De smaak van vooruitgang: Fevia's impact in 2023

17.01.2024

Fevia groeit! We tellen nu 750 leden, wat ons nog representatiever maakt. En we hebben impact! Ook in 2023 stonden we onze leden met raad en daad bij en werkten we aan een duurzame toekomst dankzij een sterke voedingsindustrie. En dat blijven we doen. Maar geen vooruitblik zonder terugblik. Een greep uit onze voornaamste acties en realisaties, opgedeeld per pijler van onze duurzaamheidsroadmap.

Het vertrouwen van de consument verdienen

We willen het vertrouwen van consumenten blijven verdienen met lekkere en veilige voeding die deel uitmaakt van een gezonde levensstijl. We willen consumenten laten genieten, maar helpen hen ook om evenwichtig te eten en gezond te leven. Hoe precies?

We garanderen een veilige voedingsproductie

Voedselveiligheid is primordiaal. Een onberispelijke hygiëne, infrastructuur en inrichting zijn de basisvoorwaarden voor een veilige voedselproductie. We willen onze voedingsbedrijven op dat vlak nog beter laten scoren tijdens controles van het FAVV. We werkten daarom verder aan het generieke autocontrolegidsdeel “beheersing van omgevingspathogenen in de voedingsindustrie”. Het finale hoofdstuk staat sinds maart 2023 op de website van het FAVV. Alle voedingsbedrijven kunnen hiermee op een gestructureerde manier aan de slag om de omgevingspathogenen onder controle te houden. 

We maken de gezondere keuze gemakkelijker met het Nutri-Pact

Samen met Comeos lanceerden we het Nutri-Pact, een initiatief waarmee we de gezondere keuze ook de gemakkelijke keuze willen maken. Dat werkt beter dan rigide wetgeving en gezondheidstaksen. Via het Nutri-Pact zetten we ook in op nudging, waarbij de consument een positief duwtje in de rug krijgt om evenwichtige keuzes te maken. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke betuigde bovendien z’n sterke steun voor onze initiatieven. 

We veralgemenen de regels voor reclame

Zelfregulering laat toe om sneller en gepast in te spelen op evoluties, zonder perverse neveneffecten. Met de Nieuwe Reclamecode voor voeding engageert de hele Belgische voedingssector zich voor een verantwoorde marketing naar zowel volwassenen als kinderen. Sinds 2023 is het zelfregulerend initiatief de Belgian Pledge integraal in de bestaande reclamecode opgenomen. Hierdoor zijn de regels van toepassing op alle voedingsbedrijven en handelaars die reclame maken voor hun voeding en dranken op de Belgische markt. Zo ontstaat er een gelijk speelveld voor alle spelers op de markt.

Met een overzichtelijk etiket op het product

We willen transparant communiceren over de voedingswaarde van onze producten. Enkel op die manier kan de consument gemakkelijker evenwichtige keuzes maken voor voeding en dranken. De wetgeving verplicht voedingsbedrijven om ook in het Duits informatie te voorzien op het etiket. Alleen wordt het plaatsen van informatie in drie talen wel heel complex en kostelijk. Fevia bekwam een gedoogperiode tot eind 2024 en blijft pleiten voor een verdere vereenvoudiging en digitalisering van het etiket, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor informatie aan de consument. 

De groene transitie omarmen en versnellen

We omarmen en versnellen de groene transitie door slim om te springen met water, energie en verpakkingen. Hoe precies?

We produceren voeding met minder water dankzij Green Deals

Water is levensnoodzakelijk om lekkere voeding en dranken te maken, maar wordt helaas schaarser. Daarom springen wij steeds duurzamer om met ons water. Fevia Wallonie lanceerde samen met innovatiecluster Wagralim het ‘Lerend Netwerk Duurzaam Watergebruik’, naar analogie met het Vlaamse initiatief Green Deal Brouwers. Met dit initiatief helpen wij onze leden om minder water te verbruiken, beter bestand te zijn tegen droogteperioden en zich voor te bereiden op nieuwe, strengere wetgeving.

... En werken samen rond duurzaam watergebruik

Ook aan Vlaamse kant helpen wij onze leden om te werken in een omgeving waarin minder water beschikbaar is. Zo bieden we samen met de partners van het SmartWaterUse project, onder leiding van Flanders’ FOOD, handige tools aan om bedrijven vooruit te helpen: een waterbarometer, een waterscan, een brochure over lozingen, … Samen met de partners van de werkagenda Waterkringlopen van Vlaanderen Circulair/CIW-platform Circulair Water, pakken we dan weer knelpunten rond circulair watergebruik aan. 

