Klimaat en energie

We moeten allemaal samen de uitstoot van broeikasgassen drastisch beperken. Wij willen hieraan bijdragen door de CO2-uitstoot van onze activiteiten en van het hele voedingssysteem verder te verlagen.

Doelstelling 10: De CO2-uitstoot per geproduceerde eenheid voeding verder verminderen

Met de Green Deal wil Europa tegen 2030 de broeikasgassenemissies met minstens 55% verminderen. We willen hiertoe bijdragen door jaarlijks 1,5% minder CO2-equivalent per geproduceerde eenheid voeding of dranken uit te stoten.
Sinds 1990 verminderden voedingsbedrijven hun absolute CO2-emissies met 18,5%.
Tussen 2005 en 2019 daalde de relatieve evolutie van CO2-emissies per geproduceerde eenheid met 16%.
Voedingsbedrijven installeren warmtekrachtkoppeling-installaties op hun productiesites om tegelijk warmte en elektriciteit op te wekken.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 11: De CO2-uitstoot van de keten verminderen

Europa wil de CO2-emissies vóór eind 2030 met minstens 55% verminderen ten opzichte van 1990. Naast maatregelen binnen onze bedrijven, willen we samen met partners in de keten de CO2-uitstoot “from farm to fork” helpen reduceren.
Meer dan 160 voedingsbedrijven nemen deel aan de regionale vrijwillige energieakkoorden in Wallonië en in Vlaanderen.
We bekijken met ketenpartners acties rond transport, andere distributiemodellen, hernieuwbare energie of gebruik van pesticiden en kunstmeststof.
We pleiten voor een Belgisch compensatiesysteem om maatregelen in de Belgische voedingsketen te stimuleren.
Detail fiche van de doelstelling

Fevia Energie Wegwijzer

Met deze online wegwijzer wil Fevia haar leden helpen om nog slimmer om te gaan met energie. Je vindt hier zowel de directe steunmaatregelen waarvoor Fevia ijverde bij de verschillende regeringen als concrete tips & tricks om energie te besparen. En je ontdekt ook de initiatieven en events waarmee we van jou een echte energenie maken!

Actualiteit