Een terugblik en vooruitblik met onze 6 expertisedomeinen

13.01.2021

Het voorbije jaar werkte onze experts ook aan de verschillende dossiers binnen onze 6 expertisedomeinen. Wat waren de highlights in 2020 en wat staat er onder andere op de agenda in 2021?

Concurrentiekracht

2020: get Brexit done

We zouden het bijna vergeten in een jaar dat in het teken stond van corona, maar met Brexit hing de voedingsindustrie een tweede zwaard van Damocles boven het hoofd. Fevia verdedigde de belangen van de Belgische voedingsindustrie bij onze politieke en administratieve stakeholders op Europees, federaal en regionaal niveau en dit aan de hand van onze prioriteitennota voor de toekomstige handelsrelatie. We bereidden onze sector voor via een sectoraal overleg Fevia-FAVV-Douane-FOD Economie. We informeerden onze leden aan de hand van de online Brexit Wegwijzer en verschillende webinars rond douane, voedselveiligheid en logistiek en versterkten hun kennis aan de hand van de online opleiding “Brexit & Douane voor de voedingsindustrie”.

2020: samen werken aan een toekomstgericht industrieel beleid

Op 18 september 2020 werd het Vlaams Industrieforum boven de doopvont gehouden. Daarmee creëren de Vlaamse regering, vertegenwoordigd door minister-president Jambon en ministers Crevits, Weyts, Somers en Demir, samen met de 4 grote industriefederaties Fevia Vlaanderen, Agoria, essenscia en Fedustria een high-level overleg. Met een duidelijke ambitie bovendien: samenwerken aan een industrieel beleid voor meer innovatie, meer duurzaamheid, meer toegevoegde waarde en meer jobs. Het Industrieforum zal werken rond de thema’s arbeidsmarkt en talent, innovatie, competitiviteit en gelijk speelveld, internationalisering en transitie naar een circulaire, duurzame en gedigitaliseerde industrie.

2020: met minister Crevits lokale voeding mee op de kaart zetten

Tijdens de lockdown steeg de vraag naar lokale voeding. Minister Crevits wil van de grotere aandacht gebruikmaken om de fierheid van de Vlaming voor lokale voeding in de kijker te zetten. Daarom organiseerde ze begin september een rondetafel “Voedsel verbindt boer en burger” als kick-off om een oefening op te starten binnen de agrovoedingsketen die moet leiden tot een charter lokale voeding. Fevia Vlaanderen ondertekende samen met de minister en 22 andere partners uit de voedingsketen de intentienota “Voedsel verbindt boer en burger”. 

2021: exporteren met onze Export Wegwijzer

Internationaal ondernemen: hoe begin je daar als voedingsbedrijf aan? In 2021 lanceren we een online wegwijzer met antwoorden op de meest pertinente vragen rond internationaal ondernemen. We zetten onze leden op weg bij hun zoektocht naar informatie, tonen hen bij wie ze terecht kunnen met hun vragen en geven een overzicht van interessante events rond internationaal ondernemen voor de voedingssector.

2021: ons actieplan internationaal ondernemen, what’s in it for you?

Export is de motor van de groei van de Belgische voedingsindustrie. Om de export verder te stimuleren, stelt Fevia samen met de overheidsinstanties bevoegd voor internationaal ondernemen elk jaar een actieplan op met infosessies, buitenlandse handelsmissies, beursdeelnames en promotie-events. Ontdek wat 2021 voor jou in petto heeft.

2021: voedingsbedrijven stimuleren om te innoveren

De Factory of The Future Awards bekroont bedrijven die klaar zijn voor de toekomst aan de hand van 7 cruciale transformaties. Valt er dit jaar opnieuw een voedingsbedrijf in de prijzen? Je ontdekt het op 23 februari in een hybride of online format!

2021: golfregio als exportmarkt verder verkennen

De export naar de Golfregio neemt de voorbije jaren almaar toe. Zo is Saoedi-Arabië het 5de land buiten Europa waar onze sector het meest naar uitvoert. In 2021 willen we het potentieel van de golfstaten nog verder verkennen via seminaries en retail studiereizen.

In oktober 2021 gaat de WereldExpo in Dubaï door, en daar kan een Belgisch paviljoen met onze voeding en dranken niet ontbreken. Op de Wereldexpo vindt het event “Food” plaats van Fevia Vlaanderen en Flanders’ FOOD met thema’s rond circulariteit, duurzaamheid in de voedingsketen, food tech die eveneens voor de Verenigde Arabische Emiraten en de Golfregio interessant kunnen zijn. Hoe doe je aan watergebruik- en hergebruik in een woestijngebied? Of hoe kan je ondergronds voeding produceren?