We werken aan minder energieverbruik en CO2-uitstoot via energiebeleidsovereenkomsten

In 2023 werkten we vooral aan de start van de nieuwe Energiebeleidsovereenkomst (EBO) in Vlaanderen en de voorbereiding van de nieuwe Accord de Branche (Convention Carbone) in Wallonië. Voedingsbedrijven werken in de eerste plaats aan de verbetering van hun energie-efficiëntie, maar verminderen daardoor ook hun CO2-uitstoot. Zo zorgt Fevia ervoor dat de energie-intensieve bedrijven van onze sector, in ruil voor extra inspanningen inzake energie-efficiëntie en CO2-uitstoot, kunnen rekenen op meer rechtszekerheid, begeleiding en vermindering van hun energiekosten. 

We helpen zwerfvuil en de zwerfvuilkost te verminderen 

Als sector erkennen we onze verantwoordelijkheid om verpakkingen meer circulair te maken en zwerfvuil te verminderen. Een digitaal statiegeldsysteem kan, als onderdeel van een geïntegreerd plan, een oplossing bieden. Het bouwt namelijk verder op het succes van de blauwe zak, waardoor wij op een efficiënte manier de ophaling en recyclage van alle huishoudelijke verpakkingen van onze leden kunnen verzekeren en versterken. In 2023 werkte Fevia mee aan een digitaal systeem dat toekomstgericht en haalbaar is, maar dat ook grote investeringen vraagt van drankenproducenten. 

2023 stond ook in het teken van de aankondiging van heel wat extra taksen en hogere zwerfvuilkosten en verpakkingstaksen. Begin 2023 kondigden de drie gewestelijke regeringen een zwerfvuiltaks van 189 miljoen aan. Nadien zwakte de zwerfvuiltaks eind 2023 af naar 114 miljoen euro. Het gaat nog steeds om een aanzienlijk en buitensporig bedrag in vergelijking met de buurlanden. Fevia blijft met de beleidsmakers in dialoog gaan om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Zo slaagden we erin om ook een voorziene verhoging van de verpakkingstaks met 60 miljoen euro te doen schrappen.

2023 stond ook in het teken van de aankondiging van heel wat extra taksen en hogere zwerfvuilkosten en verpakkingstaksen. Begin 2023 kondigden de drie gewestelijke regeringen een zwerfvuiltaks van 189 miljoen aan. Nadien zwakte de zwerfvuiltaks eind 2023 af naar 114 miljoen euro. Het gaat nog steeds om een aanzienlijk en buitensporig bedrag in vergelijking met de buurlanden. Fevia blijft met de beleidsmakers in dialoog gaan om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Zo slaagden we erin om ook een voorziene versterking van de verpakkingstaks met 60 miljoen euro te doen schrappen.

Futureproof loopbanen stimuleren

Door de toenemende digitalisering evolueert de voedingsindustrie in sneltempo. We stomen onze voedingsbedrijven klaar voor de toekomst door via ons loopbaanfonds Alimento in te zetten op futureproof competenties en loopbanen met ondersteuning en bijscholing van food heroes doorheen hun ganse loopbaan. We blijven daarbij inzetten op het werkgeluk van elke food hero, zodat we een aantrekkelijke sector zijn waar mensen graag aan de slag gaan en blijven en waar ze alle ontwikkelingsmogelijkheden krijgen, in een kader dat haalbaar en betaalbaar is voor onze voedingsbedrijven.

We houden werk betaalbaar

In 2023 sloot Fevia een opnieuw een tweejaarlijks sectoraal akkoord rond de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders en bedienden in voedingsbedrijven. We slaagden erin een akkoord te onderhandelen dat een mooi evenwicht vormt tussen de economische behoeftes van onze bedrijven en de door de regering gecreëerde verwachtingen rond de toekenning van een koopkrachtpremie. Het bedrag van de koopkrachtpremie bleef beperkt en de toekenning ervan werd aan voorwaarden onderworpen. We mogen niet vergeten dat onze bedrijven onder druk staan, met onder meer een loonkostenhandicap van meer dan 25%. Die weegt bovendien niet alleen op de competitiviteit, maar ook op de werkgelegenheid. 

... En uiteraard ook werkbaar

Verder herbevestigden we in het sectorakkoord ons engagement om in te zetten op werkbaar werk. Dat is belangrijk in een arbeidsintensieve sector als de onze. In 2023 werden meer dan 300 CAO’s rond werkbaar werk in onze bedrijven gesloten. Binnen het loopbaanfonds Alimento blijven we inzetten op ondersteuning van werkgevers om het werk op een haalbare manier werkbaarder te maken.

We trekken de food heroes van morgen aan

Eén van de grootste uitdagingen voor onze bedrijven is het vinden van (STEM-)talent. Met onze employer brand Food At Work slaan we een brug tussen jongeren, het onderwijs en het bedrijfsleven. Via verschillende events en beurzen trokken we de aandacht van jongeren om later te kiezen voor een boeiende loopbaan in de lekkerste sector:

  • Maar liefst 4.000 kinderen tussen de 6 en 12 jaar namen deel aan de eerste wetenschapsbattle over voeding in samenwerking met Alimento en Technopolis.
  • Samen met Alimento en Technopolis organiseerden we de derde virtuele voedingsquiz op rij. 1.400 leerlingen uit het middelbaar onderwijs tekenden online present.
  • De jongerenbeurs SAM, dat staat voor ‘Stages et alternance meeting’, bracht 300 studenten uit het hoger onderwijs in contact met 30 voedingsbedrijven en bedrijven in life science voor stages en duaal leren.
  • De voedingsindustrie was vertegenwoordigd op de derde editie van Startech’s Days 2023. Op de beurs ontdekten leerlingen uit het Franstalig secundair onderwijs de verschillende jobs die je kan uitoefenen in een voedingsbedrijf. En dat via maar liefst 1.500 interactieve bezoeken.
  • Met de jaarlijkse Food At Work Ecotrophelia Awards daagden we studenten ook in 2023 uit om zelf de voeding van morgen te ontwikkelen en zo de sector nog meer te ontdekken. 

Samen waarde creëren

We investeren in lokale productieketens én steunen onze voedingsbedrijven om nationaal en internationaal zaken te doen. Zo versterken we de hele voedingsketen en creëren we meerwaarde voor iedereen.

We waken over de rendabiliteit en competitiviteit van onze bedrijven

Met de inflatie van de voedingsprijzen spraken federaal minister van economie Dermagne en Test Aankoop meermaals harde taal waarbij ze openlijk onze voedingsbedrijven viseerden en onder druk zetten om hun prijzen te doen dalen. Via sterke communicatie en lobby sloeg Fevia erin deze démarches te counteren en onredelijke maatregelen, zoals het blokkeren van voedingsprijzen of een jacht op de bedrijven die hun prijzen kunstmatig hoog houden, te voorkomen. We lieten onze stem horen in de media en zorgden ervoor dat rapporten van instanties zoals de Nationale Bank en het Prijzenobservatorium rond de evolutie van de voedingsprijzen en de marges in het juiste daglicht werden geplaatst. Want niet alleen voedingsproducenten, maar vooral de retailers en het beleid hebben impact op de evolutie van de voedingsprijzen. Onze boodschappen werden breed opgepikt.

Sinds mei 2023 kunnen onze bedrijven ook gebruik maken van een interactief economisch dashboard om de prijstrends live te volgen, wat hen kan helpen in hun onderhandelingen met afnemers.

... En willen we de Belgische lasagne aan taksen en lasten lichter maken

Als federatie strijden we tegen maatregelen die wegen op de competitiviteit van onze bedrijven. Ook in de besprekingen rond de fiscale hervorming en de begrotingsbesprekingen gaven we daarrond de nodige boodschappen mee. Het resultaat? Geen bijkomende (gezondheids-, consumptie- of verpakkings-)taksen en een uitbreiding van de flexijobs voor een reeks sub-sectoren in de voedingsindustrie. Fevia sloeg er ook, samen met andere werkgeversorganisaties, in om het voordeel van de korting op de bedrijfsvoorheffing onverkort te behouden.

Op missie om de Belgische voedingsindustrie internationaal op de kaart te zetten

Fevia versterkt het imago van Belgische voeding en dranken in het buitenland via het promotiemerk “Food.be – Small country. Great food.”. Onder deze vlag brengt Fevia haar leden in contact met marktexperts, aankopers en distributeurs. Dat deed ze onder meer tijdens de economische missie naar Australië, de voedingsbeurs Anuga in Keulen en de retailstudiereis naar Frankrijk.

We connecteren onze leden ook online met aankopers van over de hele wereld via een “Brands from Belgium” pagina op het matchmaking platform RangeMe.

Op ons bord of in de winkelrekken, Belgische voeding en dranken zijn wereldtop. Met food.be willen we daarom ook de banden met de Belgische gastronomie aanhalen, om samen de Belgische uitstraling te vergroten. Dat doen we via de culinaire wedstrijd ‘Lady Chef of the Year’.

Food.be mocht trouwens 10 kaarsjes uitblazen op onze jaarvergadering, een verdienste van onze vele leden en partners die samen onze trots uitstralen!

#SpiceUpYourPolitics

In 2023 bereidde Fevia zich volop voor op de verkiezingen in 2024. Zo lanceerden we in september ons politiek memorandum “Beleidsmakers: 15 voorstellen voor een duurzame toekomst dankzij een sterke voedingsindustrie”, dat we verspreiden aan politieke partijen, media, bevoegde overheden en andere relevante stakeholders. Ook de Fevia Jaarvergadering stond in het teken van ons memorandum, onder de titel “Choose a food.be future”, met als subtitel “Spice up your politics!”. 

Met het Fevia Memorandum

Fevia bezocht in 2023 verschillende politieke partijen en houdt ook in 2024 nauw contact, onder meer via bedrijfsbezoeken. Hiermee sturen de we inhoud van partijprogramma’s zoveel mogelijk in de goede richting en leggen we het fundament voor de gesprekken rond de regeringsvormingen en -akkoorden na de verkiezingen, die het beleid van de volgende legislatuur zullen bepalen.