verduidelijken, is Fevia in overleg met de FOD volksgezondheid. Samen met enkele leden geven we een aanzet voor een leidraad document bij dit KB.

Opvolging audits FAVV

Als gevolg van de fipronil- en Veviba-affaires werd het FAVV geaudit in 2018. Fevia volgt dit samen met onze collega’s op in een aparte werkgroep. Bedoeling is om de aanbevelingen die voortkomen uit deze audits verder op te volgen en het inplannen van concrete veranderingen.

Etikettering kruiscontaminatie door allergenen

Fevia blijft bij de Belgische overheid en FoodDrinkEurope ijveren dat de Europese Commissie initiatief neemt voor een Europese en geharmoniseerde interpretatie. We vragen drempels voor de vermelding ‘may contain’ en ook één unieke benaming.

Lees het nieuwsartikel (exclusief voor leden)

Meer weten over de dossiers binnen voedselveiligheid?
Klik hier