Duurzaamheid

2020: duurzaamheid implementeren via ludieke SDG Bingo

Tijdens de Duurzaamheid in actie-tour van Fevia en EY, inspireerden 5 alter-ego’s van acteur Christophe Stienlet onze kmo’s via een ludieke bingo om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsstrategie. Alsof dat geen vonken gaf!

2020: hoe kijkt de consument naar een duurzame voedings(industrie)?

Om op deze cruciale vraag een antwoord te formuleren, schakelde Fevia de hulp in van Why5Research voor een diepgaande marktonderzoek. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor de nieuwe duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie. Maar evenzeer als inspiratiebron voor onze leden.

2020: Sustafood, een handige tool op maat van kmo’s

Een Sustainable Development Goal (SDG) uitwerken op maat van jouw kmo-voedingsbedrijf? Het is niet altijd eenvoudig! Met de hulp van Ernst & Young en UAntwerpen en de steun van MVO Vlaanderen ontwikkelde Fevia de Sustafood. Dat is een nieuwe tool waarmee voedingsbedrijven duurzame ontwikkeling in hun strategie kunnen implementeren.

2021: de duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie

De lancering van onze nieuwe duurzaamheidsstrategie stond initieel gepland voor 2020, maar werd noodgedwongen uitgesteld naar september 2021. Toch werkten we ook in volle coronacrisis volop verder aan de voorbereiding van de duurzaamheidsroadmap, die ons als kompas de komende jaren richting geeft. In 2020 organiseerde Fevia 4 workshops met stakeholders en lieten we een consumentenenquête uitvoeren door Why5Research. De uitrol van de workshops voor de Fevia-leden vindt in 2021 plaats.

2021: de Duurzaamheid in actie-tour continues

Ook dit jaar blijft Fevia de vele kmo’s die onze sector rijk is ondersteunen om duurzaamheid in hun bedrijfsstrategie te implementeren. In het kader van een industrieel partnerschap met VLAIO, bieden we leden individuele coaching en inspirerende thema-evenementen aan.

Milieu en energie

2020: werken aan droogte, een nijpend probleem

Hoe voorkomen we droogte en welke maatregelen moeten we nemen in geval van droogte? Die vragen waren de aanleiding voor Fevia Vlaanderen om in 2020 op Vlaams niveau mee de schouders te zetten onder de uitwerking van een afwegingskader dat zowel proactief als reactief is. Daarnaast droeg Fevia ook bij aan de strijd tegen de droogte door de ontwikkeling van een generieke ‘grondstoffenverklaring’ om het gebruik van water uit de voedingsindustrie in de landbouw te faciliteren.

2020: verpakkingen circulair maken met het industrieel verpakkingsplan

In mei 2018 ging Fevia het engagement aan voor een duurzamer verpakkingsbeheer voor huishoudelijk verpakkingsafval. In 2020 tekende Fevia, samen met andere economische sectoren, een plan voor industriële verpakkingen uit. Het doel? Het beheer van industriële verpakkingen nog meer circulair maken.

2021: naar een circulaire voedingsindustrie

De voedingssector is een cruciale schakel voor circulariteit. Ook in 2021 blijft Fevia hard werken om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Het valoriseren van nevenstromen of het recycleren van verpakkingen zijn daar maar enkele voorbeelden van. Vanaf dit jaar kunnen Waalse voedingsbedrijven voor hun projecten voortaan rekenen op de hulp van Amélie Gosset, onze nieuwe adviseur Circulaire Economie, dankzij de steun van Sowalfin.

2020: Fevia Wallonie bindt de strijd aan tegen klimaatopwarming

68 kleine, middelgrote en grote Waalse voedingsbedrijven werken dagelijks aan hun energie-efficiëntie en het verminderen van hun CO2-uitstoot tegen 2023. Deze engagementen kaderen in het energiebeleidsovereenkomst dat ‘Accord de Branche’ heet. De resultaten van 2020 tonen aan dat Fevia Wallonië goed op weg is om haar doelstellingen te bereiken. 

2021: Fevia werkt mee aan de strijd tegen waterschaarste

Water wordt zowel het noorden als het zuiden van het land een schaarse, maar voor onze bedrijven levensnoodzakelijke grondstof. Fevia blijft het bewustzijn vergroten, onder andere via webinars, en helpt voedingsbedrijven om minder water te gebruiken en zoveel mogelijk te hergebruiken. In Vlaanderen draagt Fevia Vlaanderen bij aan de Blue Deal van minister Zuhal Demir.

2021: we blijven onze verpakkingsengagementen nakomen

De ambitie om huishoudelijke en industriële verpakkingen te verduurzamen, zet zich ook in 2021 verder. Samen met Fost Pus en Valipac organiseert Fevia projecten en initiatieven om de verpakkingsdoelstellingen te behalen. De strijd tegen zwerfafval is duidelijk een uitdaging die nog grotere inspanningen zal vragen.

Voedselveiligheid

2020: we blijven het autocontrolesysteem op punt stellen

De sectorgids dient voor een voedingsbedrijf als leidraad voor het opstellen van een eigen autocontrolesysteem. Om bedrijven hier zoveel mogelijk in te ondersteunen zal Fevia in samenwerking met UGent, een generiek hoofdstuk toevoegen over de controle op pathogenen (ziektekiemen). Daarnaast informeerden we onze leden eveneens over de toepassingsmogelijkheden van de Whole Genome Sequencing technologie.

2020: Fevia geeft mee richting aan de strategie van het FAVV

Het FAVV maakt driejaarlijks een nieuw business plan op waar de strategie, visie en missie van de Belgische voedselveiligheid worden bepaald. Vorig jaar gaf Fevia haar bemerkingen door op het nieuwe plan van het FAVV. We benadrukken het belang van een sterk agentschap dat over de nodige middelen beschikt, de belangrijke rol van het FAVV bij export en de nood aan een level playing field.

2021: we tillen voedselveiligheid naar een hoger niveau

Voedselveiligheid is dé prioriteit van voedingsbedrijven. Met Q-DNA, een nieuw innovatieproject in samenwerking met UGent, Flanders’ FOOD, Wagralim, Fevia en Alimento tillen we de beheersing van voedselveiligheid in de Belgische voedingsindustrie naar een volgend niveau. Met dit project veranker je de voedselveiligheidscultuur in het DNA van je organisatie.

2021: een aantal koninklijke besluiten worden herzien

Fevia geeft regelmatig input op wijzigingsvoorstellen rond voedselveiligheid. De aanpassingen aan het KB autocontrole, KB monsternemingen en KB metalen werden verwacht in 2020, maar zijn “on hold” gezet. We verwachten de publicatie ervan in 2021. Zo zorgen we er mee voor dat deze in de praktijk kunnen geïmplementeerd worden en gaan we daarvoor in overleg met het FAVV en de FOD Volksgezondheid.

Voeding en gezondheid

2020: voedingswaarde-etikettering blijft een hot topic

Hoe informeer je consumenten het best over de nutritionele samenstelling van producten? Dat debat raakte de afgelopen jaren in een stroomversnelling. Rond voedingswaarde-etikettering is er heel wat aan de gang, onder andere door de komst van de Nutri-Score. In het licht van deze ontwikkelingen besprak Fevia haar standpunt met haar leden. Fevia vindt dat de Nutri-Score een goede optie kan zijn, op voorwaarde dat een reeks parameters wordt gehanteerd.

2020: verantwoorde marketing naar kinderen? We leggen de lat nog hoger

De Belgian Pledge is sinds 2012 het antwoord van de voedingssector op de vraag naar verantwoorde reclame naar kinderen. Fevia, Comeos en UBA lanceerden in 2020 de Belgian Pledge 3.0: deze derde editie legt de lat opnieuw hoger, met verstrengde voedingskundige criteria om te mogen adverteren naar kinderen, een uitbreiding naar online influencers en een test met een klachtensysteem.

2021: een nieuw Convenant Evenwichtige Voeding in aantocht

Fevia begon in 2012 een traject om samen met Comeos en de Belgische overheid tegen 2020 een bijdrage te leveren aan 5% reductie in energie-inname door de Belgische consument. In 2021 sluiten we het huidige Convenant af en gaan we na of we onze doelstellingen behaald hebben.

Daarnaast lanceren we dit jaar een nieuw Convenant Evenwichtige Voeding waarin de vijf prioriteiten van de voedingstak een centrale rol zullen opnemen. Hiermee blijven voedingsbedrijven hun engagement nagaan om ook na 2020 de voedingsaanbevelingen van de overheid te helpen realiseren en bij te dragen aan een evenwichtiger voedingspatroon van de Belgische bevolking.

2021: Fevia wijst mee de weg naar een gezonder voedingspatroon

In 2021 sluiten we – naar alle waarschijnlijkheid - een nieuwe collectieve gezondheidsovereenkomst af met minister Beke. We zijn een partner van de Vlaamse overheid en we helpen de Vlaming graag op weg naar een evenwichtiger voedingspatroon.

2021: we rollen het klachtensysteem van de Belgian Pledge 3.0 uit

Heb jij als organisatie of consument het vermoeden dat leden van de Belgian Pledge hun engagementen niet nakomen? Dan kan je dat voortaan doorgeven via een nieuwe klachtenprocedure dat we in 2021 uitrollen. De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) beoordeelt de gegrondheid van de klachten.  

Werk en talent

2020: bedrijven ondersteunen doorheen de coronacrisis

Het tweede jaar van de uitvoering van het sectoraal akkoord is in principe een rustiger jaar. Lijkt logisch, aangezien de sectorale- en bedrijfsafspraken zijn gemaakt en moeten worden uitgevoerd. Helaas besliste de coronacrisis daar toch anders over. De impact van de crisis op Werk en Talent was enorm en in onze sector tweeledig:

  • Enerzijds stelden we alles in het werk stellen om de productie en zo de voedselbevoorrading te vrijwaren: via onder andere de erkenning van de sector als essentiële sector, de sectorgids, maatregelen voor het vrijwaren van verplaatsingen en kinderopvang, maatregelen voor het extra inzetten van personeel, pleiten voor sneltests en prioriteit in vaccinatie.
  • Anderzijds was ondersteuning nodig voor de bedrijven die getroffen worden als leveranciers van sectoren zoals horeca, foodservice, evenementen, cultuur die ¾ de van het jaar gesloten werden: tijdelijke werkloosheid overmacht corona, uitstel rsz-bijdragen, ondersteuningspremies.

Fevia ondersteunde de leden via een specifiek mailadres, een  specifieke geactualiseerde website, attesten, regelmatige updates, HR-clubs in samenwerking met Alimento en een voortdurende proactieve belangenbehartiging bij beleidsmakers en politici.

2020: onze richtlijnen social distancing als blauwdruk voor andere sectoren

18 maart 2020 was de dag dat België voor de eerste keer in lockdown ging. Amper twee dagen later publiceerde Fevia richtlijnen social distancing voor de voedingsindustrie. We zorgen ervoor dat de werknemers uit onze sector, een erkende essentiële sector, veilig aan het werk konden blijven en om onze bedrijven hierin te ondersteunen. Het PC118 hield overleg en maakte een aanbeveling naar de bedrijven toe rond veiligheid, het belang om aan het werk te blijven en waardering van werknemers, rekening houdend met de financiële en economische context van het bedrijf. Nadien werden deze richtlijnen aangepast. Zo verscheen op 15 april de eerste versie van de sectorgids van de voedingsindustrie. Deze werd en wordt regelmatig tegen het licht gehouden. Zo sloten we het jaar af met een actualisatie op vlak van regelgeving, verplaatsingen, ondersteuning op vlak van privésfeer, een coronacontactpersoon en ventilatie.

2020: lancering loopbaanfonds en werkbaar werk

De voedingsindustrie staat voor een aantal uitdagingen die de coronacrisis alleen maar heeft versterkt. Denk maar aan digitalisering, robotisering, werkbaar werk en diversiteit. Om bedrijven hierin te ondersteunen, lanceerden Fevia en sociale partners in de schoot van Alimento in 2020 het nieuwe “loopbaanfonds voor de voedingsindustrie”.

Bovendien ondersteunde Fevia haar leden bij het afsluiten van hun cao werkbaar werk. In de relance zal die omscholing en bijscholing nog belangrijker zijn, binnen bedrijven, binnen de sector na herstructureringen en tussen sectoren. Samen met Alimento staan we klaar om de bedrijven en werknemers hierin te ondersteunen.

2021: het corona-overgangsjaar met sneltests, vaccinatie en relance

Laat 2021 een overgangsjaar zijn om sterker uit de crisis te komen. Verschillende positieve signalen zijn er alvast:

  • in januari start ook in onze sector een proefproject rond het inzetten van sneltests
  • de vaccinatiecampagne start, daarin pleit Fevia ervoor dat (net zoals ook aanbevolen door de Europese commissie) werknemers uit onze sector opgenomen worden in de prioriteitenlijst
  • relanceprogramma’s en -middelen kondigen zich aan

2021: interprofessioneel akkoord en sectorakkoord in de maak

2021 zou traditioneel starten met een interprofessioneel akkoord op basis van het rapport van de Centrale Raad voor Bedrijfsleven rond de loonmarge. Dat IPA zou dan het kader creëren voor het sectorakkoord en vervolgens de eventuele bedrijfsakkoorden. De coronacrisis maakt dit allemaal uiterst moeilijk. De Nationale Bank van België publiceerde eerder al dat ons land in een crisis zit die driemaal zo sterk is als de crisis van 2008. Ook de resultaten uit onze conjunctuurenquête geven aan dat de sector in crisis is. Toch bepleiten interprofessionele vakbonden een loonsverhoging voor “sectoren en bedrijven die het toch goed doen.”

2021: we blijven talent aantrekken en omscholen

De zoektocht naar voornamelijk STEM-talent blijft in 2021 een uitdaging. Daarom zijn STEM-acties, alsook de acties uit het sectorconvenant en events heel belangrijk. Zo organiseren we SwipeUp 2021 in samenwerking met de VRT en Starttechdays langs Waalse kant. Het talent dat aan de slag is in onze sector opleiden en bijscholen wordt nog crucialer, in kader van de relance zowel binnen bedrijven, tussen bedrijven na herstructureringen als tussen sectoren. Samen met Alimento zullen we de sector hierin ondersteunen